Tabanvaya talim mi?

Hacettepe ?niversitesi?nin yeni ??retim y?l? ba?layal? hen?z bir hafta oldu. Yeni ??retim y?l?nda her yerde bilim konu?ulmas?n? temenni eden biz ??renciler ise ne yaz?k ki ?2 YTL?yi konu?uyoruz.


Hacettepe ?niversitesi?nin yeni ??retim y?l? ba?layal? hen?z bir hafta oldu. Yeni ??retim y?l?nda her yerde bilim konu?ulmas?n? temenni eden biz ??renciler ise ne yaz?k ki ?2 YTL?yi konu?uyoruz.
?Bu 2 YTL nedir? diye soracak olursan?z, o, rekt?r ve servis firmas?n?n yeni ortak ?r?n?d?r. Ge?en sene 1.5 YTL iken bu sene 2 YTL oldu. Bizler ?nce servis firmas?yla g?r??t?k ve onlar bize fiyatlar? rekt?rl???n belirledi?ini s?ylediler. Zaten 1.5 YTL?yi zor verdiklerini isyankar bir ?ekilde dile getiren ??renciler, sorunun ??z?m?n? ararken, her yerde as?l? olan ?Tabanvaya Talim mi? afi?leriyle kar??la?t?lar. Bu meseleyi tart??mak ?zere ?a?r? yapan afi?e ilgi g?steren gen?ler bir araya gelerek, 27 Eyl?l g?n? Beytepe Emek Gen?li?i?nin d?zenledi?i toplant?ya kat?ld?lar.
Ancak toplant?y? b?len iki g?venlik g?revlisi, rekt?rl?kle servis ?cretlerini konu?mak ?zere iki temsilci istedi. Arkada?lar?m?z rekt?rl?kle yapt?klar? g?r??mede, rekt?rl?k, ?servis ?cretlerini belirlediklerini ancak bu sefer fiyatlar? kendilerinin belirlemediklerini? aktard?lar. Ve iki arkada??m?za fiyatlar?n yeniden 1.5 YTL?ye ?ekildi?ini bildirdiler. Servis ?cretlerinin 2 YTL oldu?undan haberi olmad???n? belirten rekt?rl?k, nas?l oldu da bizim toplant?m?zdan haberdar oldu? Rekt?rl?kte yap?lan g?r??mede bulunan arkada?lar?m?z, d?rt g?nd?r al?nan servis ?cretlerine kar??l?k olarak 1 YTL al?nmas?n? talep etti. Talebi g?l?mseyerek kar??layan rekt?rl?k g?revlisi, arkada?lar?m?za, bu konu hakk?nda bilgilendirileceklerini s?yleyerek toplant?y? bitirdi.
Karar?n ortak olmas?na ra?men topu birbirine atan iki taraf?n takdir edece?iniz gibi birbirinden habersiz hareket etmesinin m?mk?nat? yoktur. Nas?l biz ??renciler i?erisinde dola??rken tepkilerin ayyuka ??kt???n? g?rd?ysek, onlar da bir ??renci ayaklanmas?ndan korktuklar? ve yeni olu?acak talepler onlar? daha ?ok zorlayaca?? i?in fiyatlar? 1.5 YTL?ye ?ektiler.
G?r?ld??? ?zere, daha yeni filizlenmi? bir hareketle ?ok h?zl? uzla?ma arayan rekt?rl??e kar??, geni? ??renci kitleleri olarak, e?er m?cadele edersek kazanabilece?imizi unutmayal?m.
Ye?im Ersalman/Eren Bozkurt (ANKARA)
www.evrensel.net