UFUK

 • ?nl? medya ele?tirmeni Noam Chomsky, medyan?n psikolojik sava? y?ntemlerine ba?vurdu?u d?nemlerdeki tutumunu tan?mlarken, ?D??mana y?neltilen su?lamalar?n kan?tlanmas? gerekmez? der.


  ?nl? medya ele?tirmeni Noam Chomsky, medyan?n psikolojik sava? y?ntemlerine ba?vurdu?u d?nemlerdeki tutumunu tan?mlarken, ?D??mana y?neltilen su?lamalar?n kan?tlanmas? gerekmez? der.
  Chomsky?nin ABD medyas?n? analiz ederken i?aret etti?i bu refleksin bir ?rne?i, iki g?n ?nce, bu konularda olduk?a mahir H?rriyet gazetesi taraf?ndan g?sterildi. Gazete, ??rnak?a ba?l? Beyt???ebap?ta ger?ekle?tirilen ve aralar?nda korucular?n da bulundu?u 12 ki?inin ?l?m?yle sonu?lanan katliam?, kanl? bir bebek ve ?calan foto?raf?yla birlikte sundu. Haberin yay?nland??? g?n, ??rnak Valili?i, kendi yapt??? ve H?rriyet?in de man?etini desteklemek i?in kulland??? a??klamay? d?zelterek olay yerinde bir bebek ya da ?ocuk bulunmad???n? a??klad?.
  Bundan 11 y?l ?ncesine d?nelim. Tarih 15 Ocak 1996. ??rnak?a ba?l? G??l?konak?ta yine benzer bir araca sald?r? d?zenleniyor ve aralar?nda korucular?n da bulundu?u 11 ki?i ?l?yor. Bu haber, b?t?n gazetelerde bir PKK katliam? olarak man?etlere ta??n?yor. Televizyonlarda da g?nlerce ilk haber oluyor.
  PKK?nin b?yle bir eylemi ger?ekle?tirip ger?ekle?tirmeyece?i ihtimalinden ba??ms?z olarak, yani spek?lasyondan de?il, ger?ekten hareket ederek iki olay? kar??la?t?rmaya devam edelim. Bunu yapmak zorunday?z.
  Beyt???ebap sald?r?s?nda oldu?u gibi G??l?konak sald?r?s?nda da PKK olayla ilgisinin olmad???n? a??klam??t?. G??l?konak?ta ?ld?r?len k?yl?lerin yak?nlar? da J?TEM?i su?lad? ve devleti sorumlu tuttu. Olay ?zerine ayd?n ve sanat??lar?n olu?turdu?u Bar?? ??in Bir Araya ?al??ma Grubu, 13 ?ubat tarihinde katliam? incelemek ?zere G??l?konak?a gitti. Heyet yapt??? incelemelerin ard?ndan katliam?n devlet g??lerince ger?ekle?ti?ini duyurdu ve Genelkurmay Ba?kanl??? hakk?nda su? duyurusunda bulundu. Katliam kurbanlar?n?n yak?nlar? kar??la?t?klar? bask?lara ra?men 12 Temmuz 1996 tarihinde Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?ne ba?vurdu. G??l?konak Katliam? davas? A?HM?e g?t?r?ld? ve burada T?rkiye mahkum edildi. ?ld?r?lenlerin yak?nlar?n?n a?t??? davada, Belkiza Kaya, Meryem Demir, Emine Erbek, Resit ?zdemir, ?brahim Yilmaz, Osman ?zdemir, Ramazan Kaya, Osman ?lhan ve Selahattin Nas ile ?brahim Kaya?ya 15?er bin Avro manevi tazminat verilmesi kararla?t?r?ld?. Bununla birlikte T?rkiye ?brahim Kaya?ya 5 bin 160 Avro maddi tazminat ?demeye mahkum edilirken, di?er sekiz ki?iye de 3?er bin Avro ?denmesine karar verdi.
  Ve ?unu da hat?rlatal?m ki, bu olay?n ?zerine gitti?i i?in baz? ayd?nlar, ?Ordunun manevi ?ahsiyetini tahkir ve tezyif? iddias?yla yarg?land?lar. ?stanbul 4. A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?len davada ?anar Yurdatapan, Petrol-?? Sendikas? eski Genel Ba?kan? Min?r Ceylan ve ?nsan Haklar? Derne?i ?stanbul eski ?ube Ba?kan? Ercan Kanar 10 ay hapis cezas?na ?arpt?r?ld?.
  Yani G??l?konak olay?nda ?D??mana y?neltilen su?lamalar?n kan?tlanmas? gerekmez? ilkesinden hareket eden devlet yetkilileri ile bu tavr? g?n?ll?ce benimseyen T?rkiye medyas?n?n ortak tutumu, ?nemli bir ger?e?in 11 y?l boyunca karart?lmas?na neden olmu?tur. Bunun ortaya ??kar?lmas? ?zerine de T?rkiye?nin A?HM?de on binlerce Avro ?demeye mahkum edildi?i biliniyor. Bu b?y?k yalan?n kullan?lmas?yla i?eride estirilen ter?r ve K?rt sorununun bu gibi olaylar?n da yard?m? ile hep bir ?ter?r? sorununa indirgenerek tart???lmas?n?n sonu?lar? da cabas?.
  G??l?konak olay?n?n ger?ekle?ti?i d?nemde tek tarafl? olarak ilan edilmi? bir ate?kes s?z konusu idi ve T?rkiye y?netenleri silahl? ??z?m se?enekleri d???nda ad?mlar atarak, K?rt sorununu ??zmeye zorlan?yor, ancak devletin ?elik ?ekirde?i, b?yle bir ad?m?n ?ter?r? siyasalla?t?rmak? anlam?na gelece?ini ?ne s?rerek direniyordu.
  Bug?n de yine, devletin bir kanad?n?n ?ter?r?n siyasalla?ma? ?zerinden dile getirdi?i endi?eler ve vurgular ?ne ??k?yor. T?rkiye?nin Irak?taki ?s?cak takip? yetkisinin ortadan kalkmas? ve DTP?nin Meclis?te olmas? gibi fakt?rler, Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t??n, ?nceki g?nk? konu?mas?nda ?zel vurgularla yer ald?. Hatta DTP?nin kapat?lmas? gerekti?i imas?na kadar a??k bir bi?imde.
  Dolay?s?yla bu gibi konjonkt?rel benzerlikler, ?zel g?venlik b?lgesi olarak ilan edilen bir alanda ger?ekle?tirilen son katliama da, resmi propaganda ve bask? ortam?n?n etkisinden s?yr?larak bakmay? gerekli k?l?yor.
  Ger?e?e ancak bu bi?imde ula?abiliriz.
  Fatih Polat
  www.evrensel.net