?Gur? bi Zengil? sete indi

D?nyaca ?nl? yazar Ya?ar Kemal?in ?Zilli Kurt? adl? anlat?s?ndan esinlenerek ismi K?rt?ede de ayn? anlama gelen ?Gur? bi Zengil? adl? sinema filminin ?ekimleri, Diyarbak?r?da devam ediyor.


D?nyaca ?nl? yazar Ya?ar Kemal?in ?Zilli Kurt? adl? anlat?s?ndan esinlenerek ismi K?rt?ede de ayn? anlama gelen ?Gur? bi Zengil? adl? sinema filminin ?ekimleri, Diyarbak?r?da devam ediyor. Y?netmenli?ini M?raz Bezar??n yapt??? film, ?at??mal? d?nemden etkilenen insanlar?n ya?am?n? konu ediyor. Hikayesi Evrim Alata? ve M?raz Bezar taraf?ndan kaleme al?nan filmin senaryosunda, ?at??mal? s?re?te anne ve babas?n? kaybeden iki karde?in, G?listan ile F?rat??n hayat? konu ediliyor. Yaln?z ve sokakta kalan iki karde?, yine kendileri gibi sokakta ya?am m?cadelesi veren ?ocuklarla birle?iyor ve film, Diyarbak?r??n siyasi-k?lt?rel-sosyal s?k?nt?lar?n? ?ocuklar?n d?nyas?ndan aktar?yor.
G??zede ?ocuklar oynuyor
Diyarbak?r??n konu edildi?i filmin y?netmeni M?raz Bezar, daha ?nce k?sa metrajl? filmler ?eken ve Almanya?da ya?ayan bir K?rt y?netmen. Hikayeyi Diyarbak?r?da yazd?klar?n? ve ?ekimlere ba?lamadan evvel yakla??k iki y?l boyunca kentte kald???n? s?yleyen Bezar, filmin ba?rol?n? oynayan ?ocuklar? kentin g??le olu?mu? kenar mahallelerinde bulduklar?n?, filmde rol alan di?er oyuncular?n da senaryoda oldu?u gibi ?at??mal? d?nemlerden etkilenen insanlar oldu?unu s?yl?yor. Bezar, ?Onlarla tan???nca do?ru ?eyi yapt???ma daha ?ok inand?m? diyor.
?Bu bir Diyarbak?r filmi?
A??rl?kl? dili K?rt?e olan filmin yap?mc?l???n? ise Zin Prod?ksiyon ad?na Y?ksel Budak y?r?t?yor. Budak, hi?bir destek almadan, kendi olanaklar? ile ?al??t?klar?n? s?yl?yor. Daha ?nce ?G?lbeyaz?, ?Cumhuriyet? gibi filmlerde yap?mc?l?k g?revlerinde bulunan Budak, ?unlar? dile getirdi: ?Bu bir Diyarbak?r filmi. Hepimiz bu hisle, bu duyguyla ?al??malar?m?z? y?r?t?yoruz. Elbette ki ?ok zorluk ya??yoruz. Fakat ?ekimler esnas?nda, kenar mahallelerde, yoksul insanlarla kar??la?t?k?a bu filmin ve anlat?lmaya ?al???lanlar?n tamamen ger?ek oldu?unu bir kez daha hissettik. Bu nedenle kar??la?t???m?z zorluklar?n ?stesinden gelebiliyoruz.?
25 ki?ilik teknik ekiple ?ekimleri devam eden filmde yard?mc? kameraman olarak Frans?z as?ll? ?sabel Casez yer al?yor. Film, son y?llarda sinemada dijital teknolojide en fazla tercih edilen HD ile ?ekiliyor. (Diyarbak?r/D?HA)
Esen Alata?
www.evrensel.net