Bu mu adalet?

Bursa Yeni?ehir Anadolu Trakya Cam Sanayi fabrikalar?nda ?al??makta olan i??iler durumlar?ndan hi? memnun de?iller.


Bursa Yeni?ehir Anadolu Trakya Cam Sanayi fabrikalar?nda ?al??makta olan i??iler durumlar?ndan hi? memnun de?iller. ?nsan ya?am? i?in en ?nemli olan ?ey hayat?n? devam ettirmektir. Ancak al?nan ?cretlerle ancak s?r?nerek ya??yoruz. Bu b?yle devam ederse ya?ama ?ans?m?z kalm?yor. ?ki y?ld?r ?al??an i??iler bug?n ev kiralar?n? ?demekte zorlan?yorlar. Oysa biz gen? i??iler i?ba?? yapt???m?z zaman en az?ndan kendi ihtiya?lar?m?z? kar??lar?z diye d???nm??t?k. Bu ?cret ile evlenmek ev kurmak galiba bizler i?in hayal g?r?n?yor.
Bizler s?m?r?n?n nas?l bir illet oldu?unu fabrikada i??i olarak ?al??maya ba?lad?ktan sonra daha iyi anlad?k. ???ilerin tek dostu kendileridir. ??veren daima kendi ??kar?n? d???n?r. Biz i??iler de kendi ??karlar?m?z? savunmak i?in birlikte hareket etmek zorunday?z. Birlikte hareket etmeyi ??renmezsek i?veren bizi s?m?rmeye devam edecektir. Bizler i?in tek m?cadele arac?m?z olan sendikalar arac?l???yla istek ve taleplerimizi savunuruz. Sendika i??ilerin birlikte hareket ettikleri, tek v?cut olduklar? en ?nemli ara?t?r.
??yerimizde baz? sorunlar?m?z da var. Her i?yerinde oldu?u gibi fazla mesai, personel ile i??i aras?ndaki ?cret u?urumu. Bu adaletsizli?i ancak biz i??iler bir olup birlikte hareket ederek engelleyebiliriz.
Yeni?ehir?den emek?iler (BURSA)
www.evrensel.net