?stenmeyen tesis sonunda can ald?

Akdeniz Mahallesi sakinlerinin aylard?r eylemler yaparak dikkat ?ekmek istedikleri Do?u At?k Su Ar?tma Tesisi?nde ?? i??i zehirlenerek ya?am?n? yitirdi.


Akdeniz Mahallesi sakinlerinin aylard?r eylemler yaparak dikkat ?ekmek istedikleri Do?u At?k Su Ar?tma Tesisi?nde ?? i??i zehirlenerek ya?am?n? yitirdi. ???iler, temizlemek i?in girdikleri ?amur istasyonunda metan gaz?na teslim oldu. Feci olay? duyan mahalleliler tesis ?n?ne y?r?yerek uyar?lar?n? dikkate almayan Adana B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan? Ayta? Durak?a tepki g?sterdi.
?nceki ak?am Akdeniz Mahallesi?ndeki ar?tma tesisinin do?u b?l?m?nde, ?amur pompa istasyonunda ar?za ??kt?. Edinilen bilgiye g?re tesisi kuran ve s?zle?me gere?i 1 y?l i?letme sorumlulu?u bulunan Va Tech Wanbay -Y?ksel ?n?aat - Yener ?n?aat Konsorsiyumu?nda ta?eron olarak ?al??an makine ustas? Tamer Toygun, makine ?efi Selahattin G??ebakan?la ar?zan?n bulundu?u b?l?me gitti. Toygun, 5 metrelik kuyuya indi. K?sa s?re sonra Toygun, ?amurdan ??kan metan gaz?ndan etkilenerek, fenala??p, 1 metre y?ksekli?inde ?amura d??t?. Bunu fark eden Selahattin G??ebakan da panik halinde Toygun?u kurtarmak i?in a?a?? indi, ancak o da gazdan etkilendi. Olay? fark eden yine makine ustalar? Faruk Yeti?ir, R?za G??men ve Kemal Ba??rtan da, onlar? kurtarmak i?in kuyuya indi. Toplam 5 ki?i, gazdan zehirlendi. Bunun ?zerine, tesiste alarm verilerek, i??iler ?amur pompa istasyonuna ?a?r?ld?. Zehirlenen i??iler, kendi imkanlar?yla arkada?lar? taraf?ndan ?amurdan ??kart?larak ambulansla ?nce Adana Devlet Hastanesi?ne g?t?r?ld?.
?? i??i kurtar?lamad?
Olay s?ras?nda Selahattin G??ebakan, Faruk Yeti?ir, Tamer Toygun ve R?za G??men, burada yap?lan ilk m?dahalenin ard?ndan ?ukurova ?niversitesi (??) T?p Fak?ltesi Balcal? Hastanesi?ne sevk edildi. G??ebakan, Yeti?ir ve Toygun yap?lan m?dahalelere kar??n kurtar?lamayarak hayat?n? kaybetti. R?za G??men ile Kemal Ba??rtan??n durumunun iyi oldu?u bildirildi. Yaral? i??ilerin tedavileri devam ederken, olay? duyarak hastaneye ak?n eden i??ilerin yak?nlar? tesis yetkililerine ate? p?sk?rd?. Tesiste gerekli ?nlemlerin al?nmad???n? dile getiren aileler, olay?n sorumlusunun B?y?k?ehir Belediyesi oldu?unu s?yledi.
Yetkililer neden ?nlem almad?
Ya?am?n? yitiren Faruk Ye?il?in yak?n? Ayd?n ?sdo?an, ?Bir insan?n hayat? bu kadar ucuz olmamal?. Faruk 400 YTL maa?la ?al???yordu. ?imdi hayat?n? kaybetti. Bunun faturas?n? kim ?deyecek. Madem b?yle gaz?n bulundu?u bir ortam var; yetkililer neden bir ?nlem almad?? Bak?n burada gazdan zarar g?ren i??ilerin yak?nlar? var ama belediyeden hi?bir yetkili yok. Bu olay?n sorumlusu kimse bence burada bizim yan?m?zda olmal?yd?. Yaz?klar olsun. ??imizin rahatlamas? i?in bir a??klama bekledik. ?Bu i?te herhangi bir kas?t yoktur. Tamamen i? kazas?d?r? ?eklinde bir a??klama bekledik ama bu a??klamay? da kimse yapmad?. ?nsan hayat? 400 YTL imi?. Biz bunu anlad?k? diye konu?tu. G??ebakan, Yeti?ir ve Toygun?un cesetleri otopsi i?in Adana Adli T?p Kurumu?na sevk edildi. ?te yandan ?irket yetkilisi Hami O.?nun g?zalt?na al?nd??? ??renildi. (Adana/EVRENSEL)
Mahalleliler tesis ?n?nde hesap sordu

Olay?n duyulmas? ile birlikte Akdeniz Mahallesi sakinleri de at?k tesisi ?n?nde toplanarak tepkilerini dile getirdi. ?Bu senin eserin Ayta? Durak? ve ?Ar?tma tesisi kapanacak!? sloganlar?n? atan mahalleliler, tesis i?ersine girerek, yetkililerin kendileri a??klamas? yapmas?n? beklediler. Ya?anan ac? olay?n kendilerini hakl? ??kard???n? belirten mahalleliler ad?na konu?an Akdeniz Mahallesi Muhtar? Kamil Sakar, olay ile insanlar?n can g?venli?i tehlikesinin oldu?unun ortaya ??kt???n? dile getirdi. Mahallelilerin yapt?klar? eylemlerle at?k tesisinin tehlikelerine dikkat ?ekti?ini ancak dikkate al?nmad?klar?n? anlatan Sakar, ?As?l sorumlular bizleri dikkate almayanlar? diye konu?tu. Sakar, tesisin bir an ?nce kapat?lmas?n? istedi. A??klaman?n ard?ndan mahalleliler oturma eylemi yapt?lar.
4 bin imzay? g?rmezden geldiler

At?k tesisine kar?? yap?lan eylemlerde mahallelilerin yan?nda olan Emek Partisi Adana ?l Ba?kan? Sevil Arac?, d?n bir a??klama yaparak hayat?n? yitiren i??ilerin ailesine ba? sa?l??? diledi. Arac?, olay? ?al??anlar?n maskesiz olmas?na ve belediyenin hi?bir tedbir almamas?na ba?lad?. Tesisin kapat?lmas? i?in 4 bin imza toplanarak belediyeye iletildi?ini anlatan Arac?, ?Ya?anan olayla, tesis sadece insan sa?l???na zarar vermekle kalmam?? 3 ki?inin can?n? alm??t?r? dedi.
Daha tehlikeli bir gaz
?n?aat M?hendisleri Odas? Adana ?ubesi Ba?kan? Ali Olgun ise ortamda metan gaz? bulundu?unun s?ylendi?ini ifade ederek ?Metan gaz? ani bilin? kayb?na yol a?maz. Bizim kanaatimiz ortamdaki gaz?n daha tehlikeli bir gaz oldu?u y?n?nde? dedi.
www.evrensel.net