HUKUK K??ES

 • SORU: Baz? sa?l?k problemlerim sebebi ile doktorlar, i?ten bir ay s?resince ayr?lmam ve istirahat etmem gerekti?ini s?yledi. ??ten ayr?l?rsam ge?ici i? g?remezlik ?dene?i alabilir miyim?


  SORU: Baz? sa?l?k problemlerim sebebi ile doktorlar, i?ten bir ay s?resince ayr?lmam ve istirahat etmem gerekti?ini s?yledi. ??ten ayr?l?rsam ge?ici i? g?remezlik ?dene?i alabilir miyim?

  CEVAP: 506 say?l? Sosyal Sigortalar Kanunu?nun 37. maddesinde: Hastal?k sebebiyle ge?ici i? g?remezli?e u?rayan sigortal?lardan ge?ici i? g?remezli?in ba?lad??? tarihten ?nceki bir y?l i?inde en az 120 g?n hastal?k sigortas? primi ?demi? bulunan ve sigortal?l?k niteli?i devam edenlere, ge?ici i? g?remezli?in ???nc? g?n?nden ba?lamak ?zere (sigortal?lara, SSK taraf?ndan ilk iki g?n i?in ge?ici i? g?remezlik ?dene?i verilmemektedir) her g?n i?in ge?ici i? g?remezlik ?dene?i verilir h?km? yer almaktad?r. Ayr?ca kanunun 89. maddesi gere?ince, i? kazas?, meslek hastal??? veya hastal?k halinde verilecek ge?ici i? g?remezlik ?dene?i, sigortal?n?n sa?l?k tesislerine yat?r?lmak yahut bak?m? kurumca sa?lanarak kapl?ca veya i?melere g?nderilmek yoluyla tedavi ettirildi?i takdirde, 78 ve 88. maddeler gere?ince hesaplanacak g?nl?k kazanc?n?n yar?s?, ayakta tedavi ettirildi?inde ise ??te ikisidir.
  Hastal?k halinde ge?ici i? g?remezlik ?dene?i verilebilmesi i?in, ?ncelikle ge?ici i? g?remezli?in ba?lad??? tarihten ?nceki bir y?l i?inde, sigortal? olarak ?al??t??? bir veya birka? i?te, en az 120 g?n hastal?k sigortas? primi ?demi? olmas? ve kurumca tayin ve tespit olunan hekim ve sa?l?k kurullar?ndan dinlenme raporu al?nm?? olmas? ?artt?r.
  Dolay?s?yla e?er kanunda belirtilen s?z konusu ?artlar?n bulunmas? halinde size ge?ici i? ?dene?i verilir.
  Avukat Devrim Avc?
  www.evrensel.net