B?cekler nas?l do?ru yerden sokabiliyor?

Is?n?n, bit, tahtakurusu, sivrisinek ve di?er kan emicilere damarlar? bulma ve en do?ru yerden sokma konusunda yol g?sterdi?i ortaya ??kt?.


Is?n?n, bit, tahtakurusu, sivrisinek ve di?er kan emicilere damarlar? bulma ve en do?ru yerden sokma konusunda yol g?sterdi?i ortaya ??kt?.
Fransa?daki Fran?ois Rabelais de Tours ?niversitesi ve Brezilya?daki Oswaldo Cruz Derne?i ile Minas Gerais Federal ?niversitesi?nden bilim adamlar?, kanla beslenen b?ceklerin nas?l kan damarlar?n? kolayca bulabildikleri sorusuna yan?t arad?.
Tahtakurular?n? inceleyen ara?t?rmac?lar, bu hayvanlar?n hortumlar?n?, deriye temas etmeden ve deri ?zerinde gezdirmeden do?rudan bir damar?n ?zerine yerle?tirdiklerini g?rd?. Bir tav?an?n derisi ?zerinde 1.5 dereceye kadar onlarca noktada ?s? fark?n?n oldu?u saptamas?ndan yola ??kan bilim adamlar?, b?ceklerin damarlar? bulmak i?in bu ?s? farkl?l?klar?n? kullanabileceklerini d???nd?. Bilim adamlar?, ?s?n?n iste?e g?re ayarlanabildi?i, metal plakadan ve damar g?revi g?ren metal bir telden olu?an yapay bir deri tasarlad?. B?cekler, yapay deriye de canl? derisine verdikleri ayn? tepkiyi verdi, hortumlar?n? telin en s?cak b?l?m?ne soktular. Bu arada ara?t?rmac?lar, tahtakurular?n?n antenlerinin ?s? duyarl?l???nda ?nemli rol oynad???n? da g?rd?. Yapay deriyle kar??la?an b?ceklerden sadece bir anteni olanlar hedefi ?a??r?rken, iki anteni de olmayanlar deriyi sokamad?. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net