Antep?ten ??renebilmek

Gaziantep?e geli?imin ilk g?n?yd?. Beklentilerimin ?ok ?tesinde bir Antep?le kar??la?m??t?m.


Gaziantep?e geli?imin ilk g?n?yd?. Beklentilerimin ?ok ?tesinde bir Antep?le kar??la?m??t?m. B?y?k al??veri? merkezlerinin, pahal? ma?azalar?n oldu?u b?y?k bir ?ehir idi. Bununla beraber Antep?in i? kesimlerine ilerledik?e emek?i semtlerinin ne kadar da yoksul oldu?unu ??rendim arkada?lar?mdan. Daha geli?imin ilk g?n? iki ?? gen? arkada??n hikayesine tan?k olmu?tum. Aralar?nda i?yerinden paralar?n? nas?l alacaklar?n? ne yap?lmas? gerekti?ini tart???yorlard?? ?lgimi ?ekmi?ti hikayeye kulak verdim. Arkada?lar tekstil i??ileriymi? ??e paraya ihtiya?lar? olduklar? i?in se?mi?ler yoksa ?al???lacak bir i? de?il diyorlar. ??rakl?k yap?yorlar at?lyede; be? kat a?a?? mal ??kar indir, sigorta yok, sendika yok, maa?lar? asgari ?cret bile de?il 300 milyon. ?stelik g?nde 15 saat ?al??t?klar? da oluyormu? arkada?lar?m?z?n. Ay ba?? gelince de para yok diyorlarm??... Haklar?n? almak i?in ?srar ettiklerinde ise tehdit edildiklerini s?yl?yordu arkada?lar?n bir tanesi. Di?eri de onayl?yordu arkada??n? b??a??n, silah?n ?ekildi?ini s?yleyerek? Her ?eyin ?tesinde eme?imizin kar??l???n? alamamak koyuyor diyorlar, birde ?st?ne ?stl?k alacakl?larm?? gibi tehdit etmeleri yok mu? Antep?te tekstil sekt?r?nde 150 bine yak?n i??i ?al???yormu?. Binlerce gen? i??iden s?z ediyoruz arkada?lar, sendikas?z sigortas?z binlerce gen??
?stanbul?dan geliyorum arkada?lar ben. Bu sene kazand?m. Antep ?niversitesi?nde okuyorum makine b?l?m?nde. Daha derslerimiz ba?lamad? do?rusu. Profes?r, ??renci say?s?n? yeterli g?rmedi?inden ?b?r hafta gelin diyor, hem daha kay?t i?lemleri de tam olarak tamamlanamam??? Kalacak yerde sorun elbette ki d??ardan gelen ??renciler i?in. Okulun yurduna ge?mek i?in epeyce beklemek zorunda kal?yorsun? Di?er yurtlara ise hemen hemen hepsi cemaatin yurtlar?. ?niversitenin hemen kar??s?na bir ?ehir in?a etmi?ler, arkada?lar?n ?al??malar? da h?l? s?r?yor bu alanda. Bir art? bir ?eklinde st?dyo tarz?nda evlerde kal?yor ??renciler. Kuaf?r?nden bakkal?na kadar her ?ey de d???n?lm??. Hayatla alakalar? kopmu? diyebilirim bir?o?unun. Yabanc?la?t?r?lm??. ?st s?n?ftan arkada?lara soruyorum Antep?te ya?am ?artlar?n?n nas?l oldu?unu. Cevab? a??k ve net hi?bir ?ey bilmedi?ini s?yl?yor. Derslerden ba?ka bir ?ey d???nemiyoruz ki. Evden okula okuldan eve. Derslerinde a??r olmas?ndan kaynakl? pek de ba?lar?n? kald?rmaya f?rsat bulamad?klar?n? ekliyor. Asl?nda ?ok sorun var diyor ya?ad???m?z g?rd???n gibi, ama bizi her ?eye duyars?z kalmaya mecbur b?rak?yorlar. Ve bir?o?unun da b?yle d???nd???n? d???n?yorum. Kimse ho?nut de?il asl?nda i?inde bulundu?u durumdan. Evet ?niversiteli gen?ler deyince; ara?t?ran, sorgulayan, bir yerde gelece?in ayd?n kesimleri geliyor insan?n akl?na, ama gelin g?r?n ki bu kesimi hapsetmeye ?al???yorlar d?rt duvar aras?na. Antep?te, b?lgede olup bitenlerden insanlar?n ya?am standartlar? aras?ndaki ?eli?kiden haberleri olmas?n istiyorlar. Haklar? da var belli ki korkuyor onlarda baz? ?eylerden, ama bu d???ncede kal?yor.
Antep?ten ??renecek daha ?ok ?eyim var arkada?lar. Ve ??renmeli t?m ?niversite gen?li?i de tan?mal? bilmeli b?lgede ya?ananlar? ve ?niversitede ya?ad???m?z sorunlar. Ve bunlardan ??kar? olan kesimlerin ayn? zihniyete sahip oldu?unu; her ge?en g?n kendisinin ve halk?n nas?l da ??kmaz bir kaosa s?r?klenmek istendi?ini. Bizler buna izin vermemeliyiz, veremeyiz arkada?lar. Yurtlarda ya?ad???m?z s?k?nt?lar, devletin okulunda bulunan ?zel yemekhaneler, bilimsellikten uzak, yoz, gerici e?itim anlay??? hepsi ayn? zihniyetin ?r?n?d?r. ?niversiteden ba?layarak y?kseltmeliyiz sesimizi bizi hapsedenlere, halkla yabanc?la?t?rmaya ?al??anlara kar??. Kendi taleplerimizle beraber en do?al hakk?m?z olan e?itli?i insanca ya?amay? hayk?rmal?y?z. Ben onlar?n sadece d???ncede korkular? olmak istemiyorum arkada?lar ve benim gibi d???nen arkada?lar?m?n var oldu?unu bilmek umut veriyor.
G?khan Aslantepe GAZ? Makine ??rencisi (GAZ?ANTEP)
www.evrensel.net