HAYATIN ???NDEN

 • Gen?ler, ya?l?lar, ??renenler, ??retenler hep birlikteler. Gen?, ya?l? bak??lar dalg?n, karars?z ve yorgun.


  Gen?ler, ya?l?lar, ??renenler, ??retenler hep birlikteler. Gen?, ya?l? bak??lar dalg?n, karars?z ve yorgun.
  Gen?lerden k?zl?, erkekli grup ya??tlar?na g?re ?ansl? g?r?n?yorlar. En az?ndan bir ?niversite kazanm??lar.
  Ayten Diyarbak?r?dan. O yoksul kentin, yoksul ?artlar?n? a?m??. Daha bat?da bir ?niversitenin m?hendislik fak?ltesini kazanm??. ?imdi hedefi makine m?hendisi olmak. Yirmi ikinci tercihine girmi? olmas? asl?nda pek de istemedi?i bir b?l?mde oldu?unun kan?t?.
  -?lk tercihim t?p fak?ltesiydi. Doktor olmak istiyordum. Bizim oralarda fabrika filan olmad??? i?in en iyi i? doktor olmakt?. Ama olmad?. Puan?m yetmedi. Seneye bir kez daha deneyece?im ama m?hendislik b?l?m?ne kaydoldu?um i?in seneye ?ans?m ?ok d???k. Galiba mecburen makine m?hendisi olaca??z.
  D??ar?da kalan milyonlarca i?siz genci, de?il ?niversiteye, orta okula bile gidememi?, hayata ??rakl?kla ba?lay?p hen?z ?ocuk ya?ta kalfa hatta usta olmu? ya??tlar?na g?re Ayten ?ansl? ama mutlu de?il.
  Gen?lerin ?ok az? ne istedi?ini bilerek b?l?mlerini, gelecekteki mesleklerini se?ebilmi?ler. Doktor olmak isteyen m?hendis, m?hendis olmak isteyen ??retmen, ??retmen olmak isteyen muhasebeci, iktisat?? olacak. Dershanelerdeki rehberleri ?Aman bir yere girin de dershanemizin ba?ar? oran? y?kselsin? diye gen?lere tercihler yapt?rm??lar. Meslek se?iminde ki?isel becerilerinin dikkate al?nmas? neredeyse hi? g?ndeme gelmemi?.
  ?ahap on dokuzuncu tercihini kazanm??. O da fizik?i olacak. Onun da ilk tercihi askeri t?p. Hem Ankara?da okumak hem de okurken ailesine y?k olmamak i?in ilk tercihine GATA?y? yazm??.
  - Zaten ailemin beni Ankara?da okutacak paras? da yoktu. Bakal?m burada ne yapaca??z. Bir i? filan uydurursam ?al??aca??m. Mezun olana kadar bize ??retmen olma hakk? verilmezse mezuniyet sonras? yine i?siziz. Yurt da ??kmad?. ?imdilik uzaktan akrabalar?n evinde idare ediyoruz ama evde bak??lar gittik?e a??rla?maya ba?lad?. Bir g?z bulup ??kaca??z mecburen.
  ??rencilerin t?m? ayn? durumda. ?Sosyal ya?am?n bile?enleri olduklar?? zaten ??retilmemi?. Bir yerlerden sosyal faaliyet bekledikleri i?in ?Bu kentte hayat yok? yarg?s? gelece?e d?n?k beklentilerini daha ?imdiden yok etmi?.
  Yukar?da da durum pek farkl? de?il. Hocalar s?k?nt?l?. S?rekli geriye giden ?artlar i?inde gelece?i d???nmekten, bilimi, teknolojiyi insanlar?n mutlulu?u i?in didiklemekten yorulmu?lar. Bat?l? meslekta?lar?n?n J?piter?i, nanoteknolojiyi, ?l?ms?zl??? tart??t??? evrende ?Dekan? kim se?meli? sorusuna tak?l?p kalm?? olman?n utanc? i?indeler. ?zg?rl???, ge?ici bir s?re ve yaln?z kendileri i?in masum k?zlar?m?z?n ba? ?rt?s?ne ba?lam?? kara b?y?kl?, Gucci kravatl?, pembe yanakl?, mahcup g?bekli birilerinin, o g?ne kadar ?lke i?in tek bir dakika d???nmemi? olmalar?na ra?men bir ?ekilde anayasa yapma ?ans?n? yakalam?? olmalar?n?n ve kendilerinin de bu pembe yanakl?lar?n tasarlad??? ?lkede ya?amak zorunda olmalar?n?n bunalt?s? i?indeler.
  Yirmi birinci y?zy?lda ?lkemin ?niversiteleri bilimi de?il orta?a??n kurallar?n? tart???yor. ??birlik?i cehaletin ?st?nl???, ?niversitelerin a?a??lanmas?, susturulmas? ?zerine in?a ediliyor. Sessiz ?o?unluk mahalle bask?s?n? tart???rken, i?galci sermayeye kar?? direnebilecek t?m g??ler azarlan?yor, karalan?yor, sindiriliyor.
  Arif Nacaro?lu
  www.evrensel.net