?srail sonunda itiraf etti

?srail, 6 Eyl?l?de Suriye?nin hava sahas?n? ihlal etti?ini ve baz? hedefleri bombalad???n? uzun s?ren sessizli?inin ard?ndan resmen kabul etti.


?srail, 6 Eyl?l?de Suriye?nin hava sahas?n? ihlal etti?ini ve baz? hedefleri bombalad???n? uzun s?ren sessizli?inin ard?ndan resmen kabul etti. ?srail, bir ay ?nceki hava sald?r?s?nda Suriye askeri birimlerini hedef ald???n? bildirdi.
?srail?in a??klamas?, Suriye Devlet Ba?kan? Be?ar Esad??n, ??srail?in, Suriye?de hen?z in?aat halinde olan askeri bir ?ss? vurdu?u? a??klamas?n?n ard?ndan geldi. ?srailli yetkililer, Suriye topraklar?n?n hedef al?nd???n? do?rulasalar da ayr?nt? vermekten ka??nd?lar.
Suriye, ?srail u?aklar?n? ate? a?arak p?sk?rtm??t?. ?srail al???lmad?k bir bi?imde sald?r?ya ili?kin sessiz kalm??, Suriye ise konuyu BM?ye de?in g?t?rm??t?. ?hlale Arap ?lkelerinin suskunlu?u da dikkat ?ekerken, sald?r?ya ili?kin iddialar aras?nda T?rkiye ordusunun, ?srail?e Suriye istihbarat? sa?lad??? da bulunuyordu. T?rkiye s?n?rlar? da ihlal edilmesine kar??n Ankara konuya ili?kin kerhen ?a??klama? istemi?ti. Bir ba?ka iddia ise ?srail?in, Suriye?deki Kuzey Kore yard?m?yla kurulan n?kleer tesisleri vurdu?u iddias?yd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net