Korkunun ecele faydas?...Var?

Paranoya ?a??n hastal???.


Paranoya ?a??n hastal???. Olduk?a da bula??c?. Gazeteler, televizyonlar, ad? trajik kahramanlar?n adlar?na benzer ?medya?, vir?s? ortal??a jet h?z?yla yay?yor. Kendini korumak hemen hemen imkans?z. Toplumsal paranoyay? ge?tik bir kalem ama ?Bir zamanlar kap?lar?m?z ard?na dek a??kt?, kilit mi o da derdik ama ortal?k ?ok fena ?ok?la ba?layan, u?rad???m?z sald?r?lar?n ya da yan evdeki kom?unun ba??na gelenlerin bizi de?i?tirmedi?ini s?yleyebilir miyiz? Sistemin yaratt??? canavar?n bizi ?s?rmad???n? yan?m?zda y?remizde ?s?rmad??? birilerinin oldu?unu? ??indeki Yabanc? Neil Jordan??n son filmi. Korkunun i?imize nas?l ??reklendi?ini ve her birimizi ilgimiz alakam?z olmayan bir insana nas?l d?n??t?rebilece?ini anlat?yor. Filmin konusu k?saca ??yle:
?Sokakta Y?r?mek? program?n?n yap?mc?s? radyocu Erica bir gece ni?anl?s?yla birlikte dola??rken bir grup taraf?ndan ?ld?resiye d?v?l?r. Ni?anl?s? David?le birlikte u?rad?klar? sald?r? David?in ?l?m?ne, Erica?n?n da komaya girmesine neden olur.
Erica?n?n v?cudundaki yaralar iyile?se de, daha derindeki yaralar kapanmaz. New York o ?iirsel havas?n? kaybeder Erica i?in. Korkunun solu?u ensesindedir. Bir zamanlar gezmeyi ?ok sevdi?i ?ehir sokaklar?, hatta bunlar?n en s?cak ve a?ina olanlar? bile, art?k yabanc? ve tehditkar g?r?nmektedir.
Sonunda bu korku dayan?lmaz bir h?l al?nca, Erica kendini g?vende hissetmek i?in bir ?eyler yapmaya karar verir. Kendini en yak?n silah d?kkan?na atar. Silah ruhsat?n? bekleyemeyecek kadar acelesi vard?r. Silah kullanmay? da bilmemektedir. Arka sokaklardan birinde be? dakikal?k h?zland?r?lm?? silah kursuyla beraber bir silah edinir. Elindeki silah kendini soyut bir d??mana kar?? koruman?n somut bir yolu olur?Ya da o b?yle d???n?r.
?lk kez birini vurdu?unda, ya ?lecek ya ?ld?recektir. ?kincisinde de nefsi m?dafaad?r? Bir zamanlar Erica?n?n kan?n? donduran korku yerini ba?ka bir ?eye b?rak?r. Erica?n?n v?cudu bo? bir ?uval gibidir. Erica?n?n ellerini kollar?n? kullan?p etrafta adalet aramaktad?r. Korku i?ine iyice yerle?mi?tir.
Gelelim film tan?t?m?n?n olmazsa olmazlar?na. Neil Jordan ?rlandal? bir y?netmen. Vampirle G?r??me, A?latan Oyun akl?m?za ilk geliveren Jordan filmlerinden. Jodie Foster??n filmlerini ise saymaya kimdir nedir anlatmaya gerek yok san?r?m. Ez c?mle Jodie Foster??n oyunculu?unun Neil Jordan??n rejisinin hikmetinden sual olunmuyor ??indeki Yabanc?da da. Son bir not salg?n haline gelen Lost dizisinin hayranlar?na. Lost?un oyuncular?ndan Naveen Andrews?de esas k?z?n ni?anl?s? rol?nde filmde.
Mekan se?imleri, hikayenin ak??? ve bir dolu ukalal??a gerek yok. ??indeki Yabanc? a?t??? tart??mayla sizi epeyce bir d?rtecek. Toplumsal ya da bireysel paranoyan?n ?zerinde konu?man?za sebep olacak. Salt silahlanan y?reklenip cesaretlenen korkunun neler yapaca??n? g?rebilmek i?in izlemeye de?er.
ay?ebengi
www.evrensel.net