10 dakika da beni dinleyin

?nce Asmal? Konak ve ?emberimde G?l Oya dizileriyle ard?ndan da Babam ve O?lum filmiyle ad?ndan s?z ettiren ?a?an Irmak??n ilk uzun metrajl? filmi Bana ?ans Dile 5 Ekim?de vizyona giriyor.


?nce Asmal? Konak ve ?emberimde G?l Oya dizileriyle ard?ndan da Babam ve O?lum filmiyle ad?ndan s?z ettiren ?a?an Irmak??n ilk uzun metrajl? filmi Bana ?ans Dile 5 Ekim?de vizyona giriyor. 2001?de ?ekilen film, 2002 y?l?nda ?e?itli film festivallerinde g?sterilmi?, yar??m??, ?d?l de kazanm?? ancak kitlesel g?sterim ?ans?n? bulamam??. Ancak alt? y?l sonra vizyona ??kabilen film, belki biraz da yap?mc?s?n?n ?y?netmen filmi ne de olsa? diye d???nmesinden kaynaklan?yordur, ama sebebi ne olursa olsun, T?rk sinemas?n?n be?enilen bir y?netmeninin ilk filmini vizyonda g?rmek olduk?a ilgin? olacak.
Bana ?ans Dile, i?ine kapan?k, sakar, ba?ar?s?z ve babas?z bir lise ??rencisinin, Bahad?r??n bir g?n ?d?nyay? de?i?tirmek? ?zere beline silah?n? tak?p okula gelmesiyle ba?l?yor. S?n?f arkada?lar?n? ve ??retmenini rehin alan Bahad?r, okulun etraf?n? saran polisten, d?rt saat istiyor ve bu d?rt saat i?inde t?m arkada?lar?n?n en gizli s?rlar?n?, onlar? y?llard?r ?zen ve herkesten gizledikleri olaylar? anlatmalar?n? istiyor. Yirmi d?rt ki?ilik s?n?fta, herkesin on dakikas? var, b?t?n hayat?n? etkileyen hik?yesini anlatmak i?in. Bahad?r, elinden b?rakmad??? silah?na dayanarak d?rt saatlik de olsa bir iktidar kuruyor s?n?fta, ba?ka zaman onu hi? dinlemeyenlere, ??retmenine, medyaya, polise vs. kendini dinletiyor.
Bahad?r??n arkada?lar?n?n hik?yelerinden, nas?l b?y?d?klerini ve neden b?yle yalanc?, korkak, ba?ar?s?z, kendini be?enmi?, kaba, ??karc? vs. olduklar?n? anlar seyirci. Gen? insanlar?n ya?ad??? s?k?nt?l? halleri, aileleri ve ge?mi?leri ?zerinden g?zler ?n?ne seren film, birey olma ya da yeti?kin olma yolundaki gen?lere kameras?n? ?evirmesi sebebiyle takdir edilmeli. ??nk? T?rkiye?de pek ?yle ?gen?lik? konulu film bulunmaz, olsa olsa 80 sonras?n?n uyu?turuculu, diskolu ?gen?li?inizi mahvetmeyin? filmleri vard?r ?gen?lik filmi? klasman?nda. ?a?an Irmak ilk uzun metraj filminde hi? de?ilse gen?lere kendilerini anlatabilecekleri bir f?rsat sunmaya, gen?lerin yeti?kinlerden ne istedi?ini, ne bekledi?ini g?rmeye ?al??m??. Ama ilk filmin acemiliklerinin yan? s?ra birtak?m kli?elerden de kurtaramam?? kendini, b?t?nl?kl? ve daha derin bir perspektifi de yaratamam?? b?ylece. S?n?ftaki yirmi d?rt gen? aras?nda, baba bask?s?yla erkek olma fikrinden uzakla?an da, satanizme bula?an da, ?nl? olmak i?in ya?l? erkeklerle yatan da, annesi dolaba kilitledi?i i?in h?l? karanl?ktan korkan da var. Gen?lerin hepsinin kimselere anlatmad??? ac? ve korkutucu hik?yeleri var muhtemelen, biz ancak birka??na tan?k olabiliyoruz. Ama dinlediklerimizden de bu ac? hik?yelerin hep d?n?p dola??p aileye ba?land???n?, hatta y?netmenin Freudcu bir bak?? a??s?yla olgular? ??z?mledi?ini g?r?yoruz. Toplumsal ba?lam, memleketin hali, gen?lerin i?inde ya?ad??? sosyal ortam vs, pek konu edilmiyor, daha ?ok ??retmenlerin yakla??m?, ailenin ?ocu?u bo?lamas? gibi ilk elde akla gelecek sebepler anlat?l?yor seyirciye de. ?zellikle Bahad?r??n hik?yesi, ?ok zay?f kal?yor filmin i?inde, Bahad?r seyircinin kafas?nda bir t?rl? tam oturmuyor karakter olarak. ?stelik de filmin 80 sonras? gen?li?ini apolitikli?i ve bunda medyan?n etkisi, aile i?in ?iddet, T?rkiye toplumunun gelid?i nokta gibi bir anlat?m iddias?na sahip olunca, Bahad?r??n kendisi epeyce bo?lukta kal?yor.
Bir de Amerikan filmi kli?elerinden uzak dural?m derken kli?enin tam ortas?na dal?veren anlar da var; komiserin kendi kendine an?lar?nda geriye d?nmesi, gazetecilerin ahlaks?zl???na kar?? ??retmen han?m?n sert tepkisi, Bahad?r??n elde silah s?n?fta ba??r?p dururken birdenbire felsefi konu?malara dalmas? ve tabii bir de filmin sonu gibi. Efektlerin ve m?zi?in kullan?m?ndaki ba?ar?s?zl?k da filmin atmosferine olumsuz etkide bulunuyor.
Bana ?ans Dile?nin oyuncular? aras?nda profesyoneller oldu?u gibi hen?z sinema d?nyas?na ad?m?n? atm?? gen? oyuncular da yer al?yor. Bu bak?mdan ?a?an Irmak, Babam ve O?lum?daki gibi bir oyunculuk y?netimi ba?ar?s?na imza atm?? m? onu bilemiyoruz, ama sinemas?nda gen? yeteneklere yer vermeyi s?rd?rse iyi de olur. ?a?an Irmak daha ?ok Babam ve O?lum filmiyle ?nlendi ama Mustafa Hakk?nda Her?ey onun sinema anlay???n? daha fazla yans?tan bir film olarak g?r?lebilir. Bana ?ans Dile ise, Irmak??n kendisinin bile ba?ar?s?z buldu?u bir film olarak, y?netmenin sinema anlay???n? daha yak?ndan tan?mak, ??k?? noktalar?n? ve sinemasal kurgusunu kavramak isteyenler i?in ?nemli bir f?rsat. Tabii bir de 6 y?l ?nce ?ekilmi? bir gen?lik filmi arac?l???yla gen?leri biraz daha anlamak, hi? de?ilse birka??n? 10 dakikac?k olsun dinlemek isteyenler i?in.
Eylem Y?ld?zer
www.evrensel.net