Kitle ?rg?tleri ?al??may? h?zland?rd?

??zg?r ve Demokratik Bir T?rkiye Yolunda Yeni Anayasa? ba?l?kl? kampanya ile sendikalar, odalar, meslek ?rg?tleri ve akademisyenler kampanya ?al??malar? i?in yeniden bir araya geldi.


??zg?r ve Demokratik Bir T?rkiye Yolunda Yeni Anayasa? ba?l?kl? kampanya ile sendikalar, odalar, meslek ?rg?tleri ve akademisyenler kampanya ?al??malar? i?in yeniden bir araya geldi.
?stanbul Tabip Odas??nda yap?lan bas?n toplant?s?na, 12 Eyl?l?de kamuoyuna duyurulan kampanya y?r?t?c?leri olan D?SK, KESK, TMMOB, TTB, T?rk Di? Hekimleri Birli?i, T?rkiye Eczac?lar? Birli?i, T?rkiye Serbest Muhasebeci Mali M??avirler ve Yeminli Mali M??avirler Odalar? Birli?i temsilcileri ile Prof. Dr. ?brahim Kabo?lu?nun da aralar?nda bulundu?u ?ok say?da akademisyen kat?ld?.
Yeni anayasa daha geri
AKP H?k?meti?nin yeni anayasa tasla??n? de?erlendiren Prof. Dr. ?brahim Kabo?lu, anayasa tasla??nda yer alan h?k?mlerin ifade ?zg?rl???n? s?n?rland?rd???n? vurgulad?. Taslakta radyo ve televizyon gibi yay?nlar?n izne tabi tutuldu?una dikkat ?eken Kabo?lu, s?z konusu h?km?n uluslararas? s?zle?melere ayk?r? oldu?unu belirtti. Sosyal ve ekonomik haklar?n, grev ve toplus?zle?me haklar?n?n i??ilerle s?n?rl? tutuldu?unu; ?evre hakk? ve bar?? hakk?na s?n?rland?rmalar getirildi?ini vurgulayan Kabo?lu, anayasa tasla??n?n 82 Anayasas??ndan daha geri oldu?unu ifade etti.
Taslak haz?rlan???nda y?ntem yanl??l???n?n oldu?unu s?yleyen Kabo?lu, ?T?rkiye?de y?ntem olarak anayasa nas?l yap?lmal?d?r? sorusu halen ?nem ta??maktad?r. Bizim hedefimiz, geni? bir kitleyi ?al??malara ortak etmek. ??nk? anayasa ?al??mas?n?n aceleye getirilmemesi ve geni? bir platformda tart???larak ortaya ??kar?lmas? gerekir? dedi. Olu?turduklar? ortak kurulun yeni bir anayasa yapma iddias?nda olmad???n?, ancak ?a?da?, sosyal ve e?itlik?i bir anayasa rengini savunan kurulun izlenecek y?ntem ?zerinde yo?unla?aca??n? dile getiren Kabo?lu, sonra da yeni anayasada yer almas? gereken vazge?ilmez temel ilkelerin neler olmas? gerekti?ini belirlemek i?in ?al??aca??n? s?yledi. Kabo?lu?nun a??klamas?n?n ard?ndan toplant? bas?na kapal? olarak devam etti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net