EMEK G?NL??

 • ???i hareketi ile ilgili yap?lan tart??malarda mutlaka sendikal hareketin da??n?k ve zay?fl???ndan s?z edilir.


  ???i hareketi ile ilgili yap?lan tart??malarda mutlaka sendikal hareketin da??n?k ve zay?fl???ndan s?z edilir. Arkas?ndan bir?ok gerek?e bulunarak hak kay?plar?n?n adresi olarak sendikal m?cadelenin zay?fl??? ve da??n?kl??? g?sterilerek tespitler yap?l?r. Burada s?ylenenlerin sendikal hareketin da??n?kl??? meselesinin elbette pay? vard?r. Tabii ki sorunun kayna??n? tart??mak yetmiyor, ??z?m yollar?n? beraber ortaya koymak gerekiyor. Sendikal hareketteki b?t?n sorular?, getirip buraya ba?lamak, bunun ?zerine 0in?a ederek sorunun kendisinden ka??lmayaca?? ortadad?r. Son alt? ay i?indeki geli?melere bir g?z at?l?rsa, bunun de?i?ebilece?i ve haklar?n korunaca??, hatta geli?tirilece?i g?r?lecektir.
  ?rne?in Hava-?? Sendikas? ile THY i?vereni aras?ndaki T?S s?recinde onca oyuna, bask?lara ra?men, haklar?n? koruyarak s?zle?medin hem kendi adlar?na, hem genel anlamada i??i s?n?f? ve sendikal hareket ad?na kazan?l? ??kt?lar. Hava-?? ve THY aras?nda s?ren s?zle?mede t?m burjuva bas?n?n tek kalemden ??km?? bildiri gibi, i??ilere ve sendikaya d?n?k ele?tiri bombard?man?, sald?r?lar bo?a ??kart?ld?. Pilot ve hosteslerin ?cretlerinin y?ksekli?ini ileri s?rerek ?cretleri tart??maya a?maya ?al??an sermayeye, grev oylamas?nda evet diyerek, yap?lan sald?r? hamlesini bo?a ??karm?? oldular. ??veren bask?s? bo?a ??kart?larak s?zle?me kazan?mla sonu?land?. S?zle?me s?recinde Hava-?? Sendikas? ve i??ileri i?yeri toplant?lar? ve i?yeri eylemleri ile bu s?reci birle?tiren bir yol izledi. Yani i??iler T?S s?recine seyirci kalmadan s?rekli kamuoyu olu?turdular ve eylem halinde oldular. Her ne kadar sonradan yap?lan anla?may? uzla?man?n bir sonucu olarak g?stermeye ?al??m?? olsalar da bu ger?e?i de?i?tirmiyor, i??iler buradan kendi g??leriyle ve sendikalar?yla kazan?l? ??kt?lar.
  Yine i?verenin uzla?maz tutumu kar??s?nda direnen ve taleplerinin kabul edilmesi i?in eylemler yapan PETK?M i??ilerinin m?cadelesi kazan?mla bitti. PETK?M i?vereni geri ad?m atmak zorunda kald?. Hem de grev yasa?? olan bir i?kolunda bunlar ger?ekle?ti. Tekstil sekt?r?nde tam kazan?m say?lmamakla beraber, i?verenler dayatt?klar? talepleri geri ?ekmek zorunda kald?lar. Bu geli?meler sendikal hareketin da??n?k oldu?u ve dayan??man?n yetersiz oldu?u bir d?neme denk geliyor.
  Harb-?? Sendikas? tabandaki m?cadele e?ilimini iyi ortaya ??karabilseydi, s?zle?me Y?ksek Hakem Kurulu?nda sonu?lanmadan taleplerin kabul g?rmesiyle bitebilir. ??nk? Harb-???te tabandan gelen ve sendikac?lar? bask? alt?na alan, ba?ta t?z???n de?i?mesi olmak ?zere bir?ok meseleyi tart??an bir genel kurul ger?ekle?ti. Son aylarda ya?anan bu deney ve tecr?beler d???n?ld???nde Haber-?? a??s?ndan ko?ullar daha iyi durumdad?r. Di?er i?kollar?ndaki s?zle?meler bitmi?, yaln?zca Haber-?? Sendikas? kalm??t?r.
  ??kolunun yayg?nl??? ve stratejik ?nemi d???n?ld???nde i?verenin olanaklar?n?n i??ileri boyun e?direcek bir noktada olmad???n? g?steriyor. Burada sendikan?n ve ileri i??ilerin tav?rlar? ?ok ?nemli, ge?mi?ten bug?ne Haber-?? i?inde m?cadelenin ba??n? ?eken ?stanbul 1 No?lu ?ube?nin tavr? ?nem kazan?yor. Telekom i?vereni, tatl? k?r?ndan fazla vermek istemedi?i, ?al??ma ko?ullar?n? kendisince belirlemek istedi?i biliniyor. ?yleyse bunun tersinin olmas? i?in her Telekom m?d?rl??? ve birimi bir fabrika gibi ele al?narak, i?yeri toplant?lar? ve ?evrelerini ?rg?tleyecekleri birimler olarak ele almalar? zorunlu bir i? olarak durmaktad?r. Telekom i??ilerinin birimler etraf?ndaki ?rg?tlenmeleri, grev yasa??na kar?? tedbirler almalar?, t?m i??iler ve kamu emek?ileriyle dayan??ma i?inde olmalar?, halk? bilgilendirmelerinin yolu ?rg?tl? bir ?al??man?n sonucunda olabilir. ??nk? THY yap?lan sermaye sald?r?lar?n?n daha fazlas?n?n burada yap?laca??ndan ku?ku duyulmamal?d?r.
  Anayasa tart??malar?nda grev yasa?? ve olas? grev yasaklamalar?n?n i?inde milli g?venli?i bozucu ve genel sa?l??? tehdit edici gerek?eler her zaman bulunabilir ve bunun uygulanmas? m?mk?n olabilir. Haber-?? i??ilerinin kazan?mla ??kmas?, do?rudan kendi i? ?rg?tl?l??? ve kamuoyunca yap?lacak tart??malarda i??inin damgas?n? vurmas?yla do?rudan ilgilidir. Her m?d?rl?k dayan??ma ve grev komitelerinin kuruldu?u ve bunu i??inin tabandaki inisiyatifiyle ger?ekle?tirdi?i bir s?reci haz?rlamak, kazanman?n ilk ad?m? olabilir.
  Seyit Aslan
  www.evrensel.net