?Bask?lara ra?men bar?? i?in ?al??aca??z?

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Meclis?in yeni yasama y?l?na girmesinin ard?ndan ilk grup toplant?s?n? yapt?. Grup toplant?s?nda konu?an Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, ele?tirilere, tepkilere ra?men bar???, demokrasiyi, T?rkiye?nin ...


Demokratik Toplum Partisi (DTP) Meclis?in yeni yasama y?l?na girmesinin ard?ndan ilk grup toplant?s?n? yapt?. Grup toplant?s?nda konu?an Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, ele?tirilere, tepkilere ra?men bar???, demokrasiyi, T?rkiye?nin huzur ve refah?n?n sa?lanmas?n? savunmaya devam edeceklerini bildirdi.
Bar?? i?in bir a??l?m, diyalog ortam? olu?turulmas?n? isteyen T?rk, farkl? d???nmelerinin, farkl? te?hisler koymalar?n?n, demokrasinin gere?i oldu?unu kaydetti. Bar??, demokrasi, diyalog, akan kan?n durmas? i?in halk?n kendilerini g?revlendirdi?ini, halk?n kendilerine, ?Farkl? kesimlerle bir araya gelin, bu kan? durdurun? dedi?ini aktaran T?rk, istediklerinin de bu oldu?unun, ancak yasama d?nemi yeni ba?larken daha hi?bir ?al??malar? olmadan hedef haline getirilmi? olmalar?n?n da ?ok d???nd?r?c? oldu?unun alt?n? ?izdi.
Genelkurmay Ba?kan??n?n konu?mas?n? kastederek, DTP?nin hedef al?nmas?na al??t?klar?n?, ancak burada hedefin anayasa ?al??malar?, ?a?da?, demokratik T?rkiye, dolay?s?yla parlamento oldu?unu s?yleyen T?rk, ?Hi?bir insan?n burnunun kanamas?n? istemiyoruz. Ancak bizi hedef g?steren anlay???n kar??s?nda olaca??z. 1993-1994?teki s?re?le kar?? kar??yay?z. Milletvekili arkada??m?z?n ?ld?r?lmesi, dokunulmazl???n kald?r?lmas? haf?zalar?m?zdan silinmedi. Demokratik, ?a?da? bir T?rkiye?den korkuldu?u i?in b?yle bir s?rece girilmi?ti. Ko?ullar ne olursa olsun ?iddete, silaha kar?? ??kaca??z. Demokrasi, bar?? i?in birilerinin bedel ?demesi isteniyorsa, biz buna da haz?r?z, korkmuyoruz? diye konu?tu.
Farkl? konu?mad?k
Ba?bakan??n ABD?de iken K?rtlerin az?nl?k olmad???na, ?o?unlu?un bir par?as? olduklar?na ve onlara anayasal g?vence verilece?ine ili?kin s?zlerini hat?rlatarak, kendilerinin de farkl? ?ey s?ylemedi?ini kaydeden T?rk, ?mral??dan da ?K?lt?r ve farkl?l?klar zenginlik olarak g?r?l?r ve yasal g?vence verilirse, iki ay i?inde PKK tamamen silahs?zland?r?lacak? a??klamas? yap?ld???n?, Ba?bakan??n da buna benzer ifadeler kulland???n? s?yledi. ?Niye o zaman kan?n akmas? seyrediliyor? diye soran T?rk, anayasa tart??malar?nda ??lk d?rt madde de?i?mez? diyenleri de ele?tirerek, zaten kimsenin b?yle bir talebi olmad???n? s?yledi. ?niter devlet, tek bayrak, cumhuriyetin ?ekline kar?? olmad?klar?n? ve bunu s?ylediklerini kaydeden T?rk, inan?lar?n ?zg?rce ifade edilece?i ortam? savunduklar?n? da dile getirdi.
21 Ekim?deki referandumda ?evet? oyu kullanacaklar? mesaj? veren T?rk, DTP?nin de her parti kadar me?ru oldu?unu ve bu ?lkede s?z s?yleme hakk? bulundu?unu hat?rlatt?. T?rkiye?de g?sterilen reflekslere kar?? y?lmayacaklar?, susmayacaklar? mesaj? veren T?rk, 72 milyonunun bir v?cut oldu?u bir ?lke istediklerinden s?z etti.
Bir v?cutta bile farkl? organlar?n bulundu?unu, burun deliklerinden birinin t?kanmas?n?n ba? a?r?s? yarataca??n? kaydeden T?rk, ?Biz de bunlar? s?yl?yoruz. Demokrasi m?cadelesini, ?zg?rl?kleri savunuyoruz. T?rkiye halk?na kar??ym???z gibi g?sterilmeyi hak etmiyoruz? dedi.
T?rk, farkl?l?klar?n zenginlik olarak alg?lanmas?n?, demokratik siyasetin ?n?n?n a??lmas?n? istedi. Diyalog s?recinin geli?mesini ve silahlar?n susmas?n? y?ksek sesle s?ylemeye devam edeceklerini kaydeden T?rk, herkesi bu sorumlulukla hareket etmeye, ?a?da?, demokratik ?lkenin kanallar?n? a?maya katk? sunmaya ?a??rd?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net