TABLO

 • ??kar?lan bir kanunun uygulamaya girmeden de?i?tirilmesi adeta bir yol haline gelmi? bulunmaktad?r.


  ??kar?lan bir kanunun uygulamaya girmeden de?i?tirilmesi adeta bir yol haline gelmi? bulunmaktad?r. Genellikle egemen mutlu az?nl???n talepleri dikkate al?narak ??kar?lan kanun veya de?i?iklikler bu egemen az?nl???n ??karlar? do?rultusunda olumlu sonu? vermedi?i durumlarda hemen de?i?tirilmektedir.
  ?rne?in bir?ok ayd?n? hedef haline getiren ve Hrant Dink?in katledilmesine pay? oldu?u d???n?len T?rk Ceza Kanunu 301. maddesinin yaratt??? sonu?lar ortada olmas?na ra?men de?i?tirilmesinde diren? g?sterilirken , tekelci sermaye ??karlar? do?rultusunda ??kar?lan bir te?vik veya bir ba?ka vergi yasas? istenilen sonucu vermedi?inde veya vergi tahsilat?nda d????e neden oldu?u d???n?len bir ba?ka yasan?n ak?amdan sabaha de?i?tirilmesi m?mk?n olabilmektedir.
  Ayr?ca rant??lara ve IMF?ye ?denen faizlere ayr?lan b?t?enin gelirlerini olu?turan vergi gelirlerinde bir d???? g?r?ld???nde 7 ay ?nce ??kar?lan ve 2008?de uygulanmas? gereken kanunun de?i?tirilmesi i?in harekete ge?ilebilmektedir. ?cretlilere ?denen vergi iadesinin kald?r?lmas? kanunu gibi... 1 Mart 2007 tarihinde kabul edilen 5588 say?l? Kanun?la ??cretlilerde Vergi ?adesi? uygulamas? 2007 y?l?ndan ge?erli olmak ?zere kald?r?lm??, bunun yerine 2008 y?l?ndan ge?erli olmak ?zere ?Asgari ge?im indirimi(!)? uygulamas? getirilerek ?cretlerin, asgari ?cretin y?zde 50 oran?nda vergi d??? b?rak?lmas? uygulamas? getirilmi?ti. Hen?z uygulanmayan bu d?zenlemeye ili?kin d???ncelerimizi bu k??eden 22 Mart ve 29 Mart 2007 tarihli yaz?lar?m?zda ele alm??t?k.
  Bug?nlerde bas?na yans?d??? kadar?yla Maliye Bakanl???, vergi iadesini kald?ran veya ?Asgari ge?im indirimi? uygulamas?n? d?zenleyen 5588 say?l? Kanun y?r?rl??e girmeden de?i?tirilmesi konusunda haz?rl?klara ba?lad??? ifade edilmektedir. Gerek?e ise belge toplanmamas? nedeniyle KDV tahsilat?nda b?y?k d????lerin ya?and??? y?n?ndedir.
  Maliye Bakanl??? Muhasebat Genel M?d?rl????n?n yapt??? hesaplamalara g?re; bu y?l?n ilk 8 ay?nda KDV tahsilat? 10 milyar 880 milyon YTL?de kald??? y?n?ndedir. 2006 y?l?n?n ilk 8 ay?nda ise KDV tahsilat? 10 milyar 920 milyon YTL d?zeyinde ger?ekle?mi?ti. Oysa bu y?l i?in y?zde 23.6?l?k art?? beklenmi?ti. Art?? bir yana 2006?n?n dahi gerisinde kald??? a?ikard?r. G?r?nen odur ki KDV gelirindeki ?beklenilmeyen? bu d????, bakanl?k b?rokratlar?n? harekete ge?irmi? bulunmaktad?r. B?rokratlar, 2008 y?l? b?t?e tasla??na yeniden KDV i?in fi? toplama uygulamas?n?n konulmas? ve 2009 ba??nda da ?vergi iadesi? ?demelerine yeniden ba?lan?lmas? se?ene?i ?zerinde durdu?u haberlere yans?maktad?r. 2008 y?l? b?t?e tasar?s?n?n Meclis?teki g?r??meleri s?ras?nda da vergi iadesi uygulamas?na ge?ilip ge?ilmemesinin de?erlendirilece?i kaydedilmektedir.
  Kamu hesaplamalar?n? y?r?ten bir kurumun hesaplamalarda ve ?ng?r?lerinde bu kadar yan?lm?? olmas? kamunun hangi liyakat ?l??lerinde y?netildi?ini a???a ??karm??t?r. Ve bu durum ibret vericidir.
  B?t?n itirazlara ra?men IMF istedi diye vergi iadesi uygulamas? kald?r?l?rsa, var?lacak sonucun da b?yle olmas? do?ald?r!
  Vergi iadesinin yeniden getirilmesinde ?ne s?r?len KDV tahsilat?ndaki d???? konusu kabul edilir bir gerek?e olmamal?d?r. KDV tahsilat?ndaki d?????n gerek?e yap?lmas? kabul edilebilir bir gerek?e olmad??? gibi, vergi adaletini zedeleyen dolayl? vergilerde ?srar tutumu da kabul edilebilir de?ildir.
  Oysa belge al?m?n?n te?vik edilmesi kay?tl? sistemin yayg?nla?mas?na sunaca?? katk? KDV tahsilat?n?n artmas?na sunaca?? katk?dan daha ?nemlidir. Ayr?ca al?nan her belgenin, daha adil olan gelir ve kurumlar vergisi matrah?n?n artmas?na neden olmaktad?r. Gelir ve kurumlar vergisi uygulamas?n?n ne kadar adil oldu?u tart??mal? olsa da ?ekil olarak b?y?k oranda KDV?den olu?an dolayl? vergilerden daha adildir.
  Dolay?s?yla yeni d?zenleme yap?l?rken, ?cretlilerin gelirlerini en az asgari ?cret kadar vergi d??? b?rak?lmas?n?n yan? s?ra vergi iadesi uygulama alan? daha geni?, uygulanabilir, ge?erli belge kapsam? geni?letilmi? olarak yeniden d?zenlenmelidir.
  Hasan H?seyin K?rm?z?toprak
  www.evrensel.net