Kore Yar?madas??nda tarihi zirve

Kuzey ve G?ney Kore liderlerinin 7 y?ldan sonra ilk kez ?nceki g?n bir araya gelmesinin ard?ndan iki ?lke aras?ndaki resmi g?r??meler d?n ba?lad?.


Kuzey ve G?ney Kore liderlerinin 7 y?ldan sonra ilk kez ?nceki g?n bir araya gelmesinin ard?ndan iki ?lke aras?ndaki resmi g?r??meler d?n ba?lad?. Ancak Kuzey Kore?deki zirveden somut bir sonu? ??kmas? beklenmiyor. Nitekim G?ney Kore de, Kuzey ile aralar?nda y?k?lmas? zor bir duvar oldu?unu belirtiyor.
Diplomatik kaynaklara g?re g?r??mede, G?ney Kore Devlet Ba?kan? Roh Moo-hyun?un, Kuzey?e ?nemli miktarda mali yard?m ve do?rudan yat?r?m yapacaklar?n? a??klamas? bekleniyor. Resmi g?r??melerden beklentilerin ?ok y?ksek olmamas? gerekti?i ifade edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il?in g?r??meler s?ras?nda G?ney?den daha fazla ekonomik imtiyazlar almaya ?al??aca?? y?n?nde yorumlar bulundu?u da s?yleniyor.
1950-53 y?llar? aras?nda T?rkiye?nin de ABD tugay?yla kat?ld??? sava??n ard?ndan b?l?nen ve o g?nden bu yana bar?? anla?mas? imzalamad?klar? i?in teknik olarak ?halen sava?ta? olan iki ?lkenin lideri ilk kez ?nceki g?n bir araya gelmi?ti.
Roh karamsar
Di?er taraftan Roh Mu-hyun d?nk? a??klamas?nda, Kim Jong-il ile yapt??? g?r??menin ?samimi? ge?ti?ini s?ylese de, aralar?nda ?y?k?lmas? zor bir duvar? bulundu?unu ifade etti. Roh, ?G?ney Kore?ye tam olarak g?venmiyorlar? dedi ve bir sonuca ula?mak i?in bu duvar?n y?k?lmas? gerekti?ini belirtti.
G?ney Kore lideri Roh ayr?ca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il?in, tarihi g?r??melerinin 1 g?n uzat?lmas?na y?nelik teklifini de reddetti. Roh?un, planlanan tarihte ?lkesine d?nece?i duyuruldu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net