DTP?ye ?dokunma? yar???

DTP?li milletvekillerinin dile getirdikleri her d???nceye savc?lar soru?turma a?makta yar???rken, se?imin ?zerinden iki ay ge?meden dokunulmazl?klar?n?n kald?r?lmas? da Meclis g?ndemine girdi.


DTP?li milletvekillerinin dile getirdikleri her d???nceye savc?lar soru?turma a?makta yar???rken, se?imin ?zerinden iki ay ge?meden dokunulmazl?klar?n?n kald?r?lmas? da Meclis g?ndemine girdi. Diyarbak?r milletvekilleri Aysel Tu?luk ve Ayla Akat Ata?n?n yarg?lanmas?n?n s?rmesi karar? Meclis?te okundu. Mahkeme Meclis?e ba?vurursa dokunulmazl?klar?n?n kalkmas? i?in oylama yap?labilecek. Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis?e savc?l?k ?polis zoruyla ifade vermeye getiririz? tebligat?nda bulunurken, ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel?in yarg?lanmas?na devam edilip edilemeyece?ine ise 11 Ekim?de karar verilecek.
?Ge?ici tutuklama isteniyor?
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Bas?n B?rosu?nun verdi?i bilgiye g?re hakk?nda 20?ye yak?n soru?turma veya dava bulunan Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata hakk?nda, ?stanbul 9. A??r Ceza Mahkemesi?nin ?PKK propagandas? yapmaktan? yarg?lanmas?n?n s?rmesi i?in verdi?i karar, TBMM Genel Kurulu?nda okundu. Buna g?re DTP?li vekiller yarg?land?klar? davalarda dokunulmazl?ktan faydalanamayacak. Aysel Tu?luk mahkeme karar?n? tan?mad???n? belirterek mahkemeye gitmeyece?ini a??klad?. Mahkemenin ise g?yabi tutuklama karar? vermesi i?in Meclis?e ba?vurma ihtimali konu?uluyor. Tu?luk?un ifade vermesi i?in ge?ici olarak tutuklan?p tutuklanmayaca??na TBMM?deki oylama ile karar verilecek.
?Polis zoruyla getiririz? tehdidi
Nazimiye Cumhuriyet Savc?l??? da, DTP Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis hakk?nda se?im afi?lerini gerek?e g?stererek soru?turma ba?latt?. Tunceli Cumhuriyet Savc?l??? Halis?e ihtar ?ekerek, 3 g?n i?erisinde ifade vermeye gelmedi?i takdirde polis zoruyla getirilece?ini bildirdi.
Halis?in se?im d?neminde Tunceli?de as?lan bildirileri ve afi?lerdeki ?Bin Umut Aday? ?erafettin Halis bir devrimci, bir K?rt, Bir Dersimli, bir Alevi ve bir emek?i olarak dedelerimizin ve nenelerimizin 38 Dersim devrimci direni? ruhuyla Meclis?e gidiyor? ifadeleri su? say?ld?.
Ancak, Anayasa?n?n 83. maddesine g?re, ?Se?imden ?nce veya sonra bir su? i?ledi?i ileri s?r?len milletvekili Meclis?in karar? olmadan tutulamaz, sorguya ?ekilemez tutuklanamaz ve yarg?lanamaz.?
?B?y?k hukuksuzluk?
Gazetemize konu?an DTP Tunceli Milletvekili
?erafettin Halis ise savc?l???n ?polis zoruyla getiririz? tebligat?na b?y?k tepki g?sterdi. Savc?l?k karar?n?n Anayasa?ya ayk?r? oldu?unu hat?rlatan Halis, ?E?er DTP?li milletvekillerini bitirmeye y?nelik bir sald?r?n?n par?as? de?ilse bunun ancak savc?n?n kara cehaleti? ile a??klanabilece?ini belirtti. Bir milletvekilinin hangi ko?ullar alt?nda, nereye, nas?l ?a??r?laca??n?n yasalarla belli oldu?unun alt?n? ?izen Halis, ?DTP?li milletvekillerinin varl?k nedenleri di?er vekillerin varl?k nedeninden farkl? kar??lan?yor? dedi. DTP?li vekillere a??lan soru?turma ve davalar?n bir?ok hukuksuzluk i?erdi?ine dikkat ?eken Halis, bug?ne kadar Meclis?teki ?ars?zlara, h?rs?zlara, devlete ve millete her t?rl? hukuksuzlu?u yapanlara, bin operasyon sahiplerine? dokunulmad???na i?aret etti.
Halis, ?Bana yap?lan DTP?li milletvekillerine her y?nden sald?r? politikas?n?n bir par?as?d?r. ?fade vermeye gitmeyece?im. Bu benim yasal hakk?md?r? diye konu?tu.
Tuncel?in davas? 11 Ekim?de
Bu arada milletvekili se?ilip cezaevinden tahliye edilen DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakk?ndaki yarg?laman?n durdurulmas? talebi ise ?n?m?zdeki g?nlerde karara ba?lanacak. ?stanbul Milletvekili Tuncel ?nce ?milletvekilli?i dokunulmazl???? gerek?esiyle tahliye edilmi?, ancak gerek?e savc?l???n itiraz?yla ?milletvekili olmas? nedeniyle ka?ma ve delilleri karartma ihtimalinin kalmam?? olmas?? ?eklinde de?i?tirilmi?ti. Avukat? buna itiraz ederken, yarg?laman?n da durdurulmas?n? istedi. Tuncel?in yarg?land??? davan?n duru?mas? 11 Ekim?de yap?lacak. (?stanbul/EVRENSEL)
??etecilere dokunam?yorlar?

DTP?li milletvekilleri ?zerindeki bask?larla ilgili konu?an ?anl?urfa Milletvekili ?brahim Binici ?Bug?ne kadar ?ete kuranlar; Bucaklar, A?arlar milletvekillikleri d??t??? halde, dokunulmazl?klar? kalkt??? halde yarg?lanm?yorlar. Ancak biz insan haklar? savunucular?, demokrasinin ?ne ??kmas? i?in m?cadele verdi?imiz i?in hakk?m?zda savc?lar hemen harekete ge?iyor. Bunu anlayabilmi? de?iliz. T?rkiye?de demokrasi b?yle geli?emez. Bunlar T?rkiye?yi geriye, oligar?ik bir yap?ya g?t?rmektedir?s?zleriyle tepkisini dile getirdi.
Elif G?rg?
www.evrensel.net