Fransa?da grev dalgas? yolda

Fransa?n?n sa?c? Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin ?devleti k???ltme? ad? alt?nda planlad??? ?reform? sald?r?s?, ?lkede grev dalgas?n? tetikledi.


Fransa?n?n sa?c? Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin ?devleti k???ltme? ad? alt?nda planlad??? ?reform? sald?r?s?, ?lkede grev dalgas?n? tetikledi.
Frans?z demiryollar? ve metro ?al??anlar?n?n ?ulusal grev? ?a?r?s?n? memur sendikalar?n?n ?ulusal eylem? karar? izlerken, d?n de stajyer hekimlerin ?tam grev? karar? ald??? ??renildi.
Demiryollar? ve metro ?al??anlar?n?n, 18 Ekim?de greve ??kmas? beklenirken, kas?m ay? ortas?nda yap?lacak memur eylemi i?inse sendikalar, 26 Ekim?de toplan?p eylem takvimini belirleyecek. Stajyer hekimler ve aile hekimleri ise, pratisyen doktor yerle?tirme ?zg?rl??? i?in yar?n ?tam greve? gidecek. Ancak memurlar?n, 18 Ekim?deki ula??m grevine kat?l?p kat?lmayaca?? ise hen?z kesin de?il.
Fransa?n?n ?hiperaktif? Cumhurba?kan? Sarkozy, devleti k???ltme ad?na se?imler s?ras?nda s?kl?kla dillendirdi?i ?reform? sald?r?s? i?in ge?en g?nlerde d??meye basm??t?. ?Reformlar?la emek?ilerin, emeklilik haklar?nda budamaya giden Sarkozy, i? alanlar?n?n k???lt?lmesini de ?ng?r?yor. Sa?c? lider, sorunun sendikalarla ??z?lmesi i?in, ?al??ma Bakan? Xavier Bertrand?a iki hafta s?re vermi?ti. Sendikalar da bu s?reyi kabul edilemez bularak ?sava? deklarasyonu? olarak tan?mlam??t?.
Gen? hekimler de greve gidiyor
Sarkozy?nin ?reform? sald?r?s?na kar?? ula??m emek?ileri ile memurlar?n tepkisinin ard?ndan son olarak gen? hekimler de m?cadeleyi i?aret etti. Gen? Aile Doktorlar? Sendikas? (SNJMG) Ba?kan? Fabien Qu?ville, ge?en per?embeden bu yana s?n?rl? bir grev yapt?klar?n? ancak, Sa?l?k Bakanl????n?n kendileri ile halen temasa ge?memesi nedeniyle tam grev ?a?r?s?nda bulunduklar?n? belirtti.
Fransa?da 15 bin civar?nda stajyer hekim bulunuyor. Bunlar?n ??te biri belli bir uzmanl?k alan? olmayan doktorlardan olu?uyor. Hafta ba?? Stajyer Hekimler Sendikas? (Isnar-IGM) bir uyar? grevi yapm??t?. Isnar-IGM Ba?kan? Emmanuel Gallot, ?yava? yava? tam bir grev ?rg?tlemeye ?al??t?klar?n?? ifade etti.
Memurlardan ?misilleme?
?te yandan memur sendikalar? yine hafta ba??nda demiryollar? ve metro ?al??anlar?n?n 18 Ekim?deki grevine kat?l?p kat?lmayacaklar?n? tart???rken, CGT sendikas?n?n kamu hizmetleri federasyonu 18 Ekim?de greve kat?lma karar? ald?.
Sendika, yapt??? a??klamada ?h?k?metin kamu hizmetleri, grev hakk? veya emeklili?e kar?? geriletici tedbirler almas?na kar?? greve gitme karar? ald?klar?n?? bildirdi.
Fransa?daki di?er 8 memur sendikas?ndan (CGT, CFDT, FO, l?UNSA, FSU, CFTC ve Solidaires) 7?si ise h?k?met politikalar?na ?misilleme? olarak Kas?m ay? ortas?nda ulusal eylem yapmaya karar verdi. ?? saat boyunca g?r??en sendikalar, demiryollar? ve metro ?al??anlar?n?n 18 Ekim?deki grevine kat?l?p kat?lmama konusunda bir anla?maya varamad?.
Sendikal memur federasyonlar? al?m g?c?ndeki kayb?n giderilmesi ve ?cret konusunda g?r??melere derhal ba?lamay? istiyor. Bununla birlikte kamu hizmetleri alan?nda reel ihtiya?lar ?zerine kurulu bir kamu i??isi stat?s? ve toplumun ihtiya?lar?na daha iyi cevap olan kaliteli bir kamu hizmeti talep ediyorlar.
Paris?te hayat duracak
Memur sendikalar?n?n, ?karars?z? tavr?na kar??n Paris metro ve toplu ta??ma otob?sleri sendikalar? ise 6 demiryolu federasyonun yapaca?? eyleme kat?lmaya karar verdiklerini bildirdi. CGT?nin maden-enerji federasyonu da ayn? g?n greve gidece?ini duyurdu.
Demiryollar? sendikalar? CGT, SUD, CFDT, CFTC, FO ve CGC ge?en hafta yapt?klar? ortak a??klamada, Fransa Ulusal Demiryollar? Kurulu?u?nda (SNCF) greve gideceklerini bildirmi?ti. Ayn? g?n elektrik ve gaz kurumlar? ?al??anlar? da greve gidiyor. Zira ?zel emeklilik ?reform? projesi bu kurumlar? da ilgilendiriyor.
Bu arada CGT Sendikas? Genel Sekreter Bernard Thibault d?n yapt??? a??klamada, Paris h?k?metine 18 Ekim eylemini hafife almama ?a?r?s? yapt?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net