Myanmar cuntas?nda ?atlak

Myanmar?da s?ren krizin a??lmas? i?in bu ?lkeye giden BM ?zel Temsilcisi ?brahim Gambari, cunta ve muhalefet lideriyle d?n yeniden bir araya gelirken, askeri y?netim i?erisinde ise ??atlak? oldu?u ??renildi.


Myanmar?da s?ren krizin a??lmas? i?in bu ?lkeye giden BM ?zel Temsilcisi ?brahim Gambari, cunta ve muhalefet lideriyle d?n yeniden bir araya gelirken, askeri y?netim i?erisinde ise ??atlak? oldu?u ??renildi.
Asia Times ile El Cezire?nin haberlerine g?re demokrasi yanl?s? eylemleri kanla bast?ran cunta i?erisinde, bir sonraki ad?ma ili?kin ayr?l?k ba? g?sterdi. Cunta i?indeki ?atla??n ?Devlet Bar?? ve Geli?im Konseyi?nin (SPDC) iki ?nemli generali; cunta lideri General Than Swe ve ?ikinci adam? General Maung Aye aras?nda oldu?u ifade edildi.
?kinci adam Aye?ye yak?n kaynaklar, generalin, eylemlerin zor yoluyla bast?r?lmas?na kar?? ??kt??? ve bu nedenle SPDC i?inde Swe ile ?at??t???n? s?yledi. Myanmar?daki s?n?rl? say?daki diplomatik kaynaklar da haberi do?rulayarak, ?atlak nedeniyle ge?en haftaki eylemlerde baz? askerlerin, protestoculara ate? a?may? reddettiklerini bildirdi.
Swe ka?maya haz?rlan?yor
A. Times do?rulanmamakla birlikte ayr?ca, Swe?nin ailesini Singapur ?zerinden Birle?ik Arap Emirlikleri?ne g?nderdi?ine ili?kin ?lkede s?ylentilerin bulundu?unu da bildirdi.
?lkedeki eylemleri tetikleyen ekonomik ho?nutsuzlu?un, d???k r?tbeli askerleri de rahats?z etti?ine dikkat ?eken Myanmar uzman? Chiang Mai ise, ?Askerler ve aileleri de en az eylem yapan insanlar kadar, y?kselen fiyatlardan etkilendi. Y?ksek r?tbeliler ise zenginle?ti? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net