AB?yi ve eme?i tart??acaklar

T?rk Mimar ve M?hendis Odalar? Birli?i (TMMOB), Avrupa Birli?i ile y?r?t?len m?zakere s?recinin, T?rkiye?deki emek s?reci, i?sizlik, tar?m ve yap?sal politikalarla ili?kisini irdelemek amac?yla ?AB S?reci Kar??s?nda Emek? ba?l?kl? bir sempozyum d?zenliyor.


T?rk Mimar ve M?hendis Odalar? Birli?i (TMMOB), Avrupa Birli?i ile y?r?t?len m?zakere s?recinin, T?rkiye?deki emek s?reci, i?sizlik, tar?m ve yap?sal politikalarla ili?kisini irdelemek amac?yla ?AB S?reci Kar??s?nda Emek? ba?l?kl? bir sempozyum d?zenliyor.
?e?itli ?niversitelerden ?ok say?da bilim insan?n?n kat?laca?? sempozyum, 5-6 Ekim g?nlerinde Milli K?t?phane Konferans Salonu?nda yap?lacak. T?rkiye?nin h?zla artan n?fusuna kar??l?k, i?g?c?n?n istihdama kat?l?m oran?n?n d???kl??? ve i?sizlik oran?na dikkat ?ekilecek sempozyumda, bununla birlikte ?kamu y?netimi reformlar??, sosyal devletin tasfiyesi ve piyasa ko?ullar?n?n emek s?m?r?s? ?zerindeki etkileri tart???lacak. Esnek istihdam ili?kileri, sendikas?zla?t?rma ve ta?eronla?t?rman?n masaya yat?r?laca?? sempozyumda, ?e?itli etkenlerle ?k?r?n ??z?lmesi? s?reci de irdelenecek.
Sempozyumda, temel olarak piyasa ekonomisini temel alan AB s?recinin, emek odakl? olumsuz geli?melerin gelecek d?nemdeki etki ve h?z?n? art?raca?? g?z ?n?nde bulundurularak, bu s?recin ?n?m?zdeki d?nem getireceklerine dair fikirler sunulacak.
Tart??man?n ?ok say?da kurum, demokratik kitle ?rg?t? ve sendikalarla birlikte yap?laca?? sempozyumda, bu sorunun sahipleri ve bilim insanlar?yla birlikte emek yarar?na ??z?mler ortaya konulmas? ama?lan?yor.
Kat?l?mc?lar, T?rkiye?de tar?m, in?aat, ?cretli, yevmiyeli, kendi hesab?na, ?cretsiz aile i??isi konumunda ?al??an 22 milyon 805 bin yurtta??n ?al??ma ili?kilerini kapsam?na alarak tart??may? y?r?tecek. Bu alanlarda kar??la??lacak sorunlara sempozyum s?resince ??z?m aranacak. ?S?m?r?n?n ?Yasal? Dayanaklar??, ????i S?n?f??, ?K?yl?l???n Direni?i?, ?Kamunun Tasfiyesi ve Hizmetler Sekt?r??, ?Kad?n Eme?i S?m?r?s?nde ?Yeni D?zen?? ve ?Eme?in ?zg?rle?mesi? ba?l?kl? oturumlar yap?lacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net