?Lale devri? bitti s?ra kas?mpat?nda

?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi, laleden sonra ?imdi de ?ehrin caddelerine kas?mpat? ekmeyi planl?yor.


?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi, laleden sonra ?imdi de ?ehrin caddelerine kas?mpat? ekmeyi planl?yor. Daha ?nce ??stanbul lalesine kavu?uyor? diyerek ba?lat?lan ?evre d?zenlemesinde, 3.7 milyon lale dikildi. Bu laleler i?in A?a? ve Peyzaj A??ye yakla??k 1 milyon YTL (1 trilyon) ?dendi. ?stanbul?un bahara haz?rlanmas? i?in ?evre d?zenlemesi ve peyzaj ?al??malar? dahil harcanan para, toplam 147 milyon YTL?yi buldu.
G?r??lerine ba?vurdu?umuz ?stanbul ?evre M?hendisleri Odas? Ba?kan? Eylem Tuncaeli, ??stanbul?un ?ncelikli sorunlar? varken bu b?t?e hoyrat?a kullan?lmamal?. Daha ?nce de lale dikilmi?ti ama ne derece kal?c? oldu?unu g?rd?k? diyerek karara tepki g?sterdi. ?ehir Planlamac?lar? Odas? 2. Ba?kan? Ali R?za Nurhan ise yol kenarlar?n? d?zenlemek yerine park alanlar?n?n tercih edilmesi gerekti?ini dile getirdi.
Bu b?t?e fazla
Belediyenin ?i?ek dikimlerine ili?kin g?r??lerini ald???m?z vatanda?lar da ?i?ek dikimine kar?? olmad?klar?n?, ancak bu ?l??de para ayr?lmas?n? da do?ru bulmad?klar?n? s?yledi. ?evre d?zenlemesinin ?nemli oldu?una de?inen Binali U?ar, uygulaman?n daha ?ok turistik b?lgelerde yap?ld???n? dile getirdi. ?evre d?zenlemelerinin zenginlerin ya?ad??? yerlerde yap?ld???n? ifade eden Sanem Ayd?n, kendisinin ya?ad??? yerlerde b?yle bir uygulama g?remedi?ini belirtti. ?stanbul?u bekleyen ?nemli sorunlara b?t?e ayr?lmas? gerekti?ini s?yleyen Beden E?itimi ??retmeni Murat ?zg?l, uzmanlar?n kar?? ??kmas?na kar??n kas?mpat?na b?t?e ayr?lmas?n? do?ru bulmuyor. Lise ??rencisi Berhedan ?ivali ve Durya Vural, b?t?enin e?itime ayr?lmas?n?n daha yararl? olaca??n? d???n?yor.
Yoksullar varken
Mehmet Nezih ?elik ise ?Yoksulluk varken, uzmanlar?n bile onaylamad??? dikime bu kadar yat?r?m fazla? dedi. ?evre d?zenlemesinin ?nemli oldu?una de?inen Ferhat Ayaz, sokakta yatan, a? susuz gezen bu kadar insan varken ayr?lan bu b?t?enin fazla oldu?una de?indi. Ayaz ?Bu parayla insanlara yurt imkan? sunulabilirdi? dedi.
Belediyede temizlik g?revlisi olan Rasim Ak??, ??evre d?zenlemesi ?nemli ama bizim daha ?nemli sorunlar?m?z var? dedi. (?stanbul/ EVRENSEL)
147 milyon YTL?ye neler yap?labilir?
  • Bilgisayarl? e?itime destek kampanyas?nda tanesi 1000 YTL?den 147 bin adet bilgisayar al?nabilir.
  • Milli E?itim Bakanl????n?n ?e?itime y?zd? 100 destek? kampanyas? ?er?evesinde 500 bin YTL?den 294 adet 12 derslikli okul a??labilir.
  • Metrekare maliyeti 60 dolardan (81 YTL) 1 milyon 814 bin metrekarelik kamu binas? depreme kar?? g??lendirilebilir.
  • Bir dairenin ortalama ?retim maliyetinin31 bin YTL oldu?u hesaplan?rsa, 4 bin 742 daire in?a edilebilir.
    Ye?im ?zdemir
    www.evrensel.net