G?NL?K

 • Asl?nda deprem uzman? Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmaris?te tam 65 y?l sonra yeniden i?letme izni verilen ?manganez? maden ocaklar?na kar??yd?.


  Asl?nda deprem uzman? Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmaris?te tam 65 y?l sonra yeniden i?letme izni verilen ?manganez? maden ocaklar?na kar??yd?.
  Bunun ?evre dokusuna zarar verece?ine inan?yordu.
  Kim bilir sesini mi duyuramad??
  S?ylediklerini dinleyen mi ??kmad?, her neyse?
  ?Manganez madeninin ?evresinde dola?anlar?n seks g?c?n?n artaca??n?? s?yledi.
  ??te bundan sonra olanlar oldu.
  Duyarl? yan? bulmu?tu.
  Vatanda?lar oraya ko?tu.
  Ta?a dokunulacak?
  Cinsel g?? artacak!
  Onca bilim adam? konu?tu, kulak verilmedi.
  Deprem dendi pek itibar edilmedi.
  Ama cinsellik s?z? ge?ince, bilim bir anda ya?am?n i?ine giriverdi!
  Kim bilir belki de bu durum da modernle?menin bir g?stergesi say?labilirdi.
  ??nk?, sosyo salaklar;
  Ne g?zel manzara?
  Ne gururland?r?c? tablo?
  Eskiden vatanda?lar, t?rbeye gider, c?bbeye, suya, topra?a dokunur...
  Sar?kl?lar? dinlerdi.
  ?imdi bilim adam?na kulak veriyor.
  Ta?a dokunuyor.
  B?ylelikle ki hurafeler y?k?l?yor. Bilim kazan?yor. Diyebilirlerdi!
  ***
  Ger?i bu haber milli gurura hafiften bir sald?r? olarak da de?erlendirilebilirdi.
  Misal; Turgut Sunalp ya??yor olsa;
  Bizim erkekler zaten ta? gibidir, ta?a ihtiya?lar? yok, diyebilirdi!
  Fakat biz yine de modernle?me i?ine d?nelim.
  Ve tesett?rl? belediye zengininin cipe binmesini modernle?me sayan uzman sosyal abi ve ablalara soral?m:
  Acaba, bilim adam?n?n ?a?r?s?yla ta?a ko?ulmas??
  Ta?tan seksi medetler umulmas??
  Modernle?meye ba?lad???m?z?n g?stergesi olabilir mi?
  Ta?a h?cum, Il?ml? ?slam konseptinin ba?ar?s? say?labilir mi?
  Ya da;
  Millet aras?nda;
  ?mam i?aretiyle t?rbeye ko?anlar?
  Bilim adam?n?n s?z?yle ta?a dokunanlar diye?
  Bir kampla?ma tehlikesi g?ndeme gelir?
  Ta?a ko?mayanlar ?zerinde,
  ?Niye ko?muyorsun, hepten mi k?reldin?? diye mahalle bask?s? ya?anabilir mi?
  Ha bir de, Malezya?da manganezli ta? var m?d?r?
  Acaba rica etsek, gazeteler bu konuda bir dizi yapar m?d?r?
  Bu arada;
  K?sa zaman i?ersinde marketlerde, cinsel g?c? art?r?c? Marmaris ta?? sat?l?rsa ?a??rmay?n.
  Aman, kar?? ??k?p modernist sosyo salaklar? k?zd?rmay?n!
  Yoksa modernle?memiz yara al?r!
  Bizim erkek milleti de ta?s?z kal?r!
  Ne de olsa gelece?e vicdan? h?r, z?rriyeti g?r, sa?lam nesiller b?rakmak s?z konusu!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net