Bergama?ya ikinci siyan?r havuzu yap?l?yor!

Bergama Ovac?k?taki alt?n madeninin sahibi KOZA Alt?n A.?, yeni bir siyan?rl? at?k baraj? yapmak ve kat? at?k alan?n?n geni?letmek i?in kollar? s?vad?.


Bergama Ovac?k?taki alt?n madeninin sahibi KOZA Alt?n A.?, yeni bir siyan?rl? at?k baraj? yapmak ve kat? at?k alan?n?n geni?letmek i?in kollar? s?vad?. Madenci ?irket uzun zamand?r Ovac?k?taki cevherli topra??n azalmas?n?n ard?ndan Dikili Yerli Tahtac?, Kozak ve K???kdere gibi madene yak?n yerlerden Ovac?k?taki tesislere cevherli toprak ta??may? ve siyan?r li?i y?ntemi ile alt?n? burada ayr??t?rmay? planl?yordu.
K?yl?n?n dahi haberi yok
Projenin yap?labilmesi i?in gerekli olan ?ED halk?n kat?l?m? toplant?s? bug?n Ovac?k k?y?nde ger?ekle?tirilecek. B?lgede ya?ayan ki?iler toplant? ile ilgili bilgilendirmenin yap?lmad???n? belirterek, Ovac?k k?y? muhtar?n?n da kendisine gelen toplant? duyurusunu cam?na asmad???n? belirttiler. Toplant?dan Ovac?k k?yl?lerinin dahi haberi olmad??? dile getiriliyor. Madenci ?irketin haz?rlad??? projenin i?eri?i ile ilgili hi?bir bilgiye ula?amad?klar?n? belirten EGE?EP D?nem S?zc?s? Av. Arif Ali Cang? da, ?ED Genel M?d?rl????n?n son d?nemde geli?tirdi?i tavr? ele?tirdi. Cang?, ??ED Genel M?d?rl??? eskiden projeleri sitesinde yay?nlard?. Art?k bunlar? gizliyor? dedi. Cang?, yap?lacak toplant?da g?venlik sorunu ya?anabilece?i endi?esine kar?? ?zmir Valili?i?ne ba?vuru yapt?klar?n? da s?zlerine ekledi.
Cang? madenci ?irketin kapasite art?r?m? projesini ?Bergama?n?n g?zden ??kar?lmas? ve hukukun ?st?nl??? ilkesi ile alay etmek? olarak niteledi. EGE?EP bili?enlerinin y?rede ya?ayan yurtta?larla birlikte bug?n yap?lacak toplant?da olacaklar?n? belirterek, t?m ya?am savunucular?na toplant?ya kat?lma ?a?r?s? yapt?.
?te yandan yaz?l? bir a??klama yapan Elele Hareketi Ovac?k Alt?n Madeni?nin kurulu? ve i?letim a?amalar?nda kamuoyuna bildirdi?i maden rezervlerini ?oktan tamamlad???na dikkat ?ekerek, maden faaliyetlerine derhal son vermesi ve alanda acilen iyile?tirme ?al??malar?n?n ba?lat?lmas? ?a?r?s? yapt?.
Teknik olarak sak?ncal?
KOZA Alt?n??n uygulamak istedi?i projede mevcut at?k depolama alan?n?n 3 metre y?kseltilerek 540.000 m3 ek depolama hacminin elde edilmesi planlan?yor. Uzmanlar, maden at?klar?n?n y???ld??? tepelerin aras?na b?y?k at?k baraj?n?n yap?lmas?n?n teknik olarak sak?ncal? oldu?unu belirttiler. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net