Putin:Ba?bakan olabilirim

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, g?rev s?resinin dolmas?ndan sonra ba?bakan olmas? y?n?nde ?neriler ald???n? ve bu teklifleri ?tamamen ger?ek?i buldu?unu? s?yledi.


Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, g?rev s?resinin dolmas?ndan sonra ba?bakan olmas? y?n?nde ?neriler ald???n? ve bu teklifleri ?tamamen ger?ek?i buldu?unu? s?yledi. Birle?ik Rusya Partisi?nin kongresinde konu?an Putin?in, Rusya?da 2 Aral?k?ta yap?lacak genel se?imlerde, Birle?ik Rusya Partisi?nin listesinde ilk s?rada olaca?? ??renildi.
Son karar?n? hen?z vermedi?ini de ima eden Putin, ?H?k?meti y?netme yolundaki ?neriyi dikkate ald???mda, bunu tamamen ger?ek?i buluyorum. Ancak bunun hakk?nda d???nmek i?in de hen?z ?ok erken? dedi.
Son haftalarda ald??? kararlarla siyasi uzmanlar? ?a??rtan Putin, son s?rpriz a??klamas?nda da ba?bakan olmas? i?in iki ko?ulun ger?ekle?mesinin ?art oldu?unu kaydetti ve ?Birle?ik Rusya?n?n se?imi kazanmas?. ?kincisi de ekip ?al??mas? yapabilece?imiz se?kin devlet ba?kan?? dedi. ?ki d?nem devlet ba?kanl??? yapan Putin, gelecek y?lki ba?kanl?k se?iminde, anayasa gere?i ???nc? kez aday olam?yor. Ancak Putin, g?rev s?resi bittikten sonra da ?lke idaresinden uzak kalmayaca??n? s?k s?k dile getiriyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net