?zmir?de art arda iki patlama

?zmir?in Buca il?esi ?irinyer semtinde sabah saatlerinde 3.5 saat arayla iki patlama meydana geldi. ?lk patlamada iki ki?i yaralan?rken, ?ok yak?nda ger?ekle?en ikinci patlamada 1 ki?i ?ld?, 5 ki?i yaraland?.


?zmir?in Buca il?esi ?irinyer semtinde sabah saatlerinde 3.5 saat arayla iki patlama meydana geldi. ?lk patlamada iki ki?i yaralan?rken, ?ok yak?nda ger?ekle?en ikinci patlamada 1 ki?i ?ld?, 5 ki?i yaraland?.
?lk patlama sabah 07.30 s?ralar?nda belediye temizlik i??isinin bir po?eti, tenekeden yap?lma ??p k?re?ine al?p, plastik ??p bidonuna koydu?u s?rada oldu. Olayda temizlik g?revlisi Mustafa ?z?efik ile yoldan ge?en Metin Bayaz yaraland?.
Buca Belediyesi ile anla?mal? bir firmada temizlik g?revlisi olarak ?al??an Mustafa ?z?efik, Menderes Caddesi?nde yol ve kald?r?mlar? temizledi?i s?rada, ?irinyer Park? ile yan?ndaki al??veri? ma?azas?n?n kesi?ti?i noktada bir torba buldu. ?z?efik?in torbay? yol kenar?ndaki ??p kutusuna atmak istedi?i s?rada torbada patlama oldu. ??e gidi? saati oldu?undan, caddede ?zellikle ara? trafi?inde yo?unluk ya?and??? s?rada meydana gelen patlamada, temizlik i??isi Mustafa ?z?efik?in sol baca?? ve sa? kolu koptu. Yoldan ge?enlerden ?ZELMAN?da gi?e g?revlisi olarak ?al??an Metin Bayaz da yaraland?. Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?ne kald?r?lan ?z?efik?in ameliyata al?nd??? ve sa?l?k durumunun ciddiyetini korudu?u, Bozyaka E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?ne kald?r?lan Metin Bayaz??n ise aya??ndan yaraland??? ??renildi.
Olay?n ard?ndan patlaman?n oldu?u yere gelen polis, ?evrede g?venlik ?nlemi al?rken, olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanlar? bombayla ilgili incelemelere ba?lad?.
?kinci patlama
?irinyer semtinde, saat 11.00 s?ralar?nda ise ikinci bir patlama oldu. Kald?r?ma b?rak?lan motosikletin arka koltu?undaki pakette bulunan bomban?n infilak etmesi sonucu meydana geldi?i belirlenen patlamada seyyar Milli Piyango bayisi olan Atilla Eraslan hayat?n? kaybetti, be? ki?i de yaraland?. Yaral?lar ambulanslarla hastanelere kald?r?l?rken, olay? ya?ayan baz? vatanda?lar?n sinir krizi ge?irdikleri g?r?ld?.
Olay yerindeki g?rg? tan?klar?n?n bilgisine ba?vuran polis ekiplerinin, ?zerinde bombal? paket bulunan motosikleti kald?r?ma b?rakan 2 ki?inin e?kalini tespit etti?i iddia edildi.
Bakan olay yerinde
Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l, patlamalar?n oldu?u yerde incelemelerde bulundu. ?zmir Emniyet M?d?r? H?seyin ?apk?n?dan bilgi alan G?n?l, patlay?c?lar?n plastik olma ihtimali ?zerinde duruldu?unu belirtti. ?zmir Emniyet M?d?r? H?seyin ?apk?n ise bombalar?n bulunduklar? yere gece yar?s? b?rak?ld???n? baz? kamera kay?tlar?ndan tespit ettiklerini savundu. ?kinci patlaman?n, hal? ma?azas? ?n?nde bulunan motosikletin selesine konulan bomba sonucu meydana geldi?ini belirten ?apk?n, ?Motosikletin ?al?nt? oldu?unu belirledik. Zaman ayarl? plastik patlay?c? oldu?u ihtimali ?zerinde duruyoruz. Konuyla ilgili incelemeler s?r?yor? dedi.
Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Ba?hekimi Ali Kasap, ?irinyer?de meydana gelen ikinci patlaman?n ard?ndan hastanelerine 2?si psikolojik travma ge?iren, 3?? yaral? olmak ?zere toplam 5 ki?inin geldi?ini kaydetti.
?zmir B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Aziz Kocao?lu, meydana gelen 2 patlamadan dolay? b?y?k ?z?nt? ya?ad?klar?n? belirterek, ?B?yle bir olay?n bir daha ya?anmamas?n? diliyoruz? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net