Mutlulu?un Resimleri?nde Che ?sak?ncal??

Avukat Fato? Hac?velio?lu?nun K?ba?da ?ekti?i ve Adana Adliye Saray??nda sergilenmek ?zere izninin al?nd??? ?Mutlulu?un Resmi? isimli foto?raf sergisi son anda, savc?l???n sak?ncal? bulmas? nedeniyle engellendi.


Avukat Fato? Hac?velio?lu?nun K?ba?da ?ekti?i ve Adana Adliye Saray??nda sergilenmek ?zere izninin al?nd??? ?Mutlulu?un Resmi? isimli foto?raf sergisi son anda, savc?l???n sak?ncal? bulmas? nedeniyle engellendi. Savc?l???n ?Sak?ncal?? buldu?u foto?raflar aras?nda Che Guevara ve Fidel Castro?nun bulunmas? Hac?velio?lu taraf?ndan karar?n sanatsal kayg?larla de?il siyasi oldu?u ?eklinde yorumland?.
Ge?ti?imiz aylarda K?ba?ya yapt??? bir gezi esnas?nda ?ekti?i foto?raflar? Adana Adliye Saray? i?erisinde sergilemek istedi?ini s?yleyen Hac?velio?lu, ??ekti?imiz foto?raflar? sergilemek i?in eyl?l ay? ba??nda Adana Barosu?na bir dilek?e ile ba?vuru yapt?k. Baro, talebimizi kendi b?nyesinde bulunan ve yine avukatlardan olu?an k?lt?r-sanat komisyonuna sevk etti. Sonu?ta komisyon sanatsal a??dan de?erlendirdi?i foto?raflar?n sergilenmesine onay verdi? diyor.
Hac?velio?lu, k?lt?r-sanat komisyonundan ge?en foto?raflar?n, Adana Adliye binas?nda bulunan ve savc?l??a ait koridorda sergilenmesi i?in baro taraf?ndan ba?vuru yap?ld???n? belirterek, ?Savc?l?k, 1 Ekim g?n? serginin a??labilece?ini ve haz?rl?klar?n yap?lmas?n? bildirdi. Bizler de o andan itibaren haz?rl?klar? tamamlamak i?in yo?un ?aba sarf ettik? ?eklinde konu?tu.
T?m haz?rl?klar?n tamamland?ktan ve b?t?n davetiyeler da??t?ld?ktan sonra ?nceki g?n kendisini Adana Barosu Ba?kan? ?brahim Gazio?lu?nun telefonla arad???n? s?yleyen Hac?velio?lu, ?Baro ba?kan? beni arayarak savc?l?ktan bir yaz? geldi?ini, i?erisinde Che Guevara ve Fidel Castro?nun bulundu?u d?rt foto?raf?n ?sak?ncal?? bulundu?unu s?yledi. Ancak bu d?rt foto?raf? sergiden ??karmam halinde sergiyi a?abilece?imi ifade etti? dedi.
?znin iptal edilmesi ?zerine Ba?savc? ?hsan Ero?lu?yla g?r??t???n? s?yleyen Hac?velio?lu, Ero?lu?nun kendisine kaba bir ?ekilde sergiyi a?amayaca??n? s?yledi?ini ifade etti.
Hac?velio?lu konu?mas?n? ??yle s?rd?rd?, ?Bu karar siyasi bir karard?r, sanatsal kayg?lar i?ermiyor. Che ve Fidel olmadan K?ba anlat?lamaz. Biz bu i?i ticari yapm?yoruz buradan elde edilecek gelir K?ba Felsefe Enstit?s?-Latin Amerika Ara?t?rma Grubu?na (Galfisa) ba???lanacak. ?zg?rl?kler ?lkesinin sembollerinin bizim ?lkemizde bu ?ekilde yasaklanmas? d???nd?r?c?. Ama biz bu sergiyi ne olursa olsun a?aca??z, bu karar? protesto etmek i?in bir bas?n a??klamas? da yapaca??z.?
Meslekta?lar? sahip ??kt?
Konuyla ilgi olarak d?n ??le saatlerinde Adana Adliye binas? ?n?nde bir bas?n a??klamas? yapan ?a?da? Hukuk?ular Derne?i ?yesi hukuk?ular, meslekta?lar? Av. Fato? Hac?velio?lu?na sahip ??karak bas?n a??klamas?yla ?sanat d??manl???n?? protesto ettiler.
A??klamay? okuyan Reyhan Kay??l?, savc?l???n sergi iznini ?sak?ncal?? foto?raflar var diyerek yaz?l? bir kararla iptal etti?ini belirtirken, ?arkada??m?z yaz?l? karar? almaya gitti?inde, ifadenin de?i?tirildi?ini g?rd?k. Savc?l?k, ?adliye binas? i?inde bir sergi salonu bulunmamaktad?r, s?z konusu koridorun duru?maya gelen ve adliyede i?i olanlar?n ge?i? b?lgesi olmas? sebebiyle ki?isel bir sergi talebinin kar??lanamayaca??? s?yledi. ?znin iptal karar?n?n de?i?tirilme sebebini, gelecek tepkilerden korkma olarak nitelendiren Kay??l?, ?Meslekta??m?za ve sanata y?nelik, hem de hukukun, insan haklar?n?n merkezi olmas? gereken kurumlardan gelen bu ilkel ve ?a? d??? sald?r?y? k?n?yoruz? dedi. (Adana/EVRENSEL)
M. Talip Aytimur
www.evrensel.net