Anayasa Kad?n Platformu kuruldu

Kad?n ?rg?tleri, anayasa tasla??n? tart??t?rmak i?in kad?n platformu birlikleri ve ?rg?tleri ile 86 kad?n imzac?n?n olu?turdu?u Anayasa Kad?n Platformu?nu kurdu.


Kad?n ?rg?tleri, anayasa tasla??n? tart??t?rmak i?in kad?n platformu birlikleri ve ?rg?tleri ile 86 kad?n imzac?n?n olu?turdu?u Anayasa Kad?n Platformu?nu kurdu.
Kad?n ?rg?tleri, Taksim Hill Otel?de d?n bas?n toplant?s? ile Anayasa Kad?n Platformu?nu kurduklar?n? duyurdu. Platformu Kurucu ?yelerinden ve Koordinasyonunu y?r?ten KADER Genel Ba?kan? H?lya G?lbahar, kad?n ?rg?tleri olarak anayasa tart??malar?n? son derece ?nemli bulduklar?n? belirtti. Kad?n ?rg?tleri olarak anayasa tart??malar? i?erisinde g?ndeme gelen ama bir t?rl? kad?nlar?n s?z?n? s?yleme f?rsat? bulamad??? e?itlik ile ilgili d?zenlemelere dikkat ?eken G?lbahar, ??u ana kadar ki tart??malardan 1982 Anayasas??nda 2004?te yap?lan anayasa de?i?ikli?i ile ?Kad?nlar erkeklerle e?it haklara sahiptir. Devlet, bu e?itli?in ya?ama ge?mesini sa?lamakla y?k?ml?d?r? ibaresinin Anayasa?dan ??kart?lmas?n? hi?bir bi?imde kad?n ve kad?n ?rg?t? olarak kabul etmemiz m?mk?n de?ildir? dedi. Taslakta yer alan 9. maddenin 3. f?kras?nda kad?nlar?n, ??ocuklar, ya?l?lar ve engelliler? ile birlikte korunmaya muhta? olarak g?sterildi?ini belirten G?lbahar, kad?nlar?n muhta? bir kesim olmad???n? s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net