Meclis Dink cinayeti i?in komisyon kurdu

Meclis ?nsan Haklar? ?nceleme Komisyonu, silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybeden Hrant Dink i?in komisyon kurulmas?na karar verdi.
TBMM ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyonu, Zafer ?sk?l??n ba?kanl???nda ...


Meclis ?nsan Haklar? ?nceleme Komisyonu, silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybeden Hrant Dink i?in komisyon kurulmas?na karar verdi.
TBMM ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyonu, Zafer ?sk?l??n ba?kanl???nda toplanarak bu d?nem ?al??ma program?n? ve yeni al?nacak kararlar? benimsedi. Toplant?da Hrant Dink ve ?stanbul Beyo?lu ?l?e Emniyet M?d?rl????nde i?kence g?rerek ?ld?r?ld??? iddia edilen Nijeryal? s???nmac? Festus Okey i?in iki ayr? inceleme komisyonu kurulmas?na karar verildi.
DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan ise, Dink duru?mas?nda san?klar? ta??yan cezaev arac?n?n ?zerine ?Ya sev ya terket? yaz?l? stik?r?n yap??t?r?lmas?n? soru ?nergesi olarak Meclis g?ndemine ta??d?. Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin taraf?ndan yan?tlanmas? istemiyleKaplan taraf?ndan verilen soru ?nergesinde a??r? T?rk milliyet?isi ve yanda?lar?na ait bu ?rk?? slogan?n cezaevinin resmi arac?na yap??t?r?lmas?yla ilgili sorumlular hakk?nda i?lem ba?lat?l?p ba?lat?lmayaca??n? sordu.
?te yandan Dink suikast? davas?n?n 2. duru?mas?nda, yarg?lanan tutuklu san?klar? getiren cezaevi arac?n?n ?zerindeki ?Ya sev ya terk et? yaz?s?yla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Ba?savc?l??? soru?turma ba?latt?.
Dink i?in mumlu eylem
?Irk??l??a ve Milliyet?ili?e Dur De Giri?imi? ve ?nsan Haklar? Derne?i gibi kurulu?lar?n ?yeleri, Hrant Dink davas?n?n g?r?ld??? ?nceki g?n?n ak?am? Ankara Y?ksel Caddesi?nde bir araya geldi. Dink?in foto?raf?n? ta??yan topluluk, mum yakarak bu cinayetin ayd?nlat?lmas?n? istedi. (HABER MERKEZ?)

Telefon kay?tlar?na su? duyurusu bile yok

Hrant Dink?in ?ld?r?lmesine ili?kin davada mahkeme heyeti, O.S?nin de aralar?nda bulundu?u 8 tutuklu san???n tutukluluk hallerinin devam?n?, emniyet g?revlisi Muhittin Z. ile Erhan Tuncel aras?ndaki telefon g?r??melerine ili?kin tutana?? yay?nlayanlar hakk?nda gerekli i?lemin yap?lmas? i?in ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l????na yaz? yaz?lmas?n? kararla?t?rd?. Telefon g?r??melerine ait d?k?mlerin daha ?nce bas?nda yay?nland???n? belirten mahkeme heyeti, bu ??z?m tutana??n? yay?nlayanlar hakk?nda gerekli i?lemin yap?lmas? i?in ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l????na yaz? yaz?lmas?na karar verdi. Muhittin Z. hakk?nda yeniden su? duyurusunda bulunulmas?na ise yer olmad??? kararla?t?r?ld?.
Mahkeme, gelecek duru?man?n b?y?k bir salonda yap?labilmesi i?in Cumhuriyet Ba?savc?l????na yaz? yaz?lmas?na karar verdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net