Ni?de?de oru? daya??

Ni?de Meslek Y?ksekokulu?nda bir ??renci, oru? tutmad??? i?in ?lk?c?lerin sald?r?s?na u?rad?. ?lk?c?lerin sald?r?s?na maruz kalan E.?, ?lk?c? sald?r?lar?n rutinle?ti?i okulda sa? uzatanlar?n, top sakal b?rakanlar?n ve ...


Ni?de Meslek Y?ksekokulu?nda bir ??renci, oru? tutmad??? i?in ?lk?c?lerin sald?r?s?na u?rad?. ?lk?c?lerin sald?r?s?na maruz kalan E.?, ?lk?c? sald?r?lar?n rutinle?ti?i okulda sa? uzatanlar?n, top sakal b?rakanlar?n ve k?pe takanlar?n s?rekli olarak benzer sald?r?lara maruz kald???n? ifade etti.
Ders ??k???nda okul kantininde ?ay i?ti?i s?rada bir ??rencinin yan?na yakla?arak ?Biri seni ?a??r?yor? dedi?ini belirten E.?, ?Kalk?p yanlar?na gittim, 4-5 ki?i idiler. Bana ?Hasta oldu?un i?in mi oru? tutmuyorsun?? dedi. Hasta olmad???m? ve oru? tutmad???m? s?yleyince y?z?me yumruk att?? diye konu?tu.
Y?z?ne yedi?i yumruktan sonra reis ve yan?ndakilerin kendisini yere yat?r?p tekmelemeye ba?lad???n? anlatan E.?, ?Di?er masalardan gelenler de oldu. Ben y?z?m? kollar?mla kapatmaya ?al??t?m. Hep birlikte beni tekmelediler. Kantinci sopayla gelip sald?rganlar?n ?zerine y?r?y?p ay?rd?. Kantinci olmasayd? daha da vuracaklard?? dedi.
?ikayet dilek?esi verdi
Sald?r?dan sonra okul y?netimine ve savc?l??a ?ikayet dilek?esi verdi?ini aktaran E.?, olaydan bir g?n sonra okula gelen polislerin m?d?rle g?r??t???n? belirterek, bu t?r sald?r?lar?n s?rekli olarak tekrarland???n? ifade etti. Kendisinden bir g?n sonra da ba?ka bir ??renicinin ayn? gerek?eyle tartakland???n? s?yleyen E.?, ?Bug?n de ba?ka bir grup ?lk?c? k?pe takt???m i?in sata?t?. Okul onlar?n elinde, yurtta koyduklar? kurallara uymayanlar ?zerinde bask? kuruyorlar? dedi. (Ni?de/EVRENSEL)
www.evrensel.net