El Arabiya: Baas yeni ittifak kurdu

Dubai merkezli uydu kanal? El Arabiya, Irakl? 22 direni? grubunun, Irak??n ABD taraf?ndan devrilen devlet ba?kan? Saddam H?seyin rejimininde Irak Komuta Konseyi?nin iki numaral? ismi olan ...


Dubai merkezli uydu kanal? El Arabiya, Irakl? 22 direni? grubunun, Irak??n ABD taraf?ndan devrilen devlet ba?kan? Saddam H?seyin rejimininde Irak Komuta Konseyi?nin iki numaral? ismi olan ?zzet ?brahim El Duri komutas?nda yeni bir direni? ittifak? kurdu?unu ileri s?rd?. AP ajans? da Baas Partisi ile ili?kili oldu?u belirtilen bir internet sitesine dayand?rd??? haberinde, ?ulusalc? temelleri olan 22 direni? ?rg?t?n?n, i?gal g??lerine kar?? sava?mak ?zere bir araya geldi?ini? ifade ederken ??ttifak, ABD ile m?zakereyi de d??lam?yor? dedi.
Haber, Baas Partisi?nin, ABD Senatosu?nun Irak??n etnik temelde par?alanmas?n? ?ng?ren tasar?ya kar?? ?acil birlik? ?a?r?s? yapmas?n?n ard?ndan geldi. Baas??n, ABD ile m?zakereye ?t?m i?gal askerlerinin Irak?? terk etmesi? ?art?na ba?lad??? biliniyor. Irak?ta ge?en aylarda da ?o?unlu?u ?slamc? direni? g??leri olan ?rg?tler yeni ittifaklar kurmu?tu.
El Duri, Saddam??n idam edilmesinin ard?ndan Irak direni?inin omurgas?n? olu?turan Baas Partisi?nin liderli?ine getirilmi?ti.
El Arabiya?n?n haberinde, kendisini bu gruplar?n s?zc?s? olarak tan?tan bir ki?inin, Duri?nin ba??nda bulundu?u yeni ittifak?n ?Cihad ve Kurtulu?? ad?n? ta??d???n? s?yledi?ini belirtti. Haberde, ?Nak?ibendi Yolu Ordusu? adl? bir grubun, yeni ittifakta yer alan ?nemli gruplardan oldu?u kaydedildi. AP?nin haberinde yeni ittifak?n ?artlar? ?u ?ekilde s?raland?:
 • ??galcilerin ko?ulsuz geri ?ekilmesi.
 • T?m tutsaklar?n sal?verilmesi.
 • Irak g?venlik g??leri ile ordusuna, i?gal ?ncesi stat?lerinin geri verilmesi.
 • Operasyonlar?n durdurulmas?.
  AP, bu ?artlar?n yerine getirilmesi durumunda El Duri liderli?inde oldu?u s?ylenen ittifak?n, ABD ile masaya oturabilece?ini de kaydetti. (DI? HABERLER)
  G?rc? asker intihar etti

  Irak?ta g?rev yapan bir G?rc? askerinin ?a??r ?artlar? nedeniyle intihar etti?i bildirildi. G?rcistan Savunma Bakanl????ndan yap?lan a??klamada, ?Alkut kentindeki delta ?ss?nde g?revli Zurab ?o?o?vili adl? askerin intihar etti?i, intihar nedeninin g?rev yapt??? b?lgedeki a??r ?artlar olabilece?i? bildirildi.
  ?o?o?vili?nin, son d?nemde ailesinden gelen olumsuz mektuplar y?z?nden bunal?ma girmi? olabilece?i de kaydedildi. G?rcistan, Irak?ta halihaz?rda 2 bin asker bulunduruyor. (DI? HABERLER)
  www.evrensel.net