G?NL?K

 • Milli araba?
  Milli gemi falan vard? da?
  Ger?i milli ara?lar?n motoru, oras? buras? d??ar?dan geliyordu.


  Milli araba?
  Milli gemi falan vard? da?
  Ger?i milli ara?lar?n motoru, oras? buras? d??ar?dan geliyordu.
  ?stelik ?imdilerde ?milli ihracat hamlesinin? rekorlar k?rd??? d?nemde, milli arabalarda milli olan neredeyse ucuz emek g?c? kalm???
  Geri kalan par?alar?n?
  Malzemelerin b?y?k b?l?m? d??ar?dan geliyor olmu?tu!
  Zaten, bu arabalar?n millili?i de yaland?.
  E?er, Agnelli ailesi milli g??lerimizdense o ba?ka tabii!
  Ya da, Reno?nun Frans?z?
  Toyota?n?n Japon patronlar? T?rkl??e ge?mi? olabilirler de, bizim haberimiz olmam?? olabilir.
  Ger?i b?yle olsa bizim medya yeri g??? oynat?rd?.
  Yakla??k be? y?l kadar ?T?rk?n g?c?? man?etli gazeteler yay?nlan?r?
  TV?lerde diziler yap?l?rd?:
  Misal, Agnelli asl?nda T?rkiyelidir.
  A?iret ortam?nda do?mu?, fakat kan davas? nedeniyle sabi bir yavrucakken ?talya?ya ka?m??t?r.
  Orada yetimhanelerde b?y?m???
  ?ok ac?lar ?ekmi?tir.
  Sonra onu orada Kurtlar Vadisi bulur.
  Sen kimli?inle ?v?nme ama ?al?? ve g?ven, denmi??
  Vakti zaman? gelince, araba fabrikas? kur.
  ?talya ekonomisini i?ten fetih edece?iz diye tembihlenmi?tir.
  Agnelli?nin di?er karde?i de Fransa?ya yerle?tirilmi??
  O da Reno?yu kurmakla g?revlendirilmi?tir.
  Babalar? barondur.
  Bunlar?n bir de yurtd???na ??kamay?p memlekette kalan karde?leri vard?r.
  O da, fakir bir ?lkenin evlad? olarak, ekme?ini al?n teriyle kazanmakta, Mematilik yapmaktad?r!
  Ancak b?yle bir durum olmad???ndan Memati?yi milliden saysak da, yerli arabalar? milli sayam?yoruz!
  ***
  Elbette bu demek de?il ki, milli araba giri?imleri hi? olmad?.
  Cemal G?rsel zaman?nda bir milli arabam?z olmu?tu.
  T?renle konta?a bas?lm???
  60 metre kadar gittikten sonra durmu?tu.
  Erbakan Hoca bu konuda ?ok ?al??t?.
  Anadolu?nun muhtelif il ve il?elerine her namaz ?nce ve sonras? milli motor fabrikalar? temeli att?.
  Fakat bunlar temel halinde kald???ndan?
  Arabalar ise motorla ?al??t???ndan, beton temeller ara?lara tak?lamad?.
  Fakat bu kez durum de?i?ikti.
  Hrant Dink?in cinayet faillerini mahkemeye getiren cezaevi arac?n?n ?n?nde;
  ?Ya sev ya terk et? yaz?yordu!
  B?ylece milli arabam?z de?ilse de?
  Milliyet?i arabam?z olmu?tu.
  Fakat ortada gariplik vard?.
  Ulan o yaz?y? hapishane arabas?na asan dangalaklar;
  Kim hapiste yatmay? severdi?
  Sevmeseler de, biz buradan ho?lanmad?k deyip hapishaneleri nas?l terk ederlerdi?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net