Blackwater katliamlar? savundu!

Irak?ta ge?en haftalarda 11 sivili katleden paral? askerlerin ba?l? bulundu?u Black-water ?irketinin sahibi Erik Prince, ?al??anlar?n?n sorumsuzca davrand??? su?lamalar?n? reddetti.


Irak?ta ge?en haftalarda 11 sivili katleden paral? askerlerin ba?l? bulundu?u Black-water ?irketinin sahibi Erik Prince, ?al??anlar?n?n sorumsuzca davrand??? su?lamalar?n? reddetti. Prince, ABD Temsilciler Meclisi?nde ifade verirken, Meclis i?in haz?rlanan bir raporda ise paral? askerlerin, Irak?ta adeta ?kovboy gibi davrand?klar?? ifade edildi ve 2005 y?l?ndan bu yana 195 kez ?evreye ate? a?t?klar? bildirildi.
Uygun davran?yorlarm??
Temsilciler Meclisi inceleme ve h?k?met reform komitesine ifade veren Blackwater??n sahibi Erik Prince, ?al??anlar?n?n ?her zaman uygun davran??lar? sergiledi?ini iddia etti.
Bush kabinesiyle s?k? ili?kileri bulunan Prince, Irak?taki ?al??anlar?n?n ?son derece iyi e?itilmi? ki?iler? olduklar?n? ileri s?rd? ve ??ok karma??k bir sava? b?lgesinde ellerinden gelenin en iyisini yapt?klar?n?? savundu.
Komitenin Ba?kan? Henry Waxman ise, Blackwater d???ndaki ?g?venlik? ?irketlerinin iyi i?ledi?ini s?yledi ve Blackwater??n Irak?ta g?revlendirilmesinin ulusal ??karlara uyup uymad???n?n sorgulanmas? gerekti?ini belirtti.
Kovboy gibiler
?te yandan Kongre raporunda ise, ge?en g?nlerde 11 masum sivile ate? a?an ?irket mensuplar?n?n, 2005 y?l?ndan bu yana 195 kez ?evreye ate? a?t?klar? bildirildi. Raporda g?r??lerine ba?vurulan Amerikal? komutanlar da, Blackwater ?al??anlar?n?n ?kovboylar gibi? hareket ettiklerini, ?ellerinin ?ok ?abuk teti?e gitti?ini? s?yledi.
Raporda dikkat ?ekilen bir di?er nokta ise, Blackwater ?al??anlar?n?n s?k s?k ve a??r? derecede g?? kulland?klar? ve ?nemli oranda kay?plara yol a?malar? oldu. (DI? HABERLER)
Polonya el?ilik konvoyuna sald?r?

Irak?ta Polonya el?ili?i konvoyuna d?zenlenen ??l? sald?r?da, Polonya?n?n Ba?dat B?y?kel?isi Edward Pietrzyk hafif yaraland?. Sald?r?da 2 ki?i de ?ld?. Sald?r?y? ?suikast giri?imi? diye nitelendiren Polonya Ba?bakan? Jaroslaw Kazinski, buna ra?men Irak?taki askerleri geri ?ekmeyeceklerini a??klad?. Kazinski, ??ekilmeninher zaman en k?t? se?enek oldu?unu? savundu. Irak?ta halen yakla??k 900 Polonyal? asker bulunuyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net