Fotoğraf: Evrensel

BM, Myanmar?da ?ba?ar?s?z? oldu

BM Genel Sekreteri, ge?en haftalardaki cunta kar??t? eylemlerin kana buland??? Myanmar?daki krizi g?r??mek ?zere bu ?lkeye giden BM heyetinin temaslar?n?n ?ba?ar?? olarak nitelenemeyece?ini s?yledi.


BM Genel Sekreteri, ge?en haftalardaki cunta kar??t? eylemlerin kana buland??? Myanmar?daki krizi g?r??mek ?zere bu ?lkeye giden BM heyetinin temaslar?n?n ?ba?ar?? olarak nitelenemeyece?ini s?yledi.
?Ziyaretleri ba?ar? olarak adland?ramay?z? diyen Genel Sekreter Ban Ki-Moon, ancak Myanmar?a giden BM ?zel Temsilcisi ?brahim Gambari?nin demokrasi yanl?s? eylemlere sald?ran cuntaya ?olabilecek en sert mesaj?? verdi?ini ifade etti.
Gambari?nin ziyareti konusunda ayr?nt? vermeyen ve Myanmar?a y?nelik bir sonraki ad?m hakk?nda a??klama yapmayan Ban, konunun BM G?venlik Konseyi?nde ?s?k? bir ?ekilde tart???laca??n?? ifade etti ve ?Myanmar?a y?nelik ad?m?n bu tart??man?n ard?ndan ileride at?laca??n?? duyurdu.
Myanmar?a giden BM ?zel Temsilcisi Gambari, cunta lideri General Than Shwe ve cuntan?n izniyle muhalefet lideri Nobel ?d?ll? Aung San Su Kyi ile bir araya gelmi?ti. Gambari?nin temaslar? hakk?nda ?usul gere?i? a??klama yap?lmam??t?.
Myanmar?a destek i?in alanlara
?te yandan Af ?rg?t?, yar?n b?t?n d?nyada Myanmar?a destek i?in g?steri d?zenlenmesi ?a?r?s?nda bulundu.
Merkezi Londra?da bulunan ?rg?t?n s?zc?s?, ?ok say?da insan haklar? ?rg?t?yle birlikte, cumartesi g?n? 30?dan fazla ?lkede ayn? saatte Myanmar i?in g?steri d?zenlenmesi ?a?r?s?nda bulunduklar?n? a??klad?. Fransa, Bel?ika, ?spanya, ?rlanda, Avusturya, Norve?, Kanada, ABD ve bir?ok Asya ?lkesinde g?steriler d?zenlenmesi bekleniyor.
Di?er taraftan Asya k?kenli romanc?lar, ?airler ve sanat??lar da, Myanmar?daki cunta y?netimine demokrasi yanl?lar?na kar?? uygulad??? bask?ya son vermesi ve siyasi tutuklular? serbest b?rakmas? ?a?r?s?nda bulundu.
Myanmar??n eski ismi kullan?larak ?Burma?ya a??k mektup? ba?l???yla yay?nlanan ?a?r?y? ve 30 kadar sanat?? ve edebiyat?? imzalad?. ?mzalayanlar aras?nda ?Kad?n Sava????n?n yazar? Maxine Hong Kingston ve filmi de ?ekilen ??ngiliz Hasta? roman?n?n yazar? Michael Ondaatje da bulunuyor.
Myanmar cuntas? protesto g?sterilerini bast?rmak i?in g?stericilere ate? a?m??, eylemlerde resmi rakamlara g?re 10, ba??ms?z kaynaklara g?re ise en az 200 ki?i ya?am?n? yitirmi?, y?zlerce ki?i de tutuklanm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net