?hmal, y?zlerce i??inin can?na mal oluyordu!

G?ney Afrika?da bir alt?n madeninde meydana gelen ?kaza?da 3 bin 200 maden i??isi mahsur kald?.


G?ney Afrika?da bir alt?n madeninde meydana gelen ?kaza?da 3 bin 200 maden i??isi mahsur kald?. Kurtarma ?al??malar? sonucunda i??ilerden yar?s?n?n TS? ??leden sonra kurtar?ld??? s?ylenirken, di?er i??ilerin madenden ??kar?lmas? i?in ?al??malar s?r?yordu. ?lkedeki bir?ok maden oca??, son aylarda artan ?kazalar? nedeniyle inceleme alt?ndayd?.
Sendika uyarm??t?
G?ney Afrika Ulusal Maden ???ileri Sendikas? (NUM) Johannesburg kentinin 80 kilometre bat?s?nda yer alan ve ?Harmony Gold? tekeline ait alt?n madeninde meydana gelen ?kaza?n?n, Harmony tekelinin madende g?n?n 24 saat ?al??ma yapt?rmas? ve ihmal nedeniyle meydana geldi?ini duyurdu.
Madencilerin, asans?r?n bozulmas? sonucu mahsur kald??? ??renilirken, NUM Ba?kan? Senzeni Zokwana a??klamas?nda, ?madenin g?venli olmad???n? defalarca belirttiklerini? hat?rlatt? ve ??hmal tespit ettik. Bunun nedeni de g?n?n her saati devam eden ?al??malar nedeniyle adam ak?ll? kontrol yap?lamamas?? ifadelerini kulland?.
G?ney Afrika Ulusal Maden ???ileri Sendikas?, ?acil ??k?? imkanlar?n?n sa?lanmas? konusunda m?lk sahiplerine bask? yap?laca??n?? da a??klad?. Madendeki ?al??malar?n, ba?lat?lan soru?turma sonu?lan?ncaya ve ar?za giderilinceye kadar durdurulaca?? da belirtildi.
Endi?eli bekleyi?
Alt?n madenini i?leten Harmony ?irketi?nin bir s?zc?s?ne g?re, yeralt?ndaki madencilere ula?an sa?l?k g?revlileri, ?l? ya da yaral? bulunmad???n? s?ylediler.
El Cezire?ye konu?an NUM S?zc?s? Lesiba Seshoka ise mahsur kalan i??ilerin hayati tehlikesinin bulundu?unu ifade ederek, ?Endi?e ediyoruz, ??nk? bo?ulma olaylar? ya?anabilir? diye konu?tu. Bir ba?ka NUM yetkilisi Peter Bailey de, ?Hi? kimse madende mahsur kalan insanlar?n ya?ad??? duygusal travmay? anlayamaz. Bir?ok madenci kurtulsa bile bu travmay? atlam?yor? ifadelerini kulland?.
?al??malar a??r ilerliyor
Bu arada yerin 2.2 kilometre alt?nda kalan i??ilerden ilk grubun 15 saat kadar mahsur kald?ktan sonra kurtar?ld??? ve i??iler aras?nda 150-200 kadar kad?n?n bulundu?u da kaydedildi.
???iler ba?ka bir t?neldeki asans?r yard?m?yla ??kar?l?yor. Ancak bir kerede yetmi?er ki?ilik gruplar halinde ??kar?labildikleri i?in yetkililer kurtarma operasyonunun uzun saatler s?rebilece?ini s?yl?yorlar.
Elandsrand d?nyan?n en b?y?k alt?n rezervlerini bar?nd?ran Witwatersrand yata??n?n par?as? ve d?nyan?n en derin maden t?nelleri bu b?lgede bulunuyor.
Harmony tekeline ait madende, 44 bin i??i ge?en sene g?nde 2.4 milyon ons alt?n ??karm??t?. (DI? HABERLER)
G?ney Afrika?da maden felaketleri

G?ney Afrika, maden ?kaza?lar?na yabanc? bir ?lke de?il. G?venlik ?nlemlerinin yeteri ?l??de al?nmamas? nedeniyle ?lkede bu tip felaketler s?kl?kla ya?an?yor. ?lkede son birka? senede ya?anan ?kaza?lar ?u ?ekilde;
2001 May?s: Beatrix alt?n madeninde meydana gelen patlama nedeniyle 12 i??i ?ld?.
1999 Temmuz: Mponeng alt?n madeninde metan gaz? s?k??mas? sonucu patlama meydana geldi. Olayda 19 i??i ya?am?n? yitirdi.
1995 May?s: Vall Reef alt?n madeninde asans?r?n y?k?lmas? sonucu 105 i??i hayat?n? kaybetti.
1987 Nisan: Ermelo k?m?r madeninde metan gaz? patlamas? 30 can ald?.
1986 Eyl?l: Kinross alt?n madeninde yang?n. 177 i??i ?ld?.
1983 Eyl?l: Hlobane k?m?r madeninde metan gaz? patlamas? 64 i??inin ya?am?na mal oldu.
1960 Ocak: Coalbrook maden kuyusunda g???k. 437 i??i ya?am?n? yitirdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net