Fotoğraf: Evrensel

Beyt???ebap?ta karanl?k noktalar

??rnak??n Beyt???ebap il?esinde 12 ki?inin ?l?m?yle sonu?lanan katliamla ilgili karanl?k noktalar art?yor. Olay?n meydana geldi?i b?lgede, i?inde yakla??k 25 ki?inin bulundu?u ??pheli iki beyaz minib?s g?r?ld??? ileri s?r?ld?.


??rnak??n Beyt???ebap il?esinde 12 ki?inin ?l?m?yle sonu?lanan katliamla ilgili karanl?k noktalar art?yor. Olay?n meydana geldi?i b?lgede, i?inde yakla??k 25 ki?inin bulundu?u ??pheli iki beyaz minib?s g?r?ld??? ileri s?r?ld?. Demokratik Toplum Partisi (DTP) ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan, ??i?leri Bakan? Be?ir Atalay?a verdi?i soru ?nergesinde, ellerinde mataralar bulunan bu ki?ilerin ?resmi g?revli? oldu?u y?n?nde iddialar?n bulundu?unu belirterek, g?revlilerin b?lgede bulunma nedenini sordu. Olayla ilgili karanl?k noktalara i?aret eden Kaplan, y?z bin askerin bulundu?u s?ylenen ??zel g?venlik b?lgesi?nde minib?s? tarayanlar?n ortadan kaybolmas?n?n nas?l m?mk?n oldu?una dikkat ?ekti. Kaplan??n y?neltti?i sorular ??yle:
Resmi a??klamalar?n dayana?? var m??
 • Beyt???ebap il?esi Be?a?a? k?y?nde meydan gelen olay?n hen?z failleri, kim olduklar? belirlenmeden resmi makamlarca kamuoyuna yap?lan a??klamalar?n dayana?? nedir?
 • Daha ?nce 1994 y?llar?nda G??l?konak il?esinde benzer bir ?ekilde yap?lan sald?r?n?n faillerinin karanl?k su? ?eteleri oldu?u ortaya ??kt???na g?re, resmi makamlar?n daha dikkatli olmas? gerekmiyor mu?
  Beyaz minib?stekiler kim?
 • Al?nan baz? duyumlara g?re olay b?lgesinde iki beyaz minib?s i?inde, say?lar? tahmini olarak 25 kadar olan sivil giyimli ki?ilerin gezdi?i, yanlar?nda mataralar?ndan oldu?u, muhtemelen resmi g?revli olduklar? s?ylenmektedir. G?venlik g?revlileri bu t?r arazi ?al??malar? yapmakta m?d?r?
 • Olay?n ya?and??? saat 17.00 civar?nda yurtta?lar?m?za ate? a?anlardan ikisinin maskeli oldu?u s?ylentisi do?ru mudur?
 • Olay duyulduktan sonra sarp co?rafyada ate? a?anlar?n k?sa bir s?rede uzakla?mas? ihtimali olmad???na g?re, g?venlik g??leri bu konuda ne yapm??t?r?
  Y?z bin asker nas?l koruyamad??
 • Hakkari, ??rnak ve Siirt illerinin g?venlik b?lgesi ilan edildi?i ve b?lgede y?z bini a?k?n askerin bulundu?u olay yerinde on binlerce askerin operasyon yapt??? dikkate al?nacak olursa, ya?am?n? yitiren yurtta?lar?m?z?n yol ve can g?venli?inin sa?lanmas?nda neden g?venlik ?nlemi al?nmam??t?r?
 • Korunmalar? do?rultusunda bir g?venlik ihmali ve zaaf? var m?d?r?
 • Sivil yurtta?lar?m?za g?venli?in ihalesine son verilmesi ve koruculu?un kald?r?lmas?, sosyal hak ve g?vencelerinin sa?lanmas? konusunda bir ?al??ma d???n?l?yor mu? (HABER MERKEZ?)

  DTP: Ger?ekler ara?t?r?ls?n

  Meclis?teki grup toplant?s?nda konu?an DTP Genel Ba?kan? Ahmet T?rk, Beyt???ebap sald?r?s?na de?inerek, partinin bu konuda a??klamalar?n?n oldu?unu hat?rlat?p, DTP olarak ?iddet nereden, kimden gelirse gelsin kar??s?nda olduklar?n? s?yledi.
  ?Bu t?r olaylar?n ?ok ciddi ara?t?r?lmas?n?? isteyen T?rk, ?emdinli?de ya?anan olay ?zerine bir emekli albay?n, ??emdinli ?zerinde toplar, at??lar yapt?klar?? y?n?ndeki s?zlerini hat?rlatarak, ?bu tart??malar?n oldu?u bir ?lkede baz? olaylar?n ara?t?r?lmas?n? istemek su? mudur?? diye sordu. T?rk, kimseyi adres g?stermediklerini sadece ger?e?in ortaya ??kmas? i?in ?aba g?stermesini istediklerini s?yledi. ?nsan Haklar? Komisyonu?nda bir arkada?lar?n?n ?nerge vererek, heyet olu?turulmas?n? istedi?ini hat?rlatan T?rk Parlamentoya, ?l?tfen ger?e?in ortaya ??kmas? i?in b?lgeye heyet g?nderin? ?a?r?s? yapt?.

