Referandum krizi

21 Ekim?de yap?lacak Anayasa de?i?ikli?i referandumu yakla?t?k?a tart??malar da artt?.


21 Ekim?de yap?lacak Anayasa de?i?ikli?i referandumu yakla?t?k?a tart??malar da artt?. G?mr?k kap?lar?nda oylamalar?n ba?lad??? referandumda oylanan de?i?iklikte 11?inci cumhurba?kan?n?n referandumdan 45 g?n sonra se?ilmesini ?ng?ren bir d?zenleme oldu?unu belirten CHP ve DSP liderleri, sorun ya?anaca??n? s?yledi.
CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, halkoyuna sunulan anayasa de?i?ikli?iyle T?rkiye?nin bir hukuk krizine do?ru s?r?klendi?ini savunarak, sorunun a??lmas? i?in 21 Ekim?de yap?lacak referandum ?ncesinde yeni bir anayasa de?i?ikli?inin zorunlu oldu?unu s?yledi. Baykal, CHP Parti Meclisi toplant?s? ?ncesi yapt??? a??klamada, h?k?metin b?yle bir d?zenlemeyi g?ndeme getirmesi durumunda parti olarak destek vereceklerini belirterek, ?T?rkiye haz?rlanan anayasa de?i?ikli?i paketiyle maalesef bir hukuk krizi, bir cumhurba?kanl??? sorunu s?k?nt?s? i?ine s?r?klenmektedir. Bu konuda uyar?da bulunmay? bir g?rev biliyorum. Yol yak?nken bu konuda bir d?zenleme yap?ls?n? dedi.
Yap?lan anayasa de?i?ikli?inin 21 Ekim?de onaylanmas? durumunda y?r?rl??e girmesi gerekti?ini anlatan Baykal, ?21 Ekim?den 40 g?n sonra bir cumhurba?kan? se?imini ?ng?rm?? olan bir anayasa de?i?ikli?ini 21 Ekim?den sonra siz nas?l ne hakla hangi yetkiyle uygulamaktan ka??nabileceksiniz. B?yle bir durum hukuki olmaz. Bu anayasay? ?ok a??k bi?imde ihlal etmek anlam?na gelir? diye konu?tu.
B?yle bir durumda ?ok ciddi hukuki sorunlar ??kaca??na i?aret eden Baykal, ?Se?ilmi? olan cumhurba?kan?n?n tasarruflar? hukuki tart??maya tabi tutulur. ??nk? yeni anayasaya g?re art?k onun imzalad??? kararnameler, atama kararlar? hukuki bir tart??maya neden olur? dedi.
Yanl??l???n somut ?rne?i
?21 Ekim?den ?nce anayasa de?i?ikli?i sonu?land?r?ls?n? diyen Baykal, ?Bu anayasa de?i?ikli?ini yok sayma hakk?, bu anayasa de?i?ikli?inin 11?inci cumhurba?kan?n?n referandumdan 45 g?n sonra se?ilmesini ?ng?ren bir d?zenleme i?erdi?i ger?e?ini yok saymak, ihmal etmek hakk? yetkisi ne Ba?bakan?da ne YSK?da ne de ba?ka bir organda vard?r. ?n?m?zdeki hukuki tablo budur. Bu, bu s?recin nas?l yanl?? y?netilmi? oldu?unun yeni somut bir ?rne?idir? ifadelerini kulland?. (HABER MERKEZ?)
Evet ??karsa 11. cumhurba?kan? se?ilecek

DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, ?Halk oylamas?nda Anayasa de?i?ikli?ine ?evet? oyu ??kmas? halinde 12. de?il, 11. cumhurba?kan? se?ilecek? dedi.
Sezer, yapt??? a??klamada, halk oylamas?n?n g?mr?k kap?lar?nda devam etti?ini hat?rlatarak, h?k?meti oylaman?n ba?lad??? 11 Eyl?l?den ?nce ge?ici 19. maddedeki ?11. cumhurba?kan? bu yasan?n y?r?rl??e girmesinden itibaren 40. g?n ilk oylamas? yap?larak se?ilir? ifadesini hat?rlatarak uyard?klar?n? s?yledi.
Sezer, ?B?yle bir hukuk kaosuna do?ru gidiyoruz. Bu t?r hukuksal kaoslar ba?ka sonu?lar do?urabilir. Totaliter, otoriter rejimlerin ?n?n? a?abiliyor. D?nya, se?imle i?ba??na gelmi? daha sonra ?evresini kana bulam?? otoriter y?netimler g?rd?. AKP bunun ??z?m?n? bulmal?. ??z?m aray???nda olmal?? diye konu?tu.
Halk oylamas?nda ?evet? ??kmas?, YSK?n?n da 11. cumhurba?kan?n?n halk oylamas?yla se?ilmesine karar vermesi halinde DSP?li bir aday?n ??kaca??n? ve cumhurba?kan? olaca??n? savunan Sezer, ?Bu kadar iddial? s?yl?yorum. ?yle bir aday ??kar ki T?rkiye?de t?m toplum kesimleri onu kucaklar. Bu DSP?nin aday? olur, buna kimsenin ??phesi olmas?n, kazan?r bizim aday?m?z? dedi.
www.evrensel.net