??yi ?ocuklar? devrede!

Demokratik Toplum Partisi?nin (DTP) Ankara?da bulunan Genel Merkezi, ?vatan hainleri? diye ba??ran silahl? ki?ilerin sald?r?s?na u?rad?.


Demokratik Toplum Partisi?nin (DTP) Ankara?da bulunan Genel Merkezi, ?vatan hainleri? diye ba??ran silahl? ki?ilerin sald?r?s?na u?rad?. Can kayb?n?n olmad??? olayda sald?rganlar bir ara?la olay yerinden ka?t?.
Kur?unlar, ?ans eseri DTP Genel Merkezi?nin yan?nda bulunan binan?n su borusuna isabet ederken, olayda ?l? ya da yaralanan?n olmad??? ??renildi. DTP Genel Merkezi?nde bulunan polisin uyar?s? ?zerine olay yerine gelen ekipler, inceleme yapmaya ba?lad?.
Terc?man gazetesi d?nk? man?etinde ?Bombalar patl?yor onlar g?l?yor? ba?l??? ile verdi?i haberde DTP?lileri ?vatan haini? olarak ilan etmi?ti. MHP lideri Devlet Bah?eli de DTP?lileri ?vatan haini? olarak ilan etmi? ve hedef g?stermi?ti.
?Hedef g?sterildik?
DTP E? Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa Sar?kaya, parti merkezine yap?lan silahl? sald?r?n?n son d?nemlerde b?lgede ya?anan yarg?s?z infazlarla ba?lant?l? oldu?unu s?yledi. Sald?r?n?n son d?nemlerde Genelkurmay, h?k?met, muhalefet ve medyada DTP?ye y?nelik a??klamalardan cesaret alan ki?ilerce yap?ld???n? d???nd?klerini belirten Sar?kaya ??yle konu?tu: ?A??k?as? son d?nemlerde Ba?bakan?dan Genelkurmay Ba?kan??na, muhalefet partilerinden Cumhurba?kan??na ve medyaya kadar herkes bizi hedef g?steriyor. Bir parti toplumda bu kadar milliyet?i ve ?iddet etraf?nda hedef g?sterilirse, birileri de gelir silahl? sald?r? d?zenler. Biz son d?nemlerde devlet yetkililerinin yapt??? a??klamalar?n bu sald?rganlar? cesaretlendirdi?ini d???n?yoruz. Birileri durumdan vazife ??kard?. Bu ciddi ve tehlikeli bir ?eye i?aret ediyor. T?rkiye toplumsal gerilimler ve bunun etraf?ndan ya?anan tart??malardan ?ok ?ekti. Son d?nem ya?anan ?at??malar ve yarg?s?z infazlarla ba?lant?l? oldu?unu d???n?yoruz. Bundan T?rkiye kazan?l? ??kamaz. Ge?mi?ten dersler ??kart?lmas?n? istiyoruz.? (Ankara/EVRENSEL)
B?y?kan?t ne demi?ti?

Genelkurmay?dan yap?lan a??klamalar?n hedefinde bulunan DTP ile ilgili Genelkurmay Ba?kan? Org. Ya?ar B?y?kan?t ge?ti?imiz g?nlerde yapt??? a??klamada, ?Ter?r ?rg?t?ne ter?rist diyemeyen, ter?r ?rg?t? mensuplar?n? ?karde?lerimiz? diye tan?mlayan, T?rk Silahl? Kuvvetleri?ne ?b?l?c?? diyen bir zihniyetle kar?? kar??ya bulunmaktay?z. Demokratik bir hukuk devleti olan T?rkiye Cumhuriyeti bu sorunu hukuk i?inde ??zmek zorundad?r. ??nk? yine bu ki?ilerden biri ?Biz PKK?ya ter?r ?rg?t? diyemeyiz. Ter?r ?rg?t? dersek biz sizle?iriz? diyor. Biz sizle?iriz... Buna hukuk i?erisinde mutlaka ??z?m bulunmas? gerekir. ??nk? on binlerce Mehmet?i?imiz da?larda ter?rle m?cadele ederken ?lkenin ba?kentinde bu tarz konu?malar?n olmas? ?ok hazindir ve tedbir al?nmas? gerekir? diyerek DTP?yi do?rudan hedef g?stermi?ti.
www.evrensel.net