ABD, Afrika?da yeni komutanl?k kuruyor

ABD?nin, Afrika?da ?AFRICOM? adl? yeni bir komutanl?k kurdu?u ??renildi. ABD, g?reve bu hafta ba??nda ba?layan komutanl???n ?k?tada yeni bir ?s anlam?na gelmedi?ini? iddia etse de, baz? Afrika ?lkeleri ABD?nin yeni komutanl???ndan rahats?z.


ABD?nin, Afrika?da ?AFRICOM? adl? yeni bir komutanl?k kurdu?u ??renildi. ABD, g?reve bu hafta ba??nda ba?layan komutanl???n ?k?tada yeni bir ?s anlam?na gelmedi?ini? iddia etse de, baz? Afrika ?lkeleri ABD?nin yeni komutanl???ndan rahats?z.
Uzmanlar da, Afrika?da komutanl?k karar?n?n arkas?nda ?sert bir strateji?nin yatt???n? ifade ediyor. ABD?nin, AFRICOM ile Afrika?daki egemenlik alan?n? geni?letmeyi hedefledi?i yorumlar aras?nda.
Merkezi ge?ici olarak Almanya?da bulunan komutanl???n k?sa vadede Afrika?ya ta??naca?? s?yleniyor. Komutanl???n topraklar?nda kurulmas?na g?n?ll? olan ?lkeler aras?nda ise Liberya?n?n ismi ?ne ??k?yor.
Operasyonlar?n yeni bi?imi
ABD?li yetkililer, AFRICOM?un ?iyi y?netim, hukukun ?st?nl??? ve ekonomik f?rsatlar arac?l???yla Afrika?n?n kendi istikrar?n? ve g?venli?ini sa?lamas?na yard?m? i?in tasarland???n? ileri s?rd?. Ayn? yetkililer, AFRICOM personelinin tek bir b?lgede toplanmayaca??n?, ?e?itli Afrika ?lkelerine da??t?laca??n? ifade ederken, baz? Afrika ?lkeleri ve yerli halk ise komutanl???, ?Irak ve Afganistan ?rne?inden hareketle artan ABD m?dahalecili?inin ve olas? askeri operasyonlar?n yeni bir bi?imi? olarak de?erlendirdi. Zambiya Devlet Ba?kan? ve G?ney Afrika Kalk?nma Toplulu?u?nun (SADC) Ba?kan? Levy Mwanawasa ?Ne Zambiya?da, ne de G?ney Afrika?da askeri ?s olmayacak? ifadeleriyle tepkisini g?sterdi. Nijerya?dan yap?lan a??klamada ise ?Amerikan komutanl???n?n ho? kar??lanmayaca??? ifade edildi.
?ki temel g?ndem
Uzmanlar ise ABD?nin Afrika?ya yeni komutanl?k kurmas?n?n ard?nda, ?sert bir stratejik motivasyon?un yer ald???n? ifade etti. ?nsan Haklar? ?zleme ?rg?t??n?n (HRW) Afrika Direkt?r? Peter Takirambudde, ??ki temel g?ndem maddeleri var. ?lki, ba?ta petrol olmak ?zere enerji koridorlar?n?n kontrol?, ikincisi ise ter?re kar?? sava?? diye konu?tu. Takirambudde, bu iki g?ndemin insan haklar? ihlallerini art?ran bir i?levi olaca??n? da vurgulad?.
Afrika, ABD?nin enerji ithal etti?i ?nemli merkezlerinden biri konumunda. ABD, petrol ithalat?n?n d?rtte birini Nijerya ve Angola gibi ?reticilerden ger?ekle?tiriyor. ABD?li yetkililer, Afrika Boynuzu olarak bilinen ve Do?u Afrika b?lgesindeki ??lleri, da?l?k arazileri ve Sahel ??l??n? ABD?nin ?ter?rizme kar?? sava???n?n yeni s?n?rlar? olarak tan?ml?yor. Afrika Boynuzu?nda yer alan Somali?de ?slamc?lar?n y?kseli?inden endi?e eden ABD, b?lgedeki m?ttefiki Etiyopya?ya destek vererek Somali?yi i?gal ettirmi? ve ?slamc? g??leri devirmi?ti. G?zlemciler, Afrika?ya yerle?mek isteyen ABD?nin birinci derecede hedefinin ?in oldu?unu da ?ne s?r?yor. ABD, ?in?in, Afrika?da artan n?fuzundan rahats?z. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net