MERCEK

 • Emekli eski Genelkurmay Ba?kan? Hilmi ?zk?k??n a??klamalar?, Milliyet?te, ?e?itli k??e yazarlar?n?n yorumlar?yla birlikte yay?mlanmaya devam ediyor.


  Emekli eski Genelkurmay Ba?kan? Hilmi ?zk?k??n a??klamalar?, Milliyet?te, ?e?itli k??e yazarlar?n?n yorumlar?yla birlikte yay?mlanmaya devam ediyor. Org. Hilmi ?zk?k??n s?yledikleri, ya da i? ve d?? politika konular?nda; dahas? ?rejim? diye tabir edilen kurulu devlet ayg?t? ve sistem ?zerine a??klamalar?, onun ?emekli ?st d?zey asker? kimli?iyle birlikte ele al?nd???nda, bir devlet anlay??? ve y?netim mant???na i?aret eden veriler ta??mas? bak?m?ndan da ?nemli say?lmal?! ?zk?k, ?rne?in, ABD ile ili?kiler s?z konusu oldu?unda, ?m?ttefik ihtiyat?? anlay???n? sonuna kadar zorluyor, ama K?rtlerin durumu ve haklar? sorunu s?z konusu oldu?unda, kimilerinin tabiriyle o ?ceberut devlet anlay????ndan ?milim ?a?mama?ya ?zen g?steriyor. ?zk?k?e g?re, ?rne?in, ABD?nin yan?nda, Irak??n i?galine giri?meyi ?ng?ren ?tezkere? Meclis?ten ge?seydi, ?orada kuvvet bulundurarak PKK?y? durdurmak? m?mk?n olabilecekti! ?zk?k, zaman?n Genelkurmay ba?kan? olarak, o ?tezkere? ABD y?netiminin iste?iyle g?ndeme gelmesine, T?rkiye topraklar?n?n Irak??n i?gali ve ?Geni? Ortado?u?nun ABD?nin ??karlar? y?n?nde ve silah zoruyla yeniden d?zenlenmesi i?in kullan?lmas?n? ?ng?rmesine kar??n, o durumda bile, ?T?rkiye?nin sava?a girmeyece?i, Amerikan askerlerinin de T?rkiye?de kalmayaca???n? s?yleyebiliyor ve buna inan?lmas?n? bekliyor! Ancak gerek bu dayanaks?z ?cek?li-?cak?l? s?ylem, gerekse ABD?nin ??nc? vurucu g?c?? i?inde yer al?nmas?n? savunan politikac? ve yazarlar?n yalan ve sapt?rmalar?n? bizzat ABD?nin icraat ve a??klamalar? ortaya sermi? bulunuyor. Dolay?s?yla da bu konu, art?k ?zerinde durmay? bile gerektirmiyor. Zaten, devlet ve h?k?met y?neticilerinin, emekli ve i?ba??ndaki ?st d?zey kurmay subaylar?n ?yak?nmalar?? da, esas olarak K?rt sorunu ba?lant?l? ve K?rtlerin Irak K?rdistan??ndaki stat?lerinin ?T?rkiye K?rtlerini benzer do?rultuda harekete te?vik edebilme? kayg?s?, dahas? korkusu ?zerine oturuyor. ?Orada kuvvet bulundurarak PKK?y? durdurma? f?rsat?n?n ka??r?ld???n? ileri s?r?p, hem halk kitlelerini aldatmaya hem de kendi aralar?ndaki g?? dala??nda birbirlerinin konumunu zay?flatmada bunu bir unsur olarak kullanmaya ?al???yorlar.
