Direni?teki i??ilere destek

Sendikala?t?klar? i?in i?ten at?lan Akdeniz Sel?uk Nakliyat Ambar? i??ilerinin direni?i s?r?yor.


Sendikala?t?klar? i?in i?ten at?lan Akdeniz Sel?uk Nakliyat Ambar? i??ilerinin direni?i s?r?yor. ?HD ?zmir ?ubesi y?neticileri, yakla??k iki ayd?r b?t?n sald?r?lara ve bask?lara ra?men direnen i??ileri ziyaret etti. T?MT?S?in ?rg?tl? oldu?u di?er ambar ?irketlerinde ?al??an i??ilerin de kat?ld??? ziyarette ?HD y?neticileri i??ilerin ?al??ma ko?ullar? ve direni? hakk?nda bilgi ald?. Ziyarette konu?an ?HD ?zmir ?ube Ba?kan? L?tf? Demirkap?, ?zmir?de ya?ayan insan haklar? savunucular? ve demokrasi g??leri olarak ambar i??ilerinin yan?nda olacaklar?n? s?yledi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net