Fotoğraf: Evrensel

J?N ? J

 • AKP de, kad?nlar?n ?lkede erkeklerle e?itsiz oldu?unu kabul ediyor. AKP?nin anayasa tasla??nda kad?nlar, ??zel olarak korunmaya muhta?? sosyal kesimler aras?nda say?lm??.


  AKP de, kad?nlar?n ?lkede erkeklerle e?itsiz oldu?unu kabul ediyor. AKP?nin anayasa tasla??nda kad?nlar, ??zel olarak korunmaya muhta?? sosyal kesimler aras?nda say?lm??.
  Peki kad?nlar?n derdi ne?
  Onlar da y?llard?r, ?biz ?zel olarak eziliyoruz, ?zel tedbirler, pozitif ayr?mc?l?k, pozitif destek, vs?? demiyor muydu? Anayasa tasla?? da, kad?nlar?n bu hayk?r???n? duymu?, y?llar s?ren m?cadelesinin hakk?n? vermi?tir! 12 Eyl?l Anayasas??na 2004 y?l?nda eklenen ?kad?nlar ve erkekler e?ittir? c?mlesini, sivil anayasa tasla???ndan ??karm?? ve 9. maddenin 3. bendinde ?Kad?nlar, ?ocuklar, ya?l?lar ve engelliler gibi ?zel surette korunmay? gerektiren kesimler i?in al?nan tedbirler, e?itlik ilkesine ayk?r? olarak yorumlanamaz? h?km?n? getirmi?.
  86 kad?n ?rg?t?n? temsil eden kad?n aktivistler 2 Ekim?de Taksim?de bir bas?n toplant?s? yaparak oyun bozdular. Kendi s?ylediklerini inkar ettiler, hem ?e?itlik h?km? anayasaya ge?sin? diye diretip hem de ?pozitif ayr?mc?l?k isteyip? tutars?z davrand?lar. Kad?nlardan da ancak bu beklenir. Nank?r kedi gibi davrand?lar, ??zel surette korunmay? gerektiren kesimler? aras?nda say?lmalar?na kar?? ??k?p m?z?k??l?k ettiler.
  Kad?n milletine yaranamazs?n. Ak?llar? k?sa oldu?u i?in ne yapt?klar?n? bilmiyorlar, deniz dalgas? gibi g?venilmez olduklar?ndan ne istediklerini bilmiyorlar. Onlarla ayn? yolu y?r?yebilene, onun sabr?na a?k olsun!
  Kad?n ?rg?tleri, Taksim?de d?zenledikleri bas?n toplant?s?nda ?Anayasa Kad?n Platformu?nu kurduklar?n? a??klad?lar. Platform ad?na konu?an kad?nlar; anayasa tasla??n?n haz?rl?k s?recinde taraf olmak ve sorumlulu?u payla?mak istediklerini a??klad?lar. AKP?nin i?i zorla??yor. Bir taraftan K?rtler, bir taraftan sendikalar, bir taraftan siyasi partiler, bir taraftan ayd?nlar, bir taraftan kad?nlar anayasa tasla??n? ele?tiri bombard?man?na tutup halla? pamu?u gibi atacaklar. ?imdilik hen?z gen?lerden ses gelmedi. ?niversiteler a??ld? ya, onlar?n sesini de duyarsa, AKP hi? ?a??rmas?n.
  ??nk? anayasan?n sivil olmas?, her zaman demokratik olmas?n? sa?lam?yor. Demokratik anayasa i?in; kad?nlar?n, i??i s?n?f?n?n, K?rtlerin, farkl? kimlik ve inan? gruplar?n?n taleplerini kar??lamak, e?itsizli?i gidermek i?in ?zel vurgular gerekiyor.
  Bu nedenle, yaln?zca cinsiyet e?itli?ine yer vermek, kad?n-erkek e?itli?inin g?vence alt?na al?nmas? i?in yeterli de?il. ?te yandan, pozitif tedbirlerin al?nmas? gere?ine yer vermek i?in de, kad?nlar?n ?korunmaya muhta?? olarak tasnif edilmesi gerekmiyor. ?ocuklar ve ya?l?larla, kad?nlar?n stat?s? ayn?la?t?r?lamaz. Birinde, fiziksel veya zihni g??s?zl?kleri olan bir kesim vard?r. Di?erinde, yani kad?nlar s?z konusu oldu?unda ise, akli-duygusal veya fiziksel bir yetmezli?i olmad??? halde, toplumsal-ataerkil yap? sebebiyle bask?lanm?? ve k?t?r?mle?tirilmeye ?al???lan, hak sahibi oldu?u halde hakk? kendisine teslim edilmeyen bir topluluk s?z konusudur.
  AKP ve kurmaylar? elbet bunu biliyor ama, bilmezlikten geliyor. Mevcut devran s?r?p gitsin diye. Peki; bu tasla?? kaleme alan bilim adamlar?na-i?lerinden biri bilim kad?n?- ne demeli? Onlar, e?er bu d???nceye kat?l?yorlarsa silelim gitsin. Bilim adam? ya da bilim kad?n? s?fat?n? hak etmiyorlar demek ki. E?er kat?lm?yorlarsa, o zaman b?yle bir metnin alt?na nas?l imza atabiliyorlar? Bilim adam?, ayd?n d?r?stl??? b?yle bir ?eye nas?l izin verir? Sizi kat?lmad???n?z bir metnin alt?na imza atmaya zorlayan hi?bir disiplinle ba?l? de?ilsiniz ??nk?!
  ?ki ifade aras?nda ??yle bir fark var ki: E?er kad?nlarla erkekleri e?it kabul eder ve bin y?ll?k e?itsizli?in giderilmesi i?in ?zel tedbirler al?nmas?n? anayasaya yazarsan?z; d?nya ?lkeleri aras?nda kad?nlar?n i? g?c?ne, mesleklere, e?itime ve siyasete kat?l?m? ?zerinden en alt s?ralarda yer alan ?lke ger?e?ini de?i?tirme ?ans?m?z ortaya ??kar. ?Korunmaya muhta?? olarak tasnif ederseniz, kim bilir, bunlar? dahi kaybedebiliriz. Gerek?esi ?korumak? olur.
  Kad?nlar, kendilerini ?koruyucular?ndan? korumaya ?al???yor.
  Y?ld?z ?mrek Kolua??k
  www.evrensel.net