  Ger?ek durum ise, ?ncesi bir yana, son seksen yedi y?ll?k s?recin toplumsal geli?meleri taraf?ndan ?ok belirgin ve somut olarak ortaya konmu? bulunuyor. O ger?ek, emekli generalin veya h?k?met ve i?ba??ndaki generallerin art arda a??klamalar?n?n aksine, ?PKK sorunu?, ?PKK?y? durdurma?, ya da hatta yine bu ?evrelerin s?k s?k yineledikleri t?rden ?K?k?n?n kaz?nmas?? de?il; do?rudan do?ruya K?rtlerin farkl? bir ulus olarak varl?klar?yla ilgili bir ger?ektir. Ne yap?l?rsa yap?ls?n, toplumsal iktisadi geli?meyle birlikte, devletin K?rtlerin ulusal e?itlik taleplerini bask?yla kar??lama politikas? nedeniyle bir ulus hareketi olarak ortaya ??kmakta; politik-sosyal g?ndeme de ulusal hak e?itli?i talebi olarak ?ekillenerek gelmektedir. Bundand?r ki, ?PKK?n?n durdurulmas?? ya da hatta ?yok edilmesi? (!), K?rtlerle T?rklerin ulusal tam hak e?itli?i sorunu ??z?mlenmeden, T?rkiye?nin K?rt sorunu nedenli olarak ya?ad??? ya da kar??la?t??? sorunlar yok edilemeyecektir. Devlet ve h?k?met y?neticilerinin bildi?i, ancak halk kitlelerini aldatmak ve yedeklemek ?zere sapt?rd?klar? ger?ek budur.
  Bu ger?ek t?m a??kl???yla g?r?l?p, gerekleri yerine getirilmedik?e de, i?erde hakim s?n?f g??leri, d??ar?da da pazar, toprak ve hammadde kaynaklar? ?zerine kavga y?r?ten b?y?k emperyalist g??ler, sorunu istismar etmeyi s?rd?receklerdir. B?yle oldu?unu, g?ndemdeki anayasa tart??malar?na h?k?met ve ?teki devlet kurumlar? y?neticilerinin yakla??m? da ortaya koymaktad?r. ??z?ms?z, s?k??m?? ve ne yapacaklar? konusunda birbirleriyle de dala?ma durumuna gelen egemenlerin K?rt sorununu ?ter?r ve b?l?c?l?k sorunu? olarak g?sterme; siyasal demokrasi talepleri s?z konusu oldu?unda, ??lkenin ?zel ve hassas konumu? safsatas?na s???nmalar? ve ?laisizm? sorununu da, hem devlet dinini dayat?p din ordusu ?rg?tleme hem de ??eriat tehlikesi?ne dikkat ?ekerek kitleleri bir de dini inan? farkl?l?klar? ?zerinden birbirine kar?? k??k?rtarak istismar etmeleri, ??z?ms?zl?klerinin; sistemlerinin ??z?lmesinin bir g?stergesidir. Kurulu?undan itibaren halka dayanmayan, ?e?itli milliyetlerden, mezheplerden ve ?teki inan? guruplar?ndan emek?i kitlelerini ve onlar?n talep ve haklar?n? dikkate almayan burjuva y?netiminin, ulusal ayr?mc? ve bask?c?; antidemokratik, ?laisizm? ad?na S?nni ?slam?? devlet dini olarak dayatan ve dini devlet eliyle ?rg?tleyen temel politikas? ve anlay??? art?k iflas etmi?tir. Bug?nk? ?sorun yo?unla?mas?? ve bununla da ili?kili olarak halk kitlelerini ?laiklikten yana- laikli?e kar??? ikilemi i?ine kapatarak sadece kullan?lacak yedek olarak alan egemen ?at??ma, bu bak?mdan da ??z?ms?zd?r. Sorun, i??i s?n?f? ba?ta olmak ?zere t?m milliyetlerden emek?i kitlelerinin sosyal-politik t?m temel sorunlara, do?rudan do?ruya ?m?dahil olma?lar?d?r. Kendi talepleriyle, ?rg?tlenmelerini geli?tirip g??lendirerek, kendilerini d??layan ve fakat tahakk?m alt?nda tutmakta da bir an teredd?t etmeyen burjuva hakim s?n?f ve temsilcilerinden, haklar ancak b?yle kopar?l?p al?nabilir.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net