Sendika de?i?meyince k?y?m g?ndeme geldi

G?ng?ren Belediyesi?nde yakla??k iki ayd?r ba?kan yard?mc?lar?n?n bask?s? ile i??ileri Hizmet-???e ge?irme ?al??mas? ba?ar?s?zl?kla sonu?land?.


G?ng?ren Belediyesi?nde yakla??k iki ayd?r ba?kan yard?mc?lar?n?n bask?s? ile i??ileri Hizmet-???e ge?irme ?al??mas? ba?ar?s?zl?kla sonu?land?. Ge?ti?imiz pazartesi g?n? Hizmet-???in s?resi dolarken yeterli ?o?unlu?a ula?amad?. Hizmet-???in ?o?unlu?a ula?amamas?, i??ilerin Belediye-???teki ?srar? ?zerine Belediye Ba?kan? ?akir Y?cel Karaman m?d?rl?klere ve sendikaya bir yaz? g?ndererek toplu i??i ??kartma yoluna gidece?ini duyurdu.
K?y?m?n g?ndeme gelmesinin AKP?nin sendikal hareketi ele ge?irme ?abas?n?n bir par?as? oldu?unu belirten Belediye-?? ?stanbul 2 No?lu ?ube Ba?kan? Hasan G?l?m, ?Daha ?nce bu yaz?y? g?ndermedi ??nk? o zaman i??ileri b?lemeyecekti. ???ileri b?ld?kten sonra g?nderiyor? diye konu?tu.
Diyalog anla?mas? uygulamada
Sendikal rekabetten dolay? i??i ??kartmay? daha kolay yapaca??n? d???nen i?verenin bu d?nemde harekete ge?ti?ini belirten G?l?m, AKP?nin Hak-?? ile imzalad??? sosyal diyalog anla?mas?n?n hayata ge?irilmeye ba?land???n? kaydetti. Kendi g?r??lerine yak?n olmas? nedeniyle AKP?nin Hizmet-???i ?rg?tledi?ini anlatan G?l?m, i??ilerin ??karlar?n? savunan, s?n?f m?cadelesine inanan sendikalar?n bu ?ekilde g??s?z b?rak?lmaya ?al???ld???n? vurgulad?. Toplu i??i ??kartma yaz?s?n?n Hizmet-???in ?rg?tlenme s?resinin doldu?u g?n yap?lmas?n?n ayr? bir anlam? oldu?una dikkat ?eken G?l?m, ?Hizmet-???e giden i??ilerin Belediye-???e d?nmelerini engellemek istiyorlar. Konfederasyonlar ve sendika merkezleri AKP?nin bu sald?r?s? kar??s?nda sessiz kalmamal?lar? diye konu?tu. G?ng?ren?de sergilenen direni?in nedeninin i??ilere dayanan ?rg?tl?l?k oldu?unu kaydeden G?l?m, i?ten ??kartmalar ba?layaca?? zaman neler yapacaklar?n? kararla?t?rd?klar?n? ve bunun i?in komiteler kurduklar?n? ifade etti.
Masa ba??ndan fidanl??a
G?ng?ren Belediyesi?nde 18 y?ld?r b?roda ?al??an Yasemin Co?kun, Hizmet-???e ge?medi?i i?in fidanl??a g?nderildi?ini kaydetti. Kendisine do?rudan bir bask? yap?lmad???n? ancak tan?d?klar ?zerinden Hizmet-???e ge?mesinin istendi?ini anlatan Co?kun, bunu kabul etmeyece?ini s?yledi?i g?n ba?ka bir g?rev verildi?ine dair yaz?n?n geldi?ini s?yledi. ?niversite mezunu olan Co?kun, ?imdi fidanlar?n otlar?n? yoluyor, sulamas?n? yap?yor. Belediye-???ten ne olursa olsun ayr?lmayaca??n? s?yleyen Co?kun, i?ten atma tehditlerinin de kendilerini korkutmad???n?, sendikalar?n? savunmaya devam edeceklerini kaydetti. (?stanbul/EVRENSEL)
Ta?eronla?t?rmaya gidiyor

G?ng?ren Belediye Ba?kan? ?akir Y?cel Karaman, imzas? ile g?nderilen yaz?da ?u ifadelere yer verildi, ?Temizlik ??leri, Fen ??leri, ?evre Koruma ve kontral m?d?rl??? b?nyesindeki i?lerin ihale yolu ile yap?lmas? nedeniyle i??i istihdam fazlal??? belediye b?t?emizi zor durumda b?rakmaktad?r. Bu nedenle toplu i??i ??kartma yoluna gidilecektir.?
G?khan Durmu?
www.evrensel.net