05 Ekim 2007 00:00

Grip a??s?n?n tarihine dikkat

D?nya Sa?l?k ?rg?t??n?n (DS?) bildirimi do?rultusunda bu y?l i?in haz?rlanan grip a??s?ndaki su?lardan (bakteri veya vir?s?n farkl? alt t?rlerinin...

Paylaş

D?nya Sa?l?k ?rg?t??n?n (DS?) bildirimi do?rultusunda bu y?l i?in haz?rlanan grip a??s?ndaki su?lardan (bakteri veya vir?s?n farkl? alt t?rlerinin, aralar?nda genetik farkl?l?klar bulunan gruplar?) biri ge?en y?l?nkinden farkl? oldu?u i?in, ge?en y?lki a??n?n bu y?l kullan?lmas? durumunda koruma i?levini yerine getirmeyece?i bildirildi. Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?? Hastal?klar? Ana Bilim Dal? Ba?kan? ?nfeksiyon Hastal?klar? ?nitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Serhat ?nal, bunlar?n ba??nda da nezle ve gribin geldi?ini belirtti. Nezlenin kendili?inden 2-3 g?n i?inde iyile?ti?ini; istirahat, bol s?v?, dengeli beslenme ve ate? d???r?c? ila? ?nerildi?ini kaydeden ?nal, gribin ise daha ciddiye al?nmas? gerekti?ini s?yledi. ?nal, akci?erde ?o?al?p zat?rreeye yol a?mas? ve ba?ka mikroplara zemin haz?rlamas? nedeniyle gribin ?zellikle 65 ya? ?st?ndekilerle akci?er, kalp, b?brek, karaci?er ve ?eker hastal??? olanlarda ve kanser tedavisi g?renlerde ?l?mc?l bile seyredebildi?ini anlatt?.
Gripte yatak istirahat?, ate? d???r?c? ila?, bol s?v?, do?ru beslenme ve vir?s?n ?o?almas?n? ?nleyen ila?lar ?nerildi?ini belirten Prof. Dr. ?nal, ?Grip mevsimi geldi?inde toplu yerlerde az vakit ge?irilmeli, el temizli?ine dikkat edilmeli? diye konu?tu. (TOPLUM-YA?AM)
ÖNCEKİ HABER

B?cekler nas?l do?ru yerden sokabiliyor?

SONRAKİ HABER

Öldürdüğü kadını 'Sonun diğer kadınlar gibi olacak' diye tehdit etmiş

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa