Kuduz ve ihmal bir cana mal oldu

K?ra??ta kurduz bir k?pe?in ?s?rd??? 4 bu?uk ya??ndaki Serkan hastane hastane dola?t?r?lmas?n?n ard?ndan hayat?n? kaybetti.


K?ra??ta kurduz bir k?pe?in ?s?rd??? 4 bu?uk ya??ndaki Serkan hastane hastane dola?t?r?lmas?n?n ard?ndan hayat?n? kaybetti.
Ailesi Serkan??n ?l?m?nden, hastaneye geldiklerinde kuduz a??s? yapmad?klar? ve do?ru y?nlendirilmediklerini iddia ettikleri hastane yetkililerine ve kuduz k?peklere m?dahale etmediklerini s?yledikleri K?ra? Belediyesi?ni sorumlu tutuyor.
Tek ?ocuklar? olan Serkan?? kaybeden ac?l? anne G?lcan ve baba Sefer Karabucak, ya?ad?klar?n? gazetemize anlatt?lar. K?pe?in ?s?rmas?n?n ard?ndan Serkan?? hemen B?y?k?ekmece Devlet Hastanesi?ne g?t?rd?klerini belirten ?ift, burada mikroba kar?? yap?lan bir i?nenin ard?ndan Haseki Hastanesi?ne g?nderildiklerini s?ylediler. Devlet hastanesinin Haseki?ye sevk ederken vermesi gereken raporu vermedi?i belirtildi.
Hastaneye tepki
Haseki?nin acil b?l?m?ne gelen baba Karabucak, kay?tlar?n?n yap?lmad???n? kap?da bulunan g?revlilerin, kendilerini kuduz vakalar?na bakan acil b?l?m?ne y?nlendirmek yerine Cerrahpa?a Hastanesi?ne g?nderdiklerini dile getirdi. Cerrahpa?a?da doktorlar k?pe?in kuduz olmas? ihtimali nedeniyle m?dahale edemeyeceklerini s?yleyerek a??k yaralar? kapatt?lar. Aile daha sonra Serkan?? alarak evlerine d?nd?ler. Serkan??n yaralar?n?n normalin ?zerinde bir h?zla iyile?mesi aileyi sevindirdi.
Ancak hastal???n be?inci g?n?nde Serkan??n ate?i ??kt?. Serkan ?nce B?y?k?ekmece Devlet Hastanesi?ne buradan da tekrar Haseki?ye g?t?r?ld?. Burada doktorlar?n b?t?n m?dahalelerine kar??n Serkan ge?ti?imiz sal? g?n? ak?am saatlerinde kuduz nedeniyle hayat?n? kaybetti.
Tek ?ocuklar? olan Serkan?? 10 g?n i?inde kaybetmenin ?a?k?nl???n? ve ac?s?n? ya?ayan Karabucak ?ifti, K?ra? Belediyesi?ne de ?fkeli. Belediyenin kuduz k?peklere kar?? ?nlem almad???n? dile getiren ?ift, ?ok say?da insan? kuduz k?peklerin ?s?rd???n? s?yledi. Anne Karabucak, kom?ular?n?n ?ocu?unu da Serkan?? ?s?ran k?pe?in ?s?rd???n?, hafif yaralanan ?ocu?un yap?lan m?dahalelerin ard?ndan kurtuldu?unu dile getirdi. Anne, kendilerinin b?y?k ac? ya?ad?klar?n? fakat ba?ka anne ve babalar?n ayn? ac?y? ya?amamas? i?in belediyenin bir an ?nce ?nlem almas?n? istedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Sorumlular hesap vermeli

Gazetemize a??klama yapan K?ra? Belediyesi Meclisi ?yesi Seyit Aslan olay? ara?t?rd?klar?n?, belediye meclisinde g?ndeme getirdiklerini ve belediye ba?kan?n?n meseleyi ayr?nt?l? olarak yan?tlamas?n? istediklerini s?yledi. Olay?n takip?isi olduklar?n? ve sorumlular hakk?nda yasal i?lem yap?lmas?n? sa?layacaklar?n? s?yleyen Aslan, ?D?rt ay ?nce ortaya ??kan kuduz olay? konusunda gerekli ?nlemler al?nsayd?, b?ylesi ac? olay ya?anmayacakt?. Hemen ?? kilometre ?tede bili?im fuar?nda d?nya harikas? teknolojik elektronik cihazlar sergilenirken, K?ra??ta kuduz vakas?ndan insanlar ?l?yor. AKP de bununla ?v?n?yor? dedi. Olay?n ya?and??? mahallenin sakinleri de olaya tepki g?stererek Serkan?a sald?ran k?pe?in ka?arken iki ?ocu?a ve bir kad?na daha sald?rd???n? belirterek, defalarca ba?vurmalar?na kar??n k?pekler konusunda belediyenin ?nlem almad???n? dile getirdiler.
?ahin Do?an
www.evrensel.net