ABD?nin konferans? sallant?da

ABD y?netiminin, gelecek ay Washington?da d?zenlemeyi planlad??? Ortado?u ?Bar??? Konferans??n? erteleyebilece?i ??renildi.


ABD y?netiminin, gelecek ay Washington?da d?zenlemeyi planlad??? Ortado?u ?Bar??? Konferans??n? erteleyebilece?i ??renildi. ABD, karar?na gerek?e olarak Filistin ile ?srail liderlerine ortak bir deklarasyon i?in ?daha fazla f?rsat? tan?nmas?n? g?sterirken, diplomatik kaynaklar ise derin ayr?l?klar nedeniyle konferans?n ba?ar?s?zl??a u?ramas?ndan endi?e edildi?ini bildirdi. Zira konferansa haz?rl?k olarak Filistin Devlet Ba?kan? ile ?srail Ba?bakan? aras?nda haftalard?r s?ren g?r??melerde, ciddi fikir ayr?l?klar? bulunuyor.
Ayn? kaynaklar, ?srail?in, Filistin y?netiminin taleplerini kar??lamamak konusunda diretti?ine dikkat ?ekerken, Filistin ise ortak bir bildirinin ??kmamas? durumunda, konferansa kat?lmayaca??n? ifade ediyor.
Konferansa, Suriye ile Suudi Arabistan da so?uk bak?yor. Suudi Arabistan etkinli?inin by-pass edilmesinden endi?e ederken, ?am ise konferans?n sadece Filistin-?srail sorununu ele almas?ndan ?ikayet?i. Konferans konusunda, Gazze ?eridi?nin kontrol?n? elinde bulunduran Hamas??n esamesi dahi okunmuyor.
Derin ayr?l?klar
Bu arada ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ile Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas, konuyu g?r??mek ?zere Kud?s?te d?n yeniden bir araya geldi. Ge?en haftalarda bir?ok kez bir araya gelen Abbas ile Olmert?in g?r??melerine ili?kin bug?ne de?in kesin bir a??klama yap?lm?? de?il. Olmert ve Abbas??n d?n ?nce ba? ba?a g?r??t?kleri, sonra da konferansa haz?rl?k amac?yla heyetler aras? g?r??melere ge?ildi?i ifade edildi.
ABD destekli zirve ?ncesi Olmert ve Abbas aras?nda s?kla?an toplant?larda, zirveden ?nce bir metin ?zerinde uzla?maya var?lmas? ?ng?r?l?yor. Ancak Olmert, bunun bir ?anla?ma? de?il, ?ortak bir ??kar uzla??s?? olaca??n? daha ?nce a??klam??t?. Olmert?in, ???kar uzla??s?? plan?n?n temel iki dayana??n? ise, ABD Ba?kan? George W. Bush?un, 2004 y?l?nda d?nemin ?srail Ba?bakan? Ariel ?aron?a yazd??? mektup olu?turuyor. Bush?un mektubunda, ?srail?in 1949 s?n?rlar?na ?ekilemeyece?i ifade ediliyor ve s?n?rlara son halinin anla?ma ?????nda verilmesi ?ng?r?l?yor. ?srail ise bu noktalar?, Bat? ?eria?da i?galin devam etmesi, kentin b?y?k oranda yerle?imcilere a??lmas? ve b?lgesel m?badele olarak yorumluyor.
Filistin?in talepleri
Di?er yandan Filistin ise s?n?r, yasad??? yerle?im, Kud?s??n stat?s? ve m?ltecilerin durumu konusunda kesin sonu? bekliyor. ABD?nin, ?srail?in konumunu g??lendirmesinden endi?e eden Abbas ve Gazze?nin kontrol?n? elinde bulunduran Hamas?? kapsamayan y?netimi taleplerini ??yle s?ral?yor;
 • Yerle?im birimleri: ?srail, Filistin?deki yerle?im birimleri in?as?n?0 derhal dondurmal? ve di?er yerle?im b?lgelerini bo?altmal?d?r.
 • S?n?rlar: Ortak deklarasyonda, s?n?rlar 1967 s?n?rlar? temelinde olu?turulmal?d?r. M?badele b?lgesi en fazla Bat? ?eria?n?n y?zde 2-3?l?k b?l?m?n? kapsamal? ve adil bi?imde yap?lmal?d?r.
 • G?venli Ge?i?: Filistin Devleti, Bat? ?eria ile Gazze aras?nda g?venli ge?i?i kullanabilecek ba??ms?z bir b?lgeye sahip olmal?d?r.
 • M?lteciler: ?srail, Filistinli m?ltecilerin durumuna y?nelik sorumlulu?unu kabul etmeli ve tazminat ?demelidir.
  Filistin y?netiminin bu talepleri, ?srail taraf?ndan ?kabul edilemez? olarak niteleniyor.
  Zira taraflar aras?ndaki bu b?y?k sorunlar nedeniyle ABD?nin de el att??? son d?nemdeki ?en b?y?k diplomatik giri?imin? ba?ar?s?z olaca?? ?ng?r?l?yor. (DI? HABERLER)
  ?Fetih ile Hamas diyalog konusunda uzla?t??

  ?ngiltere?de yay?nlanan Arap gazetelerinden Es ?ark El Avsat, El Fetih ile Hamas??n, gizli diyalog konusunda uzla?t?klar?n? ?ne s?rd?.
  M?s?r??n giri?imiyle iki Filistinli grup aras?ndaki g?r??melerin gizli yap?laca??n? da yazan Es ?ark El Avsat, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas??n da El Fetih ile Hamas aras?ndaki diyalogun yeniden ba?lat?lmas?n? prensipte onaylad???n? ifade etti. ?srail Ba?bakanl????ndan bir kaynak ise haberi de?erlendirirken, ??srail?in Hamas?la g?r??meler konusunda tavr?n?n net oldu?unu? belirtti ve ?srail?in Hamas ile herhangi bir temas? reddetti?ini vurgulad?. Ba?bakanl?k yetkilisi, ?srail?in bu konudaki kararl?l???n?n, Filistin taraf?na defalarca tekrarlanm?? oldu?unu bildirdi. (DI? HABERLER)

  Gazze?de kanl? operasyonlar

  ?srail i?gal ordusu, Gazze ?eridi?nin g?ney ve orta b?lgelerinde yine kanl? operasyonlar d?zenledi. Han Yunus ve Refah?ta, biri Hamas militan? 2 ki?i ?ld?r?ld?. ?srail radyosu, Filistinli g?rg? tan?klar?na dayanarak, ?srail askerlerinin, tanklarla birlikte Gazze ?eridi?nin g?neyinde operasyonda oldu?unu belirtti.
  ?te yandan, ?nceki g?n Gazze?de, Hamas h?k?metinin Ba?bakan? ?smail Haniye?nin evinin de bulundu?u ?ati kamp?nda, bir polis merkezinin yak?n?nda meydana gelen patlaman?n El Fetihliler taraf?ndan d?zenlendi?i ??renildi. Bir ara?ta meydana gelen ?iddetli patlama 4 ki?inin ?l?m?ne neden olmu?tu. ?lenlerin 3??n?n El Fetih?in silahl? kanad? El Aksa ?ehitleri Tugay? militan? oldu?u, grup?a yap?lan a??klamada da do?ruland?. El Aksa ?ehitleri Tugay?, militanlar?n?n ?kutsal bir g?revi? yerine getirmeye giderken ?ld???n? belirtti. (DI? HABERLER)
  www.evrensel.net