Ferhat Tun??un davas? bug?n ba?l?yor

Ferhat Tun??un, Antalya?da bir konserinde dile getirdi?i, ??len askerler bu ?lkenin evlad? say?l?yorsa, ?len gerillalar da bu ?lkenin evlad?d?r.


Ferhat Tun??un, Antalya?da bir konserinde dile getirdi?i, ??len askerler bu ?lkenin evlad? say?l?yorsa, ?len gerillalar da bu ?lkenin evlad?d?r. ?len askerler i?in de gerillalar i?in de y?re?im kan?yor? s?zleri nedeniyle yarg?lanmas?na bug?n ba?lan?yor. ?zmir Adliyesi 10. A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?lecek duru?ma ?ncesi, ?HD ?zmir ?ubesi ve ?zmir Tunceliler Derne?i taraf?ndan yap?lan a??klamada, duru?maya kat?l?m ?a?r?s? yap?ld?. A??klamada konu?an ?ube Ba?kan? L?tf? Demirkap?, ??kar?lan ?ok say?da yasaya ra?men, y?r?tme ve yarg? organlar?n?n hak ve ?zg?rl?klere bak???nda ?nemli sorunlar bulundu?unu dile getirdi. ?lkesinde bar?? i?inde ya?amak istedi?ini ifade eden bir sanat??ya b?yle bir dava a??lmas?n?n ifade ?zg?rl???ne ciddi bir tehdit olu?turdu?unu ifade eden Demirkap?, herkesi, bug?n saat 10.00?da ?zmir Adliyesi?nde g?r?lecek olan duru?maya ?a??rd?.
Tun??a destek amac?yla duru?maya, Avrupa Parlamentosu ?yelerinden Jeans Peter Bonde ve Nicis Hausgarrd, Frecmuse Genel Direkt?r? Ole Raitov ile Danimarka?n?n ?nl? sanat??lar?ndan Poul Henrik Jensen ile DTP?li milletvekilleri Ak?n Birdal ve ?erafettin Halis de kat?lacak. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net