S?reyya Ayhan?dan sitemli yan?t

Atletizm Federasyonu taraf?ndan spor e?itim uzman? kadrosundan al?nan milli atlet S?reyya Ayhan Kop, ?Ki?isel s?rt??melerden dolay? bir insan?n eme?inin elinden al?nmas? ne kadar do?ru? dedi.


Atletizm Federasyonu taraf?ndan spor e?itim uzman? kadrosundan al?nan milli atlet S?reyya Ayhan Kop, ?Ki?isel s?rt??melerden dolay? bir insan?n eme?inin elinden al?nmas? ne kadar do?ru? dedi.
Kop, yapt??? yaz?l? a??klamada, her y?l oldu?u gibi bu y?l da dilek?e vererek yurt d???nda kamp yapt?klar?n? belirterek, ?Bu y?l da ayn?s?n? yapt?k. Her nedense bu sefer dilek?emiz kabul g?rmeyip i?ten ??kar?lm???m. Bu olay bizi ?ok ?zd?. ??ten ??kar?lmamam de?il, yetkililerin tutum ve davran??? ?ok rahats?z edicidir? ifadelerini kulland?.
Milli atlet, a??klamas?nda ?u c?mlelere yer verdi: ?Almanya?da d?nya ?ampiyonas? haz?rl?klar?m? s?rd?r?rken sakatland?m ve ?ampiyonaya kat?lamad?m. Bu arada Almanya?da olimpiyat sporcu merkezinde 35 g?n tedavi g?rd?m. Sakatl???m tamamen olmasa da b?y?k ?l??de d?zeldi. Bundan sonraki tedavimin ve kamplar?n devam? i?in ABD?de olaca??m? kamuoyu ve federasyona bildirmi?tim. ABD?ye gitmeden yakla??k 20 g?n ?nce federasyona verdi?im dilek?emde olimpiyatlara kadar ABD?de haz?rl?klar?m? s?rd?rece?imi, masraflar?m? kendim kar??layaca??m?, sadece izinli say?lmam konusunda bilgilendirdim, ?cretsiz izin i?in dilek?emi g?nderdim. Dilek?eme istinaden verilen cevapta benim sporu b?rak?p g?revime d?nmem ve masa ba??nda oturup memurluk yapmam istenmi?tir. ?zinsiz yurt d???na ??kmam bahane edilerek kadromun iptaline gidilip i?ten ??kart?lm???m. Bu olay bizi ?ok ?zd?. Ben ?lkeme Avrupa ?ampiyonlu?u, d?nya ikincili?i, d?nya kupas? ?ampiyonlu?u sevinci ya?atm?? bir sporcuyum. Ki?isel s?rt??melerden dolay? bir insan?n eme?inin elinden al?nmas? ne kadar do?ru. Maddi imkanlar?m?z? sonuna kadar zorlayarak olimpiyatlarda ?lkemizin bayra??n? dalgaland?rmak i?in yapt???m?z fedakarl???n kar??l??? bu mu olmal?yd?? Yap?lanlar bizi hi?bir zaman bezdirmeyecek, hedefimizden vazge?irmeyecek. Yap?lanlar? kamuoyunun takdirine sunuyorum.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net