  Birdal, Beyt???ebap i?in komisyon istedi

  DTP Diyarbak?r Milletvekili ve Meclis ?nsan Haklar? Komisyonu ?yesi Ak?n Birdal, Komisyon Ba?kan? Prof. Dr. Zafer ?sk?l?e ba?vurarak, ??rnak?ta sivillerin katliam?yla ilgili bir komisyon kurulmas?n? istedi. Birdal, ?sk?l??n Komisyon Ba?kanl?k Divan? ile ??rnak sald?r?s?na ili?kin bir alt komisyon kurulmas? konusunu g?r??ece?ini s?yledi.
  Birdal, ?Ba?kanl???n en k?sa zamanda bir heyet olu?turmas?n? bekliyorum. Bu heyette ben de yer almak istiyorum. Umar?m olay her neyse, her nereden olursa olsun ger?ekler ortaya ??kar? dedi.

  ?HD: B?lgede her ?ey i? i?e ge?ti

  ?nsan Haklar? Derne?i G?neydo?u Temsilcisi Mihdi Perin?ek: Bu b?lge her ?eyin i? i?e ge?ti?i, her ?eyin herkes taraf?ndan yap?labildi?i bir duruma getirildi. Meydana gelen olay ile toplumun kendi g?zlemine, toplumdaki bireylerin bellek durumuna g?re bir yorumda bulunuyoruz, bir adres g?sterebiliyoruz. B?lgede gerek silahl? militanlar, gerekse devletin g?c?ne dayanan, devletle hukukta tan?mlanmam?? bir ?er?evede ili?kilendi?ini beyan eden kesimlerin her ?eyi yapabildi?i bir co?rafya durumuna gelmi?. 12 tane yurtta??m?z ya?am?n? yitirdi. Detay?n? bilmiyoruz. Nas?l oldu, nereden geliyorlard?, silahl? m? silahs?zlar m?yd?, bilmiyoruz. Ancak ne olursa olsun burada ya?am hakk? ihlal edilmi?tir. Biz hi?bir amac?n bu ihlali hakl? g?steremeyece?ini d???n?yoruz.

  G??l?konak katliam?na benziyor

  12 ki?inin ?l?m?yle sonu?lanan Beyt???ebap katliam? ile 11 y?l ?nce J?TEM taraf?ndan ger?ekle?tirilen G??l?konak katliam? aras?nda b?y?k benzerlikler ya?an?yor.
 • G??l?konak il?esindeki sald?r?da ?lenler korucuydu. Beyt???ebap sald?r?s?nda ?lenler de korucu.
 • G??l?konak katliam?n? yapanlar?n tamam? Beyt???ebapl? idi. 11 y?l aradan sonra gelen ikinci sald?r? da Beyt???ebap?ta oldu.
 • ?ki sald?r?da da hedef olan ara? transit bir minib?s oldu.
 • Her iki sald?r?da da ?ld?r?len ki?i say?s? birbirine yak?n ??kt?. G??l?konak katliam?nda 11, Beyt???ebap katliam?nda ise 12 ki?i ya?am?n? yitirdi.
  Tan?klar canl? tutuldu
  Katliam soru?turmalar?n?n aylar? hatta y?llar? buldu?u T?rkiye?de, iki sald?r?n?n tan?klar? canl? tutuldu ve kamuoyuna bilgi vermeleri sa?land?.
  Beyt???ebap?taki sald?r?n?n ?zerinden hen?z saatler ge?meden, sald?r?n?n tan?klar? bas?na konu?turuldu. Ayn? ifadeleri veren tan?klar, yerel giysili ki?iler taraf?ndan yollar?n?n tutuldu?unu ?ne s?rd?.
  A?HM T?rkiye?yi mahkum etmi?ti
  Katliam kurbanlar?n?n yak?nlar? bask?lara ra?men 12 Temmuz 1996 tarihinde Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?ne ba?vurdu. A?HM, G??l?konak katliam? davas?nda T?rkiye?yi mahkum etti.
  ?ld?r?lenlerin yak?nlar?n?n a?t??? davada, Belkiza Kaya, Meryem Demir, Emine Erbek, Resit ?zdemir, ?brahim Y?lmaz, Osman ?zdemir, Ramazan Kaya, Osman ?lhan ve Selahattin Nas ile Ibrahim Kaya?ya 15?er bin Avro manevi tazminat verilmesi kararla?t?rd?. Bununla birlikte T?rkiye ?brahim Kaya?ya 5 bin 160 Avro maddi tazminat ?demeye mahkum edilirken, di?er sekiz ki?iye de 3?er bin Avro ?denmesine karar verildi. (HABER MERKEZ?)

  Emekli Albay Sar?zeybek: Askerlere PKK k?yafetleri giydirdik

  Emekli Albay Erdal Sar?zeybek, ??haneti G?rd?m? isimli kitab?nda b?lgede ?g?venli?i? sa?lamak ad?na nas?l ??at??ma havas?? yaratt?klar?n? anlatt?. Sar?zeybek, 1990?larda g?rev yapt??? ?emdinli?de, askerlerden ?sakall? timler? kurduklar?n? ve PKK k?yafetleri giydirdiklerini kaydetti. Sar?zeybek kitab?nda ?unlar? anlat?yor:, ??lke yan?yordu, g?n ge?miyordu ki eylem olmas?n. Bir ara ?aresiz hale d??t???m?z? itiraf edebilirim. Neler yapmad?k ki, askerlerden sakall? timler kurduk, bu timlere PKK k?yafeti giydirdik, yol g?zergahlar?na geceden ??kar?p emniyet almaya ?al??t?k. Bir konvoy emniyeti i?in, y?zlerce askeri geceden y?r?t?p kritik yerlerde emniyet almaya ?al??t?k.?
  www.evrensel.net