?ller Bankas??ndan Diyarbak?r?a darbe!

Diyarbak?r Yeni?ehir Belediye Ba?kan? F?rat Anl?, ?ller Bankas??n?n, belediyenin bor?lar?n? gerek?e g?stererek b?t?n banka hesaplar?n? bloke etti?ini a??klad?.


Diyarbak?r Yeni?ehir Belediye Ba?kan? F?rat Anl?, ?ller Bankas??n?n, belediyenin bor?lar?n? gerek?e g?stererek b?t?n banka hesaplar?n? bloke etti?ini a??klad?. B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu?nda T?m Bel-Sen ile ortak a??klama yapan Anl?, sorunun giderilmesi i?in giri?imlerde bulunduklar?n? ancak pek umutlu olmad?klar?n? ifade etti.
22 Temmuz se?imlerinden sonra halk?n iradesinin temsil edildi?i demokratik zeminin antidemokratik bir zemine ?ekilmeye ?al???ld???n? belirten Anl?, geli?melerden kayg? duyduklar?n? ifade etti. Belediyenin borcunun 3.1 trilyon dolay?nda oldu?unu belirten Anl?, ?Bu rakamla borcu olan belediyeler aras?nda ilk y?z s?raya bile girmez? dedi.
?Negatif ayr?mc?l?k?
Uygulaman?n negatif ayr?mc?l?ktan kaynakland???n? dile getiren Anl?, ?Art?k sorun benim ve bu salondakilerin sorunu de?il, y?z binleri ilgilendiren, Diyarbak?rl?lar?n sorunu haline gelmi?tir. Bu durumda Ramazan Bayram??nda maa?lar? ?deyemeyecek durumday?z. Bizler, ba?ar?l? oldu?umuzu s?ylemiyoruz. Yoksa Diyarbak?r?daki yoksulluk, i?sizlik tablosu da bu durumda olmazd?. ?n?m?zde bir bayram var. Bat??da ?al??anlar bayramlarda e?lenirken, bizim personelimizin bu bayramda maa? alamama durumu var. Biz bu ma?duriyetin giderilmesi i?in elimizden gelen her ?eyi yapaca??z? diye konu?tu. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net