EMEP: Yeni anayasa bar??? ve ?zg?rl?kleri esas almal?

Emek Partisi Genel Merkezi, 22 Temmuz se?imleri ?ncesi AKP H?k?meti ve ?laik?i cephe? aras?nda s?ren iktidar ?at??mas? ve gerginli?in, ?imdi anayasa de?i?ikli?i ?zerinden s?rd?r?ld???ne vurgu yapt?.


Emek Partisi Genel Merkezi, 22 Temmuz se?imleri ?ncesi AKP H?k?meti ve ?laik?i cephe? aras?nda s?ren iktidar ?at??mas? ve gerginli?in, ?imdi anayasa de?i?ikli?i ?zerinden s?rd?r?ld???ne vurgu yapt?.
EMEP?in, anayasa tart??malar?yla ilgili olarak yapt??? yaz?l? a??klamada, ?AKP?nin akademisyenlere haz?rlatt???, ancak benimdir demedi?i tasla?a bak?ld???nda ortada ne yeni bir anayasan?n ne de k?kl? bir de?i?imin olmad??? g?r?lmektedir. Olan bir ?ey varsa emperyalist kapitalist sisteme uyumun daha geli?tirilmesi, d?nyadaki gericile?meye ba?l? olarak siyasal, sosyal ve ekonomik haklarda geriye gidi?in anayasal forma kavu?turulmas? vard?r? denildi.
AKP?nin haz?rlatt??? tasla??n mevcut darbe anayasas?n?n zihniyetini a?amad???na vurgu yap?lan EMEP a??klamas?nda, anayasan?n de?i?tirilemez denilen ba?lang?? ve genel esaslar b?l?m? ba?ta olmak ?zere bir?ok yerde vurgu yap?lan ?T?rk milleti? kavram?n?n toplumsal bar?? ihtiyac?na yan?t vermedi?ine dikkat ?ekilerek ??yle devam edildi: ?Kabul edilmeli ki T?rkiye devleti ve toplumsal yap?s?, T?rk milliyeti d???nda ba?ta K?rtler olmak ?zere bir?ok milliyetten, halklardan olu?maktad?r. Bu de?i?ik milliyetlerden halklar?n ortak, e?it haklar ve g?venceler i?inde, bar?? ortam?nda bir arada ya?amas?n? ifade edecek bir kavram kullan?lmas? gereklidir.?
A??klamada, ?milli g?venlik, kamu d?zeni? vb. kavramlar?n hak ve ?zg?rl?kleri k?s?tlay?c? sonu?lar do?urdu?unun ge?mi?te de g?r?ld??? dile getirildi. EMEP Genel Merkezi yapt??? a??klamada, demokratik bir anayasada olmas? gerekenleri ??yle s?ralad?:
 • Se?imlerde baraj?n olmad??? bir sistem anayasal g?venceye al?nmal?d?r.
 • Siyasi partilerin kapat?lmas? gibi demokrasi ile ba?da?mayan d?zenlemelere yer verilmemelidir.
 • Dokunulmazl?k hakk? siyasi d???nce faaliyetler i?in tam korunmal?, Meclis??e kald?r?lamamal?d?r. Kamu g?revlileri i?in cezai soru?turmalarda idari izin gibi bir dokunulmazl??a yer verilmemelidir.
 • Sendika kurma hakk? a??s?ndan ?al??an ve i?veren kavram? yerine, herkesin bu hakka sahip olaca??, grev ve toplus?zle?menin kamu hizmetlileri dahil herkes i?in benimsendi?i, ancak lokavt?n yer almad??? bir d?zenleme olmal?d?r.
 • Herkese ?al??abilece?i bir i? g?stermek ve insanca bir ?cret d?zeni sa?lamak, ba?ta ?al??mayanlar olmak ?zere herkes i?in her t?rl? ge?im, sa?l?k, sosyal g?venlik ve yard?m y?k?ml?l?klerinin a??k bir ?ekilde devlet?e yerine getirilece?i belirtilmeli; bu ?devlerin ?mali kaynaklar?n yeterlili?i ?l??s?nde yerine getirilece?i? gibi liberal bir kay?t yer almamal?d?r. Asgari ?cret insanca ya?ama ?creti olarak tarif edilmelidir. Ekonomik alan ve ?devler piyasalara terk edilmemeli, ?zelle?tirme yer almamal?d?r.
 • E?itim ve sa?l?k hakk? paras?z ve devlet g?vencesinde yerine getirilmelidir.
 • Anadil hakk? ve anadiliyle e?itim gibi evrensel bir hakk?n kay?tlama olmaks?z?n yer almas? gerekir. E?itim ve ??retim hakk?n? engelleyici her t?rl? d?zenleme kar??s?nda olan bir ifade yeterlidir.
 • Din dersi, k?l?k k?yafet vb. d?zenlemelerin anayasada yer almas? anlams?z ve gereksizdir.
 • Laik bir toplumsal d?zen ve devlet yap?s?nda Diyanet ??leri Ba?kanl??? gibi bir kurumsal yap?n?n da olmamas?, anayasada da yer almamas? gerekir.
 • Her t?rl? vesayet kurumunun varl???na izin verilmemelidir. Ba?ta Milli G?venlik Kurulu olmak ?zere Y?K gibi idari ve bilimsel ?zerkli?i ortadan kald?ran kurumlar olmamal?d?r.
 • Se?ilmi?lere m?dahale izni veren; yerel y?netimlere, meslek kurulu?lar?na, derneklere el koyan vesayet d?zenlemeleri yer bulmamal?d?r. Yarg? ba??ms?zl??? tam olmal?d?r. Hakimler ve savc?lar?n mesleki ?rg?tlenmelerinde tam bir ?zerklik sa?lanmal?, y?ksek yarg? organlar? kendi i?lerinden belirlenmelidir. (?stanbul/EVRENSEL)
  www.evrensel